Tritonian vuosikertomus 2021

Lisätietoja
Lisätietoja

Yhteistyössä eteenpäin: johtajan katsaus

Tiedekirjasto Tritonian uusi sopimusmalli Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Novian Vaasan ja Pietarsaaren kampusten osalta astui voimaan.  Uusi sopimus perustuu korkeakoulujen tarpeiden mukaan räätälöityihin palvelupaketteihin. Kirjastolla on edelleen myös palvelusopimus Helsingin yliopiston Vaasassa toimivan oikeustieteellisen koulutuksen kanssa. Kirjastossa useat työtehtävät jaettiin uudelleen, kun henkilökunnan lukumäärä vuoden 2021 alussa väheni. Kirjaston sisäistä organisaatiota ja toimintatapoja kehitettiin alkuvuodesta. Kirjaston palvelut tarjottiin edelleen kolmella kielellä korkeakouluille, mutta kirjaston sisäisten dokumenttien kääntämisestä luovuttiin.

Osana kirjaston uudistumista konkreettisimman muutoksen Tritonian asiakkaille ja henkilökunnalle tuo kirjaston muutto remontoitavaan Luotsi-rakennukseen vuonna 2022. Tuleva ”uusi” kirjastorakennus sijaitsee keskellä Palosaaren kampusta ja toimii jatkossa korkeakoulujen yhteisenä avoimena tietokeskuksena ja esteettömänä kohtaamispaikkana. Vuonna 2021 valmistautuminen muuttoon näkyi Tritonian toiminnassa uuden kirjaston suunnittelu- ja kokoelmatehtävinä.

Koronatilanteen jatkuessa verkkopalvelujen edut tulivat esiin entistä vahvemmin ja kirjahankinnoissa painotus oli vahvasti e-kirjoissa. Paikallispalvelujen osalta vuosi oli edelleen haasteellinen, vaikka edellisen vuoden koronatilanteen kokemuksen myötä toimintamallit saatiin kehitettyä sellaisiksi, että pystyttiin järjestämään palvelut tilanteen muuttuessa nopeasti vastaamaan viranomaisten ohjeita.  Tuudo, mobiilisovelluksen kirjastomoduuli otettiin käyttöön kesällä Vaasan yliopistossa ja loppuvuodesta myös Novialla.

Kirjaston rooli avoimen tieteen palvelukeskuksena korkeakouluille vahvistui.  Avoimen tieteen ja julkaisemisen eri osa-alueiden palveluja tuotettiin korkeakouluille palvelusopimusten mukaisesti yhteistyössä korkeakoulujen muiden tutkimuksen ja TKI:n palvelujen kanssa.  Kysyttyjä tutkimuksen aineistonhallinnan palveluja ryhdyttiin kehittämään loppuvuodesta, kun kesäkuun alusta saatiin rekrytoitua uusi tietoasiantuntija datamanager-tehtäviin.

Tritonian 20-vuotista taivalta juhlistettiin webinaarin merkeissä lokakuussa. “Tritonia 20 vuotta – tutkittua tietoa tieteen ja opiskelun hyväksi” -juhlawebinaarin ajankohtainen teema käsitteli tiedettä, tiedon luotettavuutta, kirjastojen roolia sekä julkaisujen avointa saatavuutta.

Vuosi 2021 oli kirjastossa monella tavalla haasteellinen.  Haluan kiittää Tritonian henkilökuntaa yhteistyöstä ja innovatiivisuudesta erilaisten palveluratkaisujen kehittämisessä.

 

Vuosi 2021 lukuina

 Tilastot

 

Paikallis- ja verkkopalvelut

Vuosi aloitettiin edelleen rajoitetuin palveluin, vaikka alkuvuodesta päästiinkin avaamaan pienimuotoisesti kirjaston tiloja ja asiakaspalvelua, loppukeväästä jo lukusalejakin. Lukusaleihin tosin pääsi vain varaamalla paikan etukäteen sähköisellä lomakkeella. Kesän hiljaiselon jälkeen tiloja pystyttiin pitämään auki rajoitetuin henkilömäärin, vaikka jo avattuja työskentelypisteitä jouduttiin välillä rajoittamaan uudelleenkin. Loppuvuosi mentiin etätyösuosituksin, mutta kirjastoa ei onneksi jouduttu kokonaan enää sulkemaan. Tritonia Allegro Pietarsaaressa pystyi pitämään tilat auki läpi vuoden.

