Tritonian vuosikertomus 2019

Lisätietoja
Lisätietoja

Tritonian tulevaisuus

Tritonia-yhteistyössä oli vuonna 2019 mukana viisi korkeakoulua: Vaasan yliopisto, Åbo Akademi, VAMK, Novia ja Hanken. Lisäksi Tritonialla oli palvelusopimus HY:n juristikoulutuksen kanssa. Vaasan ohella Tritonia toimi Pietarsaaren Allegrossa.

 

Tiedekirjasto Tritonian tulevaisuuden toimintamallia selvitettiin kehyskorkeakoulujen toimeksiannosta. Elokuussa Hanken teki päätöksen irtaantua Tritonia-kirjastoyhteistyöstä jo vuoden 2020 alusta. Loppuvuodesta Åbo Akademi päätti käynnistää oman kirjastoyksikkönsä suunnittelun Vaasan kampuksensa yhteyteen. Yhteistyönä jatkettiin suunnittelua tulevaisuuden kirjastopalvelujen järjestämisestä Palosaaren kampuksella toimivien korkeakoulujen tarpeisiin Vaasan yliopiston, VAMKin ja Novian kesken.

 

Vuosi 2019 lukuina

Kuva vuoden 2019 keskeisistä tilastoista: 267 mediatuotantoa, 206 Eduklinikkaa, 71 lyhytkurssia, 2058 tuotettua opintopistettä, 449129 Finna-käyntiä, 840412 Finna-hakua, 483029 lainaa ja uusintaa, 568 asiakaspaikkaa, 347000 kävijää, 3832 uutta asiakasta, 451 aukiolopäivää, 4922 kirjahankintaa, 646901 verkkokirjaa, 316770 painettua kirjaa

 

Paikallis- ja verkkopalvelut: Uuden kirjastojärjestelmän käyttöönotto

Tritonia otti kesäkuussa käyttöön Kohan, avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän, joka on käytössä maailmanlaajuisesti eri kirjastoissa. Siirtyminen tapahtui Suomen korkeakoulukirjastojen Koha-hankkeen puitteissa yhteistyössä Kansalliskirjaston ja CSC:n kanssa. Uuden kirjastojärjestelmän asiakaskäyttöliittymänä on jatkossakin Tritonian Finna, joten asiakkaille muutos näkyi lähinnä uusina ominaisuuksina ja muutoksina lainauskäytännöissä. Henkilökunnalle kyseessä oli kuitenkin iso muutos: vanha Voyager ehti olla käytössä 18 vuotta ja uuden järjestelmän käyttöönotto edellytti runsaasti tietokantatöitä, prosessien uudelleensuunnittelua ja uuden oppimista.

 

EU:n saavutettavuusdirektiivin ja kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin tutustuttiin ja kouluttauduttiin. Tritonian verkkopalveluiden ja oppimateriaalien osalta laadittiin jatkosuunnitelmat siitä, miten saavutettavuusasiat huomioidaan ja arvioidaan kirjaston eri verkkopalveluissa ja –dokumenteissa.

 

Asiakaspalvelussa otettiin loppuvuodesta käyttöön Springsharen Libstaffer-työkalu, joka on tarkoitettu vuorolistojen hallinnointiin. Vuorolistoja koskevia käytäntöjä uudistettiin samalla muutenkin. Omatoimiajan osuutta aukioloajoista päätettiin lisätä heti vuoden 2020 alusta, perusteena Hanken-yhteistyön päättymisen seurauksena vähenevät henkilöstöresurssit ja tuleviin kirjastomuuttoihin liittyvät laajat kokoelmatyöt.

 

Kokoelmapalvelut

Vuotta 2019 leimasivat suuret kokoelmahankkeet. Kirjaston painetut lehdet evaluoitiin, karsittiin ja siirrettiin osittain, ja uudet numerot sijoitettiin yhteen 1. krs:n valoisaan ja houkuttelevaan osioon, kun ne oli aiemmin hajotettu kirjaston eri kerroksiin. Syksyllä aloitettiin myös aikaa vievä, vanhentuneiden kurssikirjojen karsinta. Molempien hankkeiden tavoitteena oli varmistaa, että Tritonian kokoelmat ovat myös jatkossa ovat ajan tasalla, relevantteja sekä sopeutettu osallistuvien korkeakoulujen tarpeisiin.

