Edulab - Tietosuojaseloste

Lisätietoja
Lisätietoja

Tritonia EduLabin asiakasrekisterin tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14
Laatimispvm 22.5.2018

 

1 Rekisterinpitäjä

Vaasan yliopisto /Tritonia EduLab
Wolffintie 34 
65200 VAASA
Y-tunnus 0209599-8
Puhelin: 029 449 8000
Sähköposti tietosuoja(at)uwasa.fi

 

2 Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteyshenkilöt

Pedagogi Sören Granlund, Tritonia
Sähköposti: soren.granlund(at)tritonia.fi
Puhelin: 029 449 8351

 

3 Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Sami Kinnunen
Sähköposti: tietosuojavastaava(at)uwasa.fi
Puhelin: 0443248761

 

4. Rekisterien nimet

Tritonian EduLabin asiakas- ja kurssisuoritusrekisteri


5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tritonian EduLab tukee opetuksen kehittämistä ja opetusteknologian sulauttamista luontevaksi osaksi vaasalaista korkeakouluopetuksen kenttää. EduLabin asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, kurssisuoritusten tallentamiseen ja tilastoimiseen.

 

6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Rekisteröity antaa EduLabille suostumuksensa käsitellä henkilötietojaan ja kurssisuorituksiaan ilmoittautuessaan EduLabin kursseille.


7. Tietosisältö ja säilytysajat

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

Henkilön perustiedot:

 • nimitiedot
 • henkilötunnus
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • organisaatio

Ilmoittautumis- ja suoritustiedot:

 • opiskelijan ilmoittautumistiedot (ilmoittautumisajankohta, kurssin nimi, kurssin kesto, opettaja(t), opetustila)
 • suoritustiedot (suoritettu kurssi, kurssin laajuus, päivämäärät, opettaja)

Tiedot säilytetään pysyvästi (ks. opiskelijarekisteri Vaasan yliopiston arkistointiohjeessa).

8. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Tietolähteenä käytetään kurssi-ilmoittautumista ja asiakkaan sen yhteydessä antamia tietoja. Kurssin suoritustiedot saadaan kurssin opettajilta.


Muutosten ilmoittaminen on asiakkaan vastuulla.


9. Tietojen siirto tai luovuttaminen

Tiedot Åbo Akademin tutkintovaatimusten mukaisista kurssisuorituksista luovutetaan ja talletetaan Åbo Akademin opintohallintojärjestelmään, jonka luovutusta koskevat tiedot löytyvät kyseessä olevan rekisterin tietosuojailmoituksesta.


10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirrettä EU tai ETA alueiden ulkopuolelle.

 

11. Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Yliopisto rekisterinpitäjänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen vahingoittumiselta tai häviämiseltä.

 • Manuaalinen aineisto
  • Mahdolliset henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa.
 • Automaattisesti käsiteltävät tiedot
  • Kurssirekisteri on käytössä vain käyttöoikeuden saaneilla Tritonian henkilökunnan jäsenillä, jotka vastaavat EduLabin opetuksesta. Kurssirekisterin sisältävä palvelin on Vaasan yliopiston valvotuissa tiloissa. Palvelimen käyttöoikeus on Vaasan yliopiston ylläpitohenkilökunnalla.


12. Automatisoitu päätöksenteko

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.


13. Rekisteröidyn yleiset oikeudet

Rekisteröidyllä on

 • oikeus tarkastaa rekisterinpitäjältä mitä häntä koskevia henkilötietoja on rekisteriin tallennettu
 • oikeus vaatia että saa puutteelliset henkilötiedot täydennettyä sekä että Vaasan yliopisto oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä
 • oikeus saada poistettua henkilötietonsa ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen että
  • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
  • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
  • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
  • henkilötiedot on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
 • rajoittaa ja vastustaa käsittelyä jos
  • rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansa pitävyyden
  • käsittely on lainvastaista tai rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista
  • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
  • rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.
 • oikeus peruuttaa suostumus
 • oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritettuun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.


Rekisteröidyllä voi olla oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, mikäli kyseessä on sellainen tieto, johon kyseinen oikeus soveltuu.


Neuvoja ja ohjeistusta rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa antaa tietosuojavastaava.


14. Muut informoitavat tiedot

Palvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä, joita käytetään palvelun tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, palvelun tekniseen kehittämiseen sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen (Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138§, 141§, 144§, 272§). Lokeja säilytetään näihin tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen.

 

15. Tietosuojailmoituksen muuttaminen

Vaasan yliopisto/ Tiedekirjasto Tritonia kehittää jatkuvasti toimintaansa ja pidättää itselleen oikeuden päivittää tätä tietosuojailmoitusta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.


Suosittelemme että tarkistat tämän ilmoituksen aika ajoin.


Merkittävissä muutoksissa joissa tietosuojailmoituksemme muuttuu olennaisesti, voimme ilmoittaa asiasta myös muulla tavoin ennen muutoksen voimaantuloa.


Tämä tietosuojailmoitus on viimeksi päivitetty 8.1.2020

© Tritonia 2014-2021