Edulab - Projekt

Mer info
Mer info

EduLab har 1.1.2021 blivit en del av Levón-institutet på Vasa universitet. EduLabs personal kan fortfarande nås på adressen edulab@tritonia.fi

 

EduLab strävar efter att befrämja lokala, nationella och internationella, särskilt nordiska, samarbetsmöjligheter. Här nedan finns information om projekt som EduLab har deltagit i.

 


HELLA Higher Education Learning Lab (2017-2019)
  

HELLA- Higher Education Learning Lab var ett forskningsbaserat och forskningsunderstött utvecklingsprojekt som utvecklade och piloterade en ny flerspråkig studiehelhet i högskolepedagogik (60 sp) för högskolor och universitet. Syftet med projektet var även att utveckla verksamhetsmodeller inom och mellan högskolor. Med dessa verksamhetsmodeller kan man bättre koordinera högskolepedagogisk utbildning och forskning samt administrationens pedagogiska verksamhetsformer. HELLA var ett av undervisnings- och kulturministeriets spetsprojekt. Mera information hella60.com och https://www.tritonia.fi/sv/edulab_hella60

HELLA logo


HELLAs www-sidor: https://www.hella60.com

 

Pedaforum-dagarna 2017


PedaForum-dagarna är ett årligt nationellt evenemang för utveckling av undervisningen som ordnas med ett aktuellt tema inom universitetspedagogik. Utvecklingsdagarna arrangeras i samarbete med Peda-forum -kontaktpersonerna, och de ordnas turvis vid olika universitet. Vasa universitet fungerade som ansvarig arrangör för dagarna år 2017 i samarbete med andra högskolor i Vasa: Åbo Akademi, Hanken, Vamk och Novia. Tritonia koordinerade arrangemangen för dagarna.

 

Det övergripande temat för årets 2017 konferens var Som på Strömsö? Hur utvecklar vi högskoleundervisningen i digitaliseringens tidevarv?

Konferensen var indelad i fem underteman:

  1. Digitalisering i högskoleundervisning
  2. Forskningsbaserat utvecklande av undervisningen
  3. Handledning av studerande
  4. Lärandemiljöer
  5. Samverkan mellan arbetsliv och studier

Konferensen var trespråkig, och presentationer och workshopar var på svenska, finska eller engelska.

www-sidor: http://www.uva.fi/sv/sites/pedaforum2017/

 

Pedagogisk Digital Kompetens (2013-2014)


Projektet Pedagogisk Digital Kompetens (PDK) var ett samarbetsprojekt mellan högskolorna i Umeå och Vasa. Syftet med projektet var att genom gränsöverskridande samarbete undersöka och kartlägga vilken pedagogisk digital kompetens som är nödvändig idag för att säkerställa hög kvalitet i undervisning, via Internet, för högre utbildning och i näringlivet.


Nordic Knowledge on the Web (2010-2012)


Projektet Nordic Knowledge on the Web (NKW) var ett samarbetsprojekt mellan högskolorna i Vasa, Umeå och Bodö. Målsättningen var att skapa, marknadsföra och driva ett webbaserat center innehållande föreläsningar, disputationer, debatter och praktiska tillämpningar samt därtill hörande pedagogiskt kringmaterial. Flera utredningar visar att erfarenhets- och kunskapsutbytet mellan högskolor och företag inte fungerar friktionsfritt idag. NKWs målsättning var att avhjälpa detta problem samt skapa en kanal för forskare, utbildare och pragmatiker att sprida sin kunskap och marknadsföra sig internationellt. Samtidigt kommer högskolepersonal och organisationer att kunna, på ett smidigt sätt, ta del av internationell spetskunskap. Under den senare delen av projekttiden kommer NKW att utveckla näthelheter med större och mångsidigare interaktiva dimensioner.

https://interreg.no/prosjektbank/nordic-knowledge-on-the-web-nkw/

 

KoMiTi (2006-2007)


KoMiTi var Kuopio universitets, Åbo universitets och Tritonias Lärocenters gemensamma projekt som gällde kompetenser, omfattning och statistikföring av nätbaserade studier. Projektet pågick under 2006–2007. Syftet med projektet var att främja de kompetenser som fås via nätbaserade studier samt få till stånd ett mer enhetligt system för att mäta omfattningen och statistikföra kurserna i universitetens undervisningsplaner, undervisning, utvärdering och uppföljning. Lärocentret vid Tritonia svarade särskilt för temat statistikföring.

http://www.oppi.uef.fi/uku/komiti/index.php%3Fsivu=tyokalut&kieli=fi.html

© Tritonia 2014-2021