Jotain positiivistakin voi todeta koronavuoden kamppailuista jääneen elämään: edellisen vuoden rajujen rajoitusten ja sulkujen aikana ”koronarutiinit” olivat muotoutuneet sujuviksi käytännöiksi, kun neuvonta, ohjaus ja tiedonhaun opetukset olivat siirtyneet verkkoon ja asiakkaita palveltiin koko vuoden ajan pääasiassa puhelimitse, sähköpostitse, chatin ja Zoomin kautta. Käyttöön jää varmasti monia aikaa säästäviä ja ekologisestikin kestäviä ratkaisuja. Etenkin e-aineistojen käyttö ja saatavuus tuli viimeistään tänä aikana kaikkien tietoisuuteen. Saatiin myös kokemusta siitä, missä määrin kasvokkain tapahtuvaa asiakaspalvelua tarvitaan ja millaisissa tilanteissa.

Syksyn kortinkirjoitusruuhka jäi lähes kokonaan, kun kirjastokorttiuudistuksen myötä siirryttiin pääasiassa sähköisiin kortteihin. Tuudo-sovellus otettiin käyttöön Vaasan yliopistossa elokuussa. Sovellukseen sisältyy myös kirjasto-osio, jolloin erillistä korttia ei tarvita, vaan viivakoodi korvaa sen. Tuudossa voi lainaamisen lisäksi uusia lainoja, seurata varauksia ja maksuja sekä saada noutoilmoitukset. Muiden korkeakoulujen opiskelijoille ja ulkopuolisille asiakkaille tehtiin sähköiset lomakkeet, jonka täyttämällä he saivat sähköisen kirjastokortin sähköpostiinsa. Novia otti Tuudon käyttöön joulukuussa.

 

Kokoelmapalvelut

Tritonian painettujen kokoelmien evaluointi ja karsinta jatkui vuonna 2021. Eniten työllisti yleiskokoelmien (VY, VAMK ja Novia) evaluointi, poistot ja siirrot. Koko henkilökunta osallistui kokoelmatyöhön ja kokoelmakokouksia pidettiin kolmen (3) viikon välein, jotta kaikki saivat tiedon ”Missä mennään”. Tritoniaan jäävä yleiskokoelma siirrettiin yhteiseen GENERAL-kokoelmaan ja siirto saatiin lähes valmiiksi v. 2021.

Poistettua aineistoa lähetettiin Varastokirjastoon, Kuopioon. Osa kokoelmasta, esimerkiksi arkkitehtuurikirjallisuutta, lähetettiin Allegro-kirjastoon Pietarsaareen. Kaikki karsinnat tehtiin vastuullisesti, harkiten ja korkeakoulujen tarpeet huomioiden.

Kevään ja syksyn aikana 2021 suunniteltiin, miten kokoelmat sijoitetaan ja päätettiin kokoelmien paikat. Uuteen kirjastorakennukseen siirretään kurssikirjat, mutta lisäksi uusin/käytetyin yleiskokoelma, uusimmat lehdet, sanakirjat, käsikirjat ja standardit. Tritonia-rakennukseen sijoitetaan korkeakoulujen yleiskokoelmat (muu kuin uusin aineisto) ja VY:n graduarkisto. VAMKin ja Novian opinnäytteet ja julkaisut sijoitetaan Tritonian etävarastoon, K116. Tritonia/VY:n erikoiskokoelmille vuokrattiin etävarasto Palosaaren yrityskeskuksesta ja sinne sijoitetaan myös VY:n julkaisut ja lainattavat opinnäytteet.

Evaluoinnin ja uusien suunnitelmien rinnalla tilattiin, luetteloitiin ja käyttökuntoon saatettiin uutta ja relevanttia aineistoa, joka suuntautuu yhä enemmän e-aineiston puolelle.

Ministeri Jaakko Nummisen kirjakokoelman ulkopuolisella rahoituksella toteutettu siirtoprojekti Vaasan yliopistolle saatettiin päätökseen joulukuussa.

 

Tritonian kokoelmat

 
Kokoelmat | Samlingar 2021
Infogram

* Novian sähköisten aineistojen hallinta siirtyi 2017 Åbo Akademille ja siitä saakka sekä Åbo Akademin että Novian sähköiset kirjat on tilastoitu korkeakoulukirjaston yhteistilastossa KITTissä Åbo Akademin yhteislukuna

 

Koulutuspalvelut

Koulutus opiskelijoille

Tritonialle on Covid19-pandemian jatkuessa ollut entistä tärkeämpää pitää kiinni tieteellisen tiedonhankinnan opetuksen ja ohjauksen kansainvälisistä tavoitteista edistää opiskelijoiden digitaalisen osaamisen ja informaatiolukutaitoa. Tritonian tietoasiantuntijat vastasivat kuten aikaisemminkin korkeakoulujen perus-, aine- ja jatko-opiskelijoille annettavasta tiedonhaun opetuksesta ja ohjauksesta. Kirjaston kursseille osallistui vuoden 2021 aikana 4490 opiskelijaa ja kirjasto vastasi 1748 opintopisteestä. Opiskelijoille suunnatusta opetuksesta kertyi 258 opetustuntia. 


Koulutustilastot 2021

  Opetustunnit Osallistujat Opintopisteet
Vaasan yliopisto 101 2089 1599
Vaasan ammattikorkeakoulu 82 784 0
Yrkeshögskolan Novia 75 1617 149
Yhteensä 258 4490 1748

 

Novian kurssien osallistujamäärä nousi selvästi. Vuonna 2020 informaatiolukutaidon kursseille osallistui 1123 opiskelijaa ja vuonna 2021 osallistui 1617 opiskelijaa.

 

Tilastot osallistujat

Opetus ja ohjaus jatkuivat myös vuoden 2021 aikana pääsääntöisesti verkossa etäopiskelusuosituksien takia. Verkkokursseja kehitettiin vuoden aikana ja opetusmateriaalit uusittiin.

Erityisalan tietoasiantuntijoita kutsuttiin mukaan monelle korkeakoulun kurssille opettamaan opiskelijaryhmiä käyttämään oman alansa lähteitä ja huomioimaan eri tieteenalojen erityispiirteitä, kuten tiedonlähteiden valintoja ja julkaisukäytäntöjä.

Kirjasto vastaa Vaasan yliopiston Tutkijakoulun Open Science ja Tutkijan taidot -kursseista, jotka järjestettiin sekä keväällä että syksyllä.

 

Koulutus korkeakoulujen henkilökunnalle ja tutkijoille

Korkeakoulujen henkilökunnalle ja tutkijoille järjestettiin vuoden 2021 aikana lukuisia lyhytkursseja eri teemoista. Kirjasto järjesti koulutuksia tieteellisestä tiedonhankinnasta, yksittäisistä tietokannoista, viitteidenhallintaohjelmista, datanhallinnasta, tieteellisten julkaisujen arvioinnista, saavutettavuudesta sekä e-kirjojen käytöstä opetuksessa. Kirjasto oli myös mukana toisena luennoitsijana PedaCafén järjestämällä lyhytkurssilla Teaching Large Courses. Korkeakoulujen henkilökunnalle ja tutkijoille järjestettiin räätälöityjä ohjauksia tilausten mukaan. Sekä lyhytkurssit että ohjaukset toteutettiin enimmäkseen etänä pandemian takia.

 

