Edulab - Hankkeet

EduLab pyrkii edistämään paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä - etenkin pohjoismaisia - yhteistyömahdollisuuksia. Alla on lyhyesti tietoa projekteista, joissa EduLab on ollut mukana osallistumassa.


HELLA Higher Education Learning Lab (2017-2019)  

Kärkihanket HELLA - Higher Education Learning Lab (2017-2019).
HELLAN www-sivut: https://hella60.wordpress.com/

 

Peda-forum -päivät 2017

Peda-forum -päivät on vuosittain järjestettävä valtakunnallinen opetuksen kehittämistapahtuma ajankohtaisesta yliopistopedagogiikan teemasta. Päivät järjestetään vuorollaan eri yliopistoissa. Vuonna 2017 päivät järjestetään Vaasassa. Vaasan yliopisto toimii päivien vastuullisena järjestäjänä yhteistyössä Vaasan muiden korkeakoulujen kanssa: Åbo Akademi, Hanken, Vamk ja Novia. Tritonia koordinoi päivien järjestämistä.

Päivien teemaksi on valittu Kuin Strömsössä? Korkeakouluopetuksen kehittäminen digitalisaation murroksessa.

Päivät rakentuvat viiden alateeman ympärille:

  1. Digitaalisaatio korkeakouluopetuksessa
  2. Opetuksen tutkimuksellinen kehittäminen
  3. Opiskelijoiden ohjaaminen
  4. Oppimisympäristöt
  5. Työelämän ja opintojen välinen yhteistyö

Vuoden 2017 konferenssi on kolmikielinen: suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen. Esitykset ja työpajat voivat näin olla näistä millä kielellä tahansa esiintyjästä riippuen.

www-sivut: http://www.uva.fi/fi/sites/pedaforum2017/


PDK- Pedagoginen Digitaalinen Kompetenssi
(2013-2014)

Projektin tarkoitus on Vaasan ja Uumajan yliopistojen ja korkeakoulujen välisen rajat ylittävän yhteistyön avulla tutkia ja kartoittaa, millainen pedagoginen digitaalinen kompetenssi on nykyään tarpeellista korkealaatuisen opetuksen varmistamiseksi verkko-opetuksessa, korkeakoulutuksessa ja elinkeinoelämässä.

Pedagogisella digitaalisella kompetenssilla tarkoitetaan opettajan lähestymistapaa ja kykyä suunnitella ja toteuttaa sekä jatkuvasti arvioida ja tarkistaa tieto- ja viestintätekniikan avulla toteutettavaa koulutusta, joka pohjautuu teoriaan, ajankohtaiseen tutkimukseen ja kokemukseen sekä jonka tarkoituksena on parhaalla mahdollisella tavalla luoda hyvä oppimisympäristö.

http://epedagogik.eu/fi/

Nordic Knowledge on the Web

Nordic Knowledge on the Web on Vaasan, Uumajan ja Bodön korkeakoulujen välinen yhteistyöprojekti. Projektin tavoitteena on web-pohjaisen keskuksen luominen, markkinoiminen ja ylläpitäminen. Keskus pitää sisällään luentoja, väittelyitä, keskusteluita ja käytännön sovelluksia sekä näihin kuuluvaa pedagogista oheismateriaalia. Useat selvitykset näyttävät, ettei korkeakoulujen ja yritysten välinen kokemusten ja tiedon vaihtaminen nykypäivänä toimi kitkattomasti. NKW:n tavoitteena on tämän ongelman korjaaminen. Samalla sen on tarkoitus toimia kanavana, jonka välityksellä tutkijat, kouluttajat sekä pragmaatikot voivat jakaa tietoaan ja mainostaa itseään kansainvälisesti. Näin myös korkeakoulujen henkilökunta sekä organisaatiot voivat joustavasti ottaa osaa kansainväliseen huippuosaamiseen. Projektin loppupuolella NKW:n on tarkoitus kehittää verkostokokonaisuutta laajemmilla ja monipuolisemmilla vuorovaikutteisilla ulottuvuuksilla.

http://www.nordicknowledge.net/


KoMiTi (2006-2007)

KoMiTi (Verkko-opiskelun kompetenssit, mitoitus ja tilastointi) oli Kuopion yliopiston, Turun yliopiston ja Tritonian yhteistyöhanke, joka toteutettiin vuosina 2006–2007. KoMiTi-hankkeen tarkoituksena oli edistää verkko-opintojen tuottamien kompetenssien, mitoitus- käytäntöjen ja tilastointiperusteiden yhdenmukaisempaa käyttöä yliopistojen opetussuunnitelmatyössä, opetuksessa, arvioinnissa ja seurannassa. Tritonian oppimiskeskus vastasi erityisesti tilastoinnin teemasta.

http://www.komiti.fi

© Tritonia 2014-2017