Edulab - Projektverksamhet

Mer info
Mer info
Stäng

Kolla Edulabs videoguider!

Videoguider i Youtube

EduLab strävar efter att befrämja lokala, nationella och internationella, särskilt nordiska, samarbetsmöjligheter. Här nedan finns information om projekt i vilka EduLab har varit med.

 


HELLA Higher Education Learning Lab (2017-2019)
  

Spetsprojektet HELLA Higher Education Learning Lab (2017-2019).
HELLAs www-sidor: https://hella60.wordpress.com/

 

Peda-forum -dagarna 2017


PedaForum-dagarna är ett årligt nationellt evenemang för utveckling av undervisningen som ordnas med ett aktuellt tema inom universitetspedagogik. Utvecklingsdagarna arrangeras i samarbete med Peda-forum -kontaktpersonerna, och de ordnas turvis vid olika universitet. Vasa universitet fungerar som ansvarig arrangör för dagarna år 2017 i samarbete med andra högskolor i Vasa: Åbo Akademi, Hanken, Vamk och Novia. Tritonia koordinerar arrangemangen för dagarna.

 

Det övergripande temat för årets 2017 konferens är Som på Strömsö? Hur utvecklar vi högskoleundervisningen i digitaliseringens tidevarv? Konferensen är indelad i fem underteman:

  1. Digitalisering i högskoleundervisning
  2. Forskningsbaserat utvecklande av undervisningen
  3. Handledning av studerande
  4. Lärandemiljöer
  5. Samverkan mellan arbetsliv och studier

Konferensen är trespråkig, och presentationer och workshopar kan hållas på svenska, finska eller engelska.

www-sidor: http://www.uva.fi/sv/sites/pedaforum2017/

 

Pedagogisk Digital Kompetens (2013-2014)


Projektet Pedagogisk Digital Kompetens (PDK) är ett samarbetsprojekt mellan högskolorna i Umeå och Vasa. Syftet med projektet är att genom gränsöverskridande samarbete undersöka och kartlägga vilken pedagogisk digital kompetens som är nödvändig idag för att säkerställa hög kvalitet i undervisning, via Internet, för högre utbildning och i näringlivet.

www.epedagogik.eu


Nordic Knowledge on the Web (2010-2012)


Projektet Nordic Knowledge on the Web (NKW) är ett samarbetsprojekt mellan högskolorna i Vasa, Umeå och Bodö. Målsättningen är att skapa, marknadsföra och driva ett webbaserat center innehållande föreläsningar, disputationer, debatter och praktiska tillämpningar samt därtill hörande pedagogiskt kringmaterial. Flera utredningar visar att erfarenhets- och kunskapsutbytet mellan högskolor och företag inte fungerar friktionsfritt idag. NKWs målsättning är att avhjälpa detta problem samt skapa en kanal för forskare, utbildare och pragmatiker att sprida sin kunskap och marknadsföra sig internationellt. Samtidigt kommer högskolepersonal och organisationer att kunna, på ett smidigt sätt, ta del av internationell spetskunskap. Under den senare delen av projekttiden kommer NKW att utveckla näthelheter med större och mångsidigare interaktiva dimensioner.

http://www.nordicknowledge.net/

KoMiTi (2006-2007)


KoMiTi var Kuopio universitets, Åbo universitets och Tritonias Lärocenters gemensamma projekt som gällde kompetenser, omfattning och statistikföring av nätbaserade studier. Projektet pågick under 2006–2007. Syftet med projektet var att främja de kompetenser som fås via nätbaserade studier samt få till stånd ett mer enhetligt system för att mäta omfattningen och statistikföra kurserna i universitetens undervisningsplaner, undervisning, utvärdering och uppföljning. Lärocentret vid Tritonia svarade särskilt för temat statistikföring.

http://www.komiti.fi

© Tritonia 2014-2017