Julkaisu- ja tutkijapalvelut

Julkaisu-, julkaisuarkisto- ja tutkimuksen tuen palvelut

Tritonia on vuoden aikana ollut mukana aktiivisessa roolissa korkeakoulumme julkaisu- julkaisuarkisto- ja tutkimuksen tuen palveluissa. Nämä palvelut ovat räätälöityjä korkeakoulumme omien tarpeiden mukaiseksi ja palveluiden laajuus riippuu korkeakoulun tarpeista. VAMKin ja Novian kohdalla palvelut ovat määriteltyjä palvelusopimuksissa.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kentän kehitys sekä FAIR-periaatteiden edistäminen korkeakouluissa asettaa kirjaston tutkimuksen tuelle omat vaatimukset. Vuoden 2021 aikana palkattiin kirjastoon datamanager tutkimusdatan hallinnan asiantuntijatehtäviin. Datamanager tekee tiiviisti yhteistyötä Vaasan yliopiston tietohallinnon ja tutkimuksen palveluiden kanssa ja tukee myös VAMKin ja Novian ATT-palveluja ja kaikkien korkeakoulujen tutkijoita heidän datanhallinta-asioissaan. Tritonialta DMP-tukea annetaan tutkijoille esim. ohjauksen muodossa ja järjestetään datanhallinnan kursseja. Kirjastolle laadittiin vuoden aikana kattava Libguide-opas datanhallinnasta kolmella kielellä.


Vuonna 2021 Vaasan yliopiston Osuva-julkaisuarkisto vakiinnutti asemansa päivittäisenä työkaluna opinnäytteiden arkistoinnissa ja rinnakkaistallennuksessa sekä omien julkaisujen julkaisukanavana. Osuvaan tallennettiin 411 kandidaatintutkielmaa, 603 pro gradu -tutkielmaa ja diplomityötä, joista suurin osa, peräti 518 kappaletta avoimesti saatavilla olevaan kokoelmaan. Lisensiaatintutkimuksia tallennettiin yksi ja väitöskirjoja 22 kappaletta, joista yksi oli englanninkielinen käännös.


Vuosien 2010–2021 julkaisujen ajantasaista ja takautuvaa rinnakkaistallennusta Osuvaan jatkettiin. Rinnakkaistallennuksia tehtiin 483 kappaletta, joista artikkeleita oli 476 kappaletta ja kirjoja 7 kappaletta..


Julkaisupalveluissa taitettiin väitöskirjojen lisäksi Vaasan yliopiston raportteja -sarjassa ilmestyneet 13 julkaisua ja 1 Tritoniana-sarjassa ilmestynyt julkaisu sekä Theseuksessa 5 Vaasan ammattikorkeakoulun C-sarjassa ilmestynyttä julkaisua. Tritoniassa taitettujen julkaisujen määrä kaksinkertaistui. Kaikkien julkaisujen määrä nousi, mutta suurin vaikutus oli Vaasan ammattikorkeakoulun Energiaa-lehdellä, joka saavutti ylläpitovaiheen ja siellä julkaistiin yhteensä 97 artikkelia.

 
 


Tilastot julkaisut

Vaasan yliopiston Tutkimuksen palvelujen ja kirjaston yhteistyö jatkui SoleCRIS-julkaisutietojärjestelmän ylläpidossa ja uuden SoleCRIS+ -järjestelmän kehittämisprojektissa. Vaasan yliopiston avoimen tieteen palvelujen kehittäminen jatkui Tutkimuksen palvelujen, tietohallinnon ja kirjaston yhteistyönä. Kirjasto osallistui syksyllä Vaasan yliopistossa vuonna 2022 toteutettavan tutkimuksen kokonaisarvioinnin julkaisuanalyysien valmisteluun asiantuntijana.

Kirjasto osallistui kansallisen avoimen tieteen verkoston eri asiantuntijaryhmien sekä Julkaisuarkistopalveluiden asiantuntijaryhmän toimintaan.

Tutkijoille Tritonia räätälöi kursseja sekä Vaasan yliopistolle, että Vaasan ammattikorkeakoululle. Yliopistolle kursseja oli vuonna 2021 monta sekä keväällä että syksyllä ja kyseiset kurssit olivat avoinna myös opetushenkilökunnalle. Kirjasto osallistui Vaasan ammattikorkeakoulun kirjoituspajoihin kertomalla saavutettavuudesta julkaisuissa.

Vastuu Vaasan ammattikorkeakoulun julkaisutiedonkeruusta siirtyi vuonna 2020 kirjastolle. Keväällä 2021 VAMKissa otettiin käyttöön Justus -julkaisutietojen tallennuspalvelu. Julkaisutietojen ilmoittaminen ja julkaisutiedonkeruuprosessi siirtyi tapahtuvaksi Justuksen kautta.