 

Syksyn aikana Hanken poimi kokoelmista omia kirjoja irtaantumista ja muuttoa varten. Syksyn lopussa Åbo Akademi aloitti suunnittelun omaa kokoelmamuuttoa varten vuonna 2020.

 

Tritoniassa koordinoitiin vuonna 2019 myös useamman yliopistokirjaston yhteisiä kirjallisuuden hankintakilpailutuksia. Kilpailutukset saatiin toteutettua suunnitelmien mukaisesti vuodenvaihteessa 2019-2020.

 

 
Kokoelmat | Samlingar
Infogram

 

 

Koulutuspalvelut: Koulutus opiskelijoille

Tritonia vastasi opiskelijoiden tiedonhankinnan opetuksesta, jolla edistetään opiskelijoiden digitaalisen osaamisen taitoja.  Vaasan yliopiston osalta käynnistettiin uutena pilottina keväällä 2019 opintopsykologin ja kirjaston yhteinen opinnäytetyöpaja, jota laajennettiin syksyllä myös verkkototeutukseen hyvin tuloksin. 

 

 
TH-koulutukset
Infogram

 

Koulutuspalvelut: Koulutus henkilökunnalle

Vaasan yliopisto osallistui OKM:n rahoittamaaan opettajien digitaalisen osaamisen Higher Education Learning Lab –kärkihankkeeseen (2017-2019), jota koordinoitiin Tritonian EduLabissa. Vuoden aikana toteutettiin hankkeessa tuotettuja korkeakoulupedagogiikan opintojaksoja. EduLab järjesti lyhytkursseja, antoi opettajille personoitua pedagogista ja teknistä tukea sekä ohjausta ja mediapalveluja digitaalisen opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen erityisesti opettajien koulutusvideotuotannon tueksi. 

 

 
Video- ja mediatuotannot
Infogram

 

Julkaisu-, julkaisuarkisto- ja tutkimuksen tuen palvelut

Vuonna 2018 käyttöön otetun Vaasan yliopiston Osuva-julkaisuarkiston kehittämistä jatkettiin. 1.5.2019 otettiin käyttöön Vaasan yliopiston yhteiset opinnäytetöiden kirjoitusohjeet, joiden teknisestä ylläpidosta Tritonia vastaa. Opiskelijoiden omatoiminen opinnäytetöiden tallennus ja Tritonian tarjoama opinnäytetyötallennuksen tuki Osuvaan aloitettiin 1.8.2019. Opinnäytetöiden omatoimitallennus on toiminut hyvin ja Osuva on tavoittanut yleisönsä, sillä opinnäytetöitä ladataan ja tilataan runsaasti.

 

Julkaisupalveluissa taitettiin Vaasan yliopistolle 30 e-julkaisua, joista 26 julkaistiin lisäksi painettuna. E-julkaisut ovat avoimesti saatavilla Osuvassa.

 

Vuoden 2019 aikana vakiinnutettiin Vaasan yliopiston SoleCRIS-julkaisutietojärjestelmän ja Osuva-julkaisuarkiston yhteinen tallennusprosessi, jolla pyritään OKM:n julkaisutiedonkeruuseen ilmoitettujen tieteellisten julkaisujen mahdollisimman kattavaan rinnakkaistallentamiseen Osuvaan. Vuosien 2010-2018 julkaisujen takautuvaa rinnakkaistallennusta Osuvaan jatkettiin.

 

Vaasan yliopiston avoimen tieteen edistämisessä jatkettiin yliopiston tutkimuksen palvelujen, tietohallinnon, taloushallinnon, viestinnän ja kirjaston moniammatillisena yhteistyönä. Vuoden aikana keskusteltiin erityisesti tutkimusaineistojen avaamisen edistämisestä.

 

 
Julkaisu- ja tutkijapalvelut
Infogram

 

Henkilökunta ja talous: Viiden korkeakoulun yhteistyö muutoksessa

Tritonian vakituinen henkilöstömäärä oli vuonna 2019 39 henkilöä, mutta lisäksi Tritoniassa oli kaksi ulkopuolisella rