Kurssikuvaukset

Lisätietoja
Lisätietoja

Hakulomakkeet ja hakuohjeet

Korkeakouluopetuksen didaktinen suunnittelu, HP00BQ02, 5 op

Aikataulu 2019-2020

Johdantoviikot 38-39, kurssi päättyy 16.12.2019

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan osallistuja osaa

 • suunnitella korkeakoulutasoisen kurssin didaktisesti ottaen huomioon olennaiset osaamistavoitteet, metodit ja arvioinnin
 • argumentoida kurssin suunnittelussa tehtyjen didaktisten valintojen puolesta
 • arvioida erilaisia opetus- ja arviointimuotoja korkeakoulutuksessa ja suhteuttaa niitä oman erikoisalansa opetukseen
 • pohtia omaa rooliaan ja vastuutaan korkeakouluopettajana

Sisältö

Kurssi antaa perustiedot ja –taidot didaktisista käsitteistä, teorioista ja malleista, jotka ovat olennaisia korkeakouluopetuksessa. Kurssilla käsitellään kysymyksiä, jotka koskevat kurssien suunnittelua, toteutusta ja arviointia korkeakoulussa. Osallistuja suunnittelee korkeakoulupedagogisen kurssin olennaisen tieteellisen kirjallisuuden pohjalta.

 

Digitaalinen oppiminen ja opettaminen korkeakoulutuksessa, HP00BQ03, 5 op

Aikataulu 2019-2020

Aloitus 24.1.2020

Vastaa kurssia LIN1: Johdatus digitaaliseen oppimiseen ja opettamiseen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan osallistuja osaa

 • tunnistaa ja selittää mitä digitaalinen oppiminen, opettaminen ja vuorovaikutus digitaalisissa medioissa tarkoittaa
 • kuvailla ja tunnistaa erilaisia hybridiopetuksen työtapoja
 • soveltaa digitaalista teknologiaa ja verkostoja opetuksessa
 • arvioida digitaalista kurssimateriaalia ja käyttää sitä tekijänoikeussääntöjen mukaisesti
 • suunnitella digitaalinen kurssi didaktisesti ajankohtaisen tutkimustietoon perustuen sekä toteuttaa osa suunnitelmasta käytännössä

Sisältö

Osallistuja muokkaa ja kehittää omaa digitaalista pedagogista perusnäkemystään ja osaamistaan. Osallistuja perehtyy erilaisiin didaktisiin menetelmiin sekä digitaalista oppimista ja opettamista, digitaalista informaatiolukutaitoa, digitaalista vuorovaikutusta, tekijänoikeuksia sekä arvioinnin ja opetuksen laatua koskeviin ydinkysymyksiin ajankohtaisen tutkimustiedon avulla. Kurssilla käsitellään digitaalisen opetuksen suunnittelua ja annetaan ohjeita opetuksen toteuttamiseen ja oppimisprosessin tukemiseen digitaalisella kurssilla. Kurssin lähitapaamiset ovat Vaasassa. Kurssin voi suorittaa myös osallistumalla lähitapaamisiin etäyhteyden avulla(Zoom).

 

Oppimisen ja opettamisen digitaaliset työkalut, HP00BQ04, 5 op 

Aikataulu 2019-2020

Aloitusseminaari 13.9.2019

Vastaa kurssia LIN2: Digitaalisen oppimisen ja osaamisen työkalut 1.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan osallistuja osaa

 • Tunnistaa digitaalisen tekniikan mahdollisuuksia omassa työssä ja opetuksessa
 • Hyödyntää monipuolisesti digitaalista mediaa ja digitaalisia materiaaleja työssään ja opetuksessaan
 • Arvioida eri mediavalintoja oman opetuksensa näkökulmasta
 • tuottaa opetusmateriaalia eri ohjelmien avulla
 • pohtia omaa oppimistaan ja opetustaan digitaalisten työkalujen näkökulmasta 

Sisältö

Osallistuja tutustuu oppimisen ja opettamisen digitaalisten työkalujen moniin mahdollisuuksiin. Osallistuja tutkii ja hyödyntää oppimisen ja opettamisen digitaalisia työkaluja ja sovelluksia.