Pääkäyttäjävastuu Justuksen osalta on kirjastossa. Pääkäyttäjä osallistuu kansallisiin Virta-julkaisutietopalvelun, Julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmän sekä Justus-yhteyshenkilöverkoston toimintaan ja koulutuksiin.

Palvelusta järjestettiin VAMKin henkilökunnalle koulutuksia ja infotilaisuuksia sekä laadittiin oppaita ja ohjeistuksia. Vuonna 2021 Justukseen tallennettiin yhteensä 183 julkaisua. Näistä suurelle yleisölle suunnattuja E-luokan julkaisuja oli 134 kpl ja ammattiyhteisölle suunnattuja D-julkaisuja 30 kpl. Kirjasto huolehtii julkaisutietojen tarkistuksesta ja hyväksymisestä OKM:n julkaisutiedonkeruun käsikirjan mukaisesti.

Theseus-julkaisuarkistoon tallennettiin opinnäytteitä 394 kpl. Kirjasto huolehtii opinnäytetöiden metatietojen tarkistuksesta ja töiden julkaisemisesta. Vuonna 2020 aloitettua rinnakkaistallennusta Theseus-julkaisuarkistoon jatkettiin. Rinnakkaistallennus toteutettiin Justuksen kautta A–D-julkaisujen osalta.

Kirjaston edustajat osallistuivat VAMKin julkaisutoimikunnan sekä VAMKin avoimen tieteen ja tutkimuksen työryhmän työskentelyyn. Kirjasto osallistui kansallisiin avoimen tieteen koulutuksiin sekä Avoin TKIO -verkoston toimintaan ja koulutuksiin.

 

Henkilöstö ja talous

Yksi yhteinen työnantaja

Vaasan yliopistosta tuli 1.1.2021 alkaen yhteinen työnantaja koko Tritonian henkilökunnalle. Vaasan ammattikorkeakoulun viisi (5) henkilöä ja Yrkeshögskolan Novian kolme (3) henkilöä siirtyivät vuoden alussa Vaasan yliopiston työntekijöiksi. Tritonian henkilökuntaa koskevat nyt yhteiset toimintatavat ja säännöt. Henkilökunnan etätyön ja lähityön vuorottelun käytännöt kehittyivät edelleen vuoden aikana ja Vaasan yliopisto on tukenut muutoksia ja henkilökunnan työhyvinvointia tarjoamalla uusia verkkokoulutus- ja taukoliikuntasovelluksia koko työyhteisön käyttöön.

Kirjaston henkilömäärä väheni, sillä Tritonian/Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin välinen yhteinen kirjastosopimus päättyi vuoden 2020 lopussa. Åbo Akademin Tritonia-henkilökunta siirtyi 1.1.2021, työskentelemään Åbo Akademin Academill-kampukselle, Vaasaan. Myös EduLabin kolme henkilöä siirtyivät vuoden alussa kirjaston vastuualueelta Levón-instituutin vastuualueelle, Vaasan yliopistolle.

 

Tilastot henkilötuovuosien jakautuminen

Talous

Tritonian budjettirahoituksen tuotot olivat yhteensä 3,236.419 € ja menot yhteensä 3,042.822 €.


 

Tritonia kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä

Tritonia toimi aktiivisesti alan kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Kansallisessa yhteistyössä tärkeimmät sidosryhmät olivat FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto ja AMKIT-konsortio sekä avoimen tieteen koordinaatio, Koha-yhteenliittymä, julkaisuarkistojen kansallinen yhteistyöryhmä sekä STKS ja FSBF. Alueellisesti kirjasto osallistui AKE-pampaksen koulutustoimintaan. Kirjasto on jäsenenä kansainvälisissä alan verkostoissa, kuten NUAS, LIBER, IFLA, IATUL. Kirjaston henkilökunnan jäseniä osallistui kansainvälisiin etäkonferensseihin vuoden aikana.

