EduLab - Hankkeet

Lisätietoja
Lisätietoja

EduLab on 1.1.2021 siirtynyt osaksi Vaasan yliopiston Levón-instituuttia. EduLabin tavoittaa yhä osoitteesta edulab@uwasa.fi.

 

EduLab pyrkii edistämään paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä - etenkin pohjoismaisia - yhteistyömahdollisuuksia. Alla on lyhyesti tietoa projekteista, joissa EduLab on ollut mukana osallistumassa.


HELLA Higher Education Learning Lab (2017-2019)  

HELLA – Higher Education Learning Lab oli korkeakoulupedagogiikan tutkimusperustainen ja tutkimuksellisesti tuettu kehittämishanke, jossa kehitettiin ja pilotoitiin uutta monikielistä 60 opintopisteen korkeakoulupedagogiikan opintokokonaisuutta ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarpeisiin. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli kehittää korkeakoulujen sisäisiä ja korkeakoulujen välisiä toimintamalleja, joiden avulla voitaisiin paremmin koordinoida korkeakoulupedagogista koulutusta ja tutkimusta sekä korkeakoulujen hallinnon pedagogisia toimintamuotoja. Hankkeessa olivat mukana Vaasan yliopisto, Åbo Akademi, VAMK, Novia ja Arcada. HELLA-hanke kuului opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeisiin. Lisätietoa: hella60.com ja https://www.tritonia.fi/fi/edulab_hella60

HELLA-hankkeen logo


HELLAN www-sivut: https://hella60.com/

 

Peda-forum -päivät 2017

Peda-forum -päivät on vuosittain järjestettävä valtakunnallinen opetuksen kehittämistapahtuma ajankohtaisesta yliopistopedagogiikan teemasta. Päivät järjestetään vuorollaan eri yliopistoissa. Vuonna 2017 päivät järjestettiin Vaasassa. Vaasan yliopisto toimi päivien vastuullisena järjestäjänä yhteistyössä Vaasan muiden korkeakoulujen kanssa: Åbo Akademi, Hanken, Vamk ja Novia. Tritonia koordinoi päivien järjestämistä.

Päivien teemaksi valittiin Kuin Strömsössä? Korkeakouluopetuksen kehittäminen digitalisaation murroksessa.

Päivät rakentuivat viiden alateeman ympärille:

  1. Digitaalisaatio korkeakouluopetuksessa
  2. Opetuksen tutkimuksellinen kehittäminen
  3. Opiskelijoiden ohjaaminen
  4. Oppimisympäristöt
  5. Työelämän ja opintojen välinen yhteistyö

Vuoden 2017 konferenssi oli kolmikielinen: suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen.

www-sivut: http://www.uva.fi/fi/sites/pedaforum2017/


PDK- Pedagoginen Digitaalinen Kompetenssi
(2013-2014)

Projektin tarkoitus oli Vaasan ja Uumajan yliopistojen ja korkeakoulujen välisen rajat ylittävän yhteistyön avulla tutkia ja kartoittaa, millainen pedagoginen digitaalinen kompetenssi on nykyään tarpeellista korkealaatuisen opetuksen varmistamiseksi verkko-opetuksessa, korkeakoulutuksessa ja elinkeinoelämässä.

Pedagogisella digitaalisella kompetenssilla tarkoitetaan opettajan lähestymistapaa ja kykyä suunnitella ja toteuttaa sekä jatkuvasti arvioida ja tarkistaa tieto- ja viestintätekniikan avulla toteutettavaa koulutusta, joka pohjautuu teoriaan, ajankohtaiseen tutkimukseen ja kokemukseen sekä jonka tarkoituksena on parhaalla mahdollisella tavalla luoda hyvä oppimisympäristö.


Nordic Knowledge on the Web

Nordic Knowledge on the Web oli Vaasan, Uumajan ja Bodön korkeakoulujen välinen yhteistyöprojekti. Projektin tavoitteena oli web-pohjaisen keskuksen luominen, markkinoiminen ja ylläpitäminen. Keskus pitää sisällään luentoja, väittelyitä, keskusteluita ja käytännön sovelluksia sekä näihin kuuluvaa pedagogista oheismateriaalia. Useat selvitykset näyttävät, ettei korkeakoulujen ja yritysten välinen kokemusten ja tiedon vaihtaminen nykypäivänä toimi kitkattomasti. NKW:n tavoitteena oli tämän ongelman korjaaminen. Samalla sen oli tarkoitus toimia kanavana, jonka välityksellä tutkijat, kouluttajat sekä pragmaatikot voivat jakaa tietoaan ja mainostaa itseään kansainvälisesti. Näin myös korkeakoulujen henkilökunta sekä organisaatiot voisivat joustavasti ottaa osaa kansainväliseen huippuosaamiseen. Projektin loppupuolella NKW:n on tarkoitus kehittää verkostokokonaisuutta laajemmilla ja monipuolisemmilla vuorovaikutteisilla ulottuvuuksilla.

https://interreg.no/prosjektbank/nordic-knowledge-on-the-web-nkw/


KoMiTi (2006-2007)

KoMiTi (Verkko-opiskelun kompetenssit, mitoitus ja tilastointi) oli Kuopion yliopiston, Turun yliopiston ja Tritonian yhteistyöhanke, joka toteutettiin vuosina 2006–2007. KoMiTi-hankkeen tarkoituksena oli edistää verkko-opintojen tuottamien kompetenssien, mitoitus- käytäntöjen ja tilastointiperusteiden yhdenmukaisempaa käyttöä yliopistojen opetussuunnitelmatyössä, opetuksessa, arvioinnissa ja seurannassa. Tritonian oppimiskeskus vastasi erityisesti tilastoinnin teemasta.

http://www.oppi.uef.fi/uku/komiti/index.php%3Fsivu=tyokalut&kieli=fi.html

© Tritonia 2014-2021