Vaasan yliopisto: koulutukset opiskelijoille

Lisätietoja
Lisätietoja

Ilmoittaudu kaikille opintojaksoille WebOodin kautta. Tarkemmat aikataulut löydät Lukkarista.

OPIS0002 Tiedonhankintataidot 1 (1 op) Korvaava koe

 

Jos olet jo hank­ki­nut riit­tä­vät tie­don­han­kin­ta­tai­dot, voit osal­lis­tua syys- tai ke­vät­lu­ku­kau­del­la korvaavaan ko­kee­seen (60 min), jonka hy­väk­syt­ty suo­rit­ta­mi­nen kor­vaa Tie­don­han­kin­ta­tai­dot 1 -kurs­sin.

Yhteyshenkilö: tietoasiantuntija Heidi Troberg, heidi.troberg(at)tritonia.fi

OPIS0002 Tiedonhankintataidot 1 (1 op)

Kurssi koostuu pakollisesta aloitusluennosta ja itsenäisistä verkko-opinnoista oppimistehtävineen. Kurs­sil­la tutustut opis­ke­lus­sa tar­vit­ta­viin kes­kei­siin kir­jas­to­pal­ve­luihin ja tietoaineistoihin, tie­don­han­kin­nan ylei­siin pe­ri­aat­teisiin, tie­don­haun pe­rus­tek­nii­koihin sekä tie­don eet­ti­sen käy­tön pe­rus­teisiin.


Yhteyshenkilö: tietoasiantuntija Heidi Troberg, heidi.troberg(at)tritonia.fi

OPIS0004 Tiedonhankintataidot 2 (0-1 op)

Opin­to­jak­so suo­ri­te­taan kan­di­daa­tin­tut­kiel­ma­se­mi­naa­rin tai sii­hen val­mis­ta­van opin­to­jak­son yh­tey­des­sä. Kurs­si koostuu pakollisesta aloitusluennosta ja itsenäisistä verkko-opinnoista oppimistehtävineen. Kurs­silla perehdyt oman tieteenalan kotimaisiin ja kansainvälisiin tietoaineistoihin, viittauskäytäntöihin, systemaattiseen, tieteelliseen tiedonhankintaan, edistyneisiin tie­don­ha­ku­tek­nii­koihin ja tiedonhaun ja -lähteiden kriit­ti­seen ar­vioin­tiin.

Kurssin ai­ka­tau­lu so­vi­taan kan­di­daat­ti­se­mi­naa­rien oh­jaa­jien kans­sa. Il­moit­tau­du oman pää­ai­nee­si ope­tus­ryh­mään We­bOo­dis­sa.

Yhteyshenkilöt (etunimi.sukunimi(at)tritonia.fi): Heidi Troberg (teknilliset oppiaineet), Anne Aro (kauppatieteelliset oppiaineet), Heidi Troberg (hallintotieteelliset ja humanistiset oppiaineet, valmistuvat opiskelijat, avoin yliopisto ja ulkopuoliset yliopistot).

HTK2603 Oikeudellisen tiedon haku (1 op)

Kurs­si koostuu pakollisesta aloitusluennosta ja itsenäisistä verkko-opinnoista oppimistehtävineen. Kurssilla tutustut keskeisiin oikeustieteen kotimaisiin ja kansainvälisiin tietoaineistoihin ja systemaattiseen oikeustieteen tiedonhakuun.

Yhteyshenkilö: Heidi Troberg, etunimi.sukunimi(at)tritonia.fi

© Tritonia 2014-2020