Tritonian henkilökunnan julkaisut


Elenius, L., Karjalainen, R-L., Kiuru, E., Kunnela, A., Laineenoja, E., & Mäkynen, M. (2021). Yhdessä - ja pala kerrallaan. Kreodi 2/2021. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021040910010

Kallio, M. (2021). Varo linkkimätää. Energiaa. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021102652357

Kallio, M. & Mäkynen, M. (2021). Miten tehdä saavutettava opinnäyte? Teoksessa M. Mannila (toim.) Tarinaa ja teoriaa: Oivalluksia opparista (s. 61–65). https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5784-50-3

Mäkynen, M. (2021). Avoimella julkaisemisella näkyvyyttö ja vaikuttavuutta. Energiaa. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202102154866

Vestman, G. (2021). Spännande tider på högskolebiblioteken. Bibban (1), 12. https://fsbf.fi/Site/Data/2913/Files/Bibban_2021-1_web.pdf

Vestman, G. (2021). Böcker – lyssna eller läsa. Bibban (2), 12
https://fsbf.webbhuset.fi/Site/Data/2913/Files/Bibban_2-2021_web.pdf  

Vestman, G. (2021). Anrik förening – värnar om det svenska. Bibban (2), 12
https://fsbf.webbhuset.fi/sv/start/article-138230-81084-anrik-forening-varnar-om-det-svenska

Vestman, G. (2021). E-böcker – möjlighet med begränsningar. Bibban (3), 12
https://www.fsbf.fi/sv/vad/aktuellt/article-138238-80358-ebocker-mojlighet-med-begransningar

 

Tritonian henkilökunnan kansainväliset esitelmät

Lehto, A., Abrahamsson-Sipponen, M., Harju, T., Parikka, S., & Södergård, P. (2021).
Three Strategic Pillars: Finnish University Libraries’ fuelling Open Science and access to research-based information. 41th IATUL Conference, Bridging Universities and Society, 13th-15th July, 2021 / Porto, Portugal (online). https://docs.lib.purdue.edu/iatul/2021/thursday/5

 

Tritonian toimielimet

Muutosprojektiryhmä

1.1.-30.8.2021

 • Anne Lehto, Tritonian johtaja / Tritonias direktör (pj/ordf.)
 • Anne Koiranen, Palvelupäällikkö, tietoaineistot ja sisäiset palvelut/ Servicechef, informationsresurser och interna tjänster
 • Jonna Toukonen, Palvelupäällikkö, paikallis- ja verkkopalvelut / Servicechef, när- och webbtjänster (31.5. saakka)
 • Christian Nelson, Tietoasiantuntija / Informationsspecialist
 • Mari Mäkynen, Tietoasiantuntija / Informationsspecialist
 • Gun Vestman, Tietoasiantuntija / Informationsspecialist

 

Tritonian johtoryhmä 2021

7.9.2021-

 • Anne Lehto, Tritonian johtaja / Tritonias direktör (pj/ordf.)
 • Anne Koiranen, Palvelupäällikkö, tietoaineistot ja sisäiset palvelut/ Servicechef, informationsresurser och interna tjänster
 • Heidi Troberg, Palvelupäällikkö, koulutus ja tutkimuksen tuki / Servicechef, Utbildning och forskarstöd
 • Kirsti Mustalahti, Palvelupäällikkö, paikallis- ja verkkopalvelut / Servicechef, när- och webbtjänster
 • Mikael Björkqvist, Vahtimestari, henkilökunnan edustaja / Vaktmästare
 • Johtoryhmän pysyvät asiantuntijat:
 • Christian Nelson, Tietoasiantuntija / Informationsspecialist
 • Mari Mäkynen, Tietoasiantuntija / Informationsspecialist
 • Gun Vestman, Tietoasiantuntija / Informationsspecialist

 

Tritonian ohjausryhmä 2021

Vaasan ammattikorkeakoulu

 • Hallintojohtaja Leena Vilkuna
 • Johtaja Elina Martin

Yrkeshögskolan Novia

 • Förvaltnings- och personaldirektör Kjell Heir
 • Chef för studerandeservice Thomas Böckelman

Vaasan yliopisto

 • Professori Pirjo Laaksonen
 • Johtaja Samu Leskinen

Tiedekirjasto Tritonia

 • Kirjaston johtaja Anne Lehto (kokoonkutsuja, pj.)
 • Esimies, tietoaineistot ja sisäiset palvelut Anne Koiranen (siht.)

 

© Tritonia 2014-2023