Tritonias användarregler

Mer info
Mer info

Alla som följer användarreglerna och bestämmelserna i upphovsrättslagen har rätt att använda Tritonias samlingar, utrymmen och utrustning (Upphovsrättslagen 404/1961). Om öppettider och ändringar i dessa meddelas på Tritonias webbplats och vid Tritonias verksamhetsställen.

 

Lånerätt

Lånerätt och bibliotekskort beviljas alla som kan bevisa sin identitet i biblioteket och som med sin underskrift förbinder sig att följa bibliotekets användarregler. Den som uppger felaktiga uppgifter eller underlåter att följa dessa användarregler kan förlora sin lånerätt.

 

Bibliotekskortet är personligt. Kunden är ansvarig för det material som lånats på hans eller hennes kort samt för övrig användning av kortet. Om kunden är förhindrad att komma till biblioteket personligen, kan han eller hon befullmäktiga en annan person att sköta sina biblioteksärenden.

 

För att förhindra missbruk bör man omedelbart meddela om kortet försvunnit. Kunden är skyldig att meddela även om ändring av e-postadress, hemadress och namn, eftersom kunduppgifterna inte automatiskt uppdateras via studerande- eller befolkningsregistret.

 

Låneservice

Lånetiden för olika materialtyper varierar. I biblioteket finns även material som inte lånas ut, men som kan användas i bibliotekets utrymmen. Gällande lånetider och lånebegränsningar meddelas på Tritonias webbplats.

 

Kunden har ansvar för att lånetiderna följs. Kunden kan kontrollera förfallodagen via Tritonias Finnasöktjänst. Biblioteket kan sända kunden ett meddelande om lån som förfaller eller har förfallit, men meddelandena fråntar inte kunden skyldigheten att returnera eller förnya sina lån i tid. Närmare anvisningar om förnyande och returnering av lån ges på Tritonias webbplats.

 

Kunden kan enligt de anvisningar som ges på Tritonias webbplats reservera material som är utlånat. Via fjärrlåneservicen kan kunden för utlåning eller som kopior beställa sådant material som inte finns i Tritonia eller i närområdets övriga bibliotek.

 

Användarregler för digitalt material

I licensavtalen för digitalt material anges för varje resurs användarregler, vilka bör följas av de som använder materialet.

 

Avgifter

Användningen av Tritonias samlingar är i huvudsak avgiftsfri. I Tritonias serviceprislista anges de avgifter som debiteras för avgiftsbelagda tjänster och uthyrning av utrymmen. För material, passerkort och nycklar som returnerats efter förfallodagen uppbär biblioteket en förseningsavgift. För förfallna lån uppbär Tritonia förseningsavgifter i enlighet med Tritonias prislista. Kunden förlorar sin lånerätt, när gränsen för skuldsaldot överskrids. Denna gräns anges på Tritonias webbplats. Lånerätten återfås när avgifterna betalts helt eller delvis.

 

Kunden är skyldig att ersätta material, passerkort eller nycklar som försvunnit eller skadats i enlighet med prislistan. Ett bibliotekskort som ersätter försvunnet eller skadat kort är avgiftsbelagt.

 

Utrymmen och utrustning

Kunderna kan avgiftsfritt använda Tritonias läse-, arbets- och förvaringsutrymmen under bibliotekets öppettider.

 

Bibliotekets kunddatorer är avsedda för forsknings- och studiearbete. Användarna bör följa högskolornas dataskyddsbestämmelser.

 

Arbetsro

Tritonias kunder bör beakta övriga användare och undvika buller och störningar. För att garantera arbetsro bör man undvika att äta, dricka och diskutera högljutt i bibliotekets utrymmen. Telefonen bör hållas ljudlös. Biblioteket har rätt att uppmana en kund att avlägsna sig från utrymmena om han eller hon stör andras arbete.

 

Datasekretess

Tritonias kundregister utgör personregister enligt personuppgiftslagen. Utlåningens kundregister används enbart för att övervaka utlåningen. EduLabs kundregister används för att sköta kundrelationer, lagra kursprestationer och för att föra statistik. Uppgifterna i registren överlåts inte utanför Tritonia. Var och en har rätt att granska sina egna uppgifter i kundregistren.

 

Uppgifter om Tritonias tjänster ges på adressen www.tritonia.fi.

 

Tritonias direktion har fastställt användarreglerna 21.5.2015

© Tritonia 2014-2021