Kurssilla osallistuja suunnittelee ja toteuttaa omaan työhönsä soveltuvia pienimuotoisia digitaalisen opetuksen kehityshankkeita. Kurssisisältö perustuu ajankohtaiseen tutkimustietoon digitaalisista oppimisympäristöistä ja pedagogisesta kehitystyöstä.

 

Kokonaisuus muodostuu Tritonian lyhytkurssitarjonnasta, josta valitaan ajankohtaisia digitaalisen opettamisen sekä tiedonhankinnan kursseja. Oma osaaminen osoitetaan suunnittelemalla ja toteuttamalla ohjaajien ja vertaisryhmän tuella kaksi (2) omaan opetukseen soveltuvaa digitaalisen opetuksen hanketta, jotka esitellään kurssin workshopeissa. Osaamisesta laaditaan näyteportfolio. Kurssin myötä osallistuja muodostaa käsityksen digitaalisen oppimisen ja opettamisen mahdollisuuksista, oppii käytännön digitaitoja sekä kehittää omaa osaamistaan ja opetustaan.

 

Opetusharjoittelu 1, HP00BQ12, 5 op 

Aikataulu 2019-2020

Kurssi alkaa 7.10.2019 ja päättyy 31.5.2020

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu yliopistojen ja korkeakoulujen opetushenkilökunnalle. Kurssille osallistuminen edellyttää vähintään 20 opintopisteen pedagogisia opintoja. Jos mahdollista, ohjaus järjestetään osallistujan omassa organisaatiossa.

Sisältö

Osallistuja soveltaa ja syventää edellisten kurssien tietoja korkeakoulupedagogiikasta. Osallistuja reflektoi ja kehittää omaa pedagogista ja didaktista asiantuntijuuttaan soveltamalla teorioita osallistavasta ja interaktiivisesta opetuksesta. Kurssi saa vaikutteita Lesson study –teorioista, joissa varjostus, ryhmäkeskustelut ja asiantuntijoiden sekä ohjaavan opettajan palaute ovat osa opetuksen suunnittelua ja kehittämistä.

Menetelmät

Osallistuja havainnoi, analysoi ja arvioi omaa opetustaan sekä toisten opetusta toisella ja kolmannella asteella. Osallistuja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi hybridiopetusta tai opetusta virtuaalisissa oppimisympäristöissä. Opetustilanteita nauhoitetaan ja analysoidaan. Osallistuja kehittää opetustaan ja tekee opetuskokeiluja olennaisiin pedagogisiin ja didaktisiin teorioihin pohjautuen. Osallistuja suunnittelee ja johtaa keskusteluja, joissa yhteistyössä kollegoiden kanssa arvioidaan ja kehitetään kursseja ja opintotarjontaa.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin osallistuja osaa:

 • itsenäisesti ja yhteistyössä kollegoiden kanssa tutkintosääntöön ja oppimistavoitteisiin perustuensuunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää opetustaan
 • reflektoida ja tarkastella kriittisesti rooliaan ja osaamistaan opettajana ja kollegana korkeakoulutuksen yhteiskunnallisen tehtävän, oman aineosaamisen ja didaktisten teorioiden näkökulmasta.
 • tunnistaa vahvuutensa ja kehitystarpeensa korkeakouluopettajana
 • suunnitella, toteuttaa, analysoida ja reflektoida opetusta hybrideissä ja virtuaalisissa oppimisympäristöissä

Yleiset valmiudet

Osallistuja vahvistaa kurssilla:

 • kykyään ymmärtää ja jäsentää opetuskokonaisuuksia
 • kykyään järjestää ja koordinoida ryhmäprosesseja
 • kykyä luoda osallistavia, saavutettavia ja interaktiivisia opetustilanteita
 • kykyään osallistua kollegiaaliseen yhteistyöhön ja korkeakoulutuksen kehittämiseen
 • korkeakouluopetuksen kannalta olennaisia digitaalisia taitojaan
© Tritonia 2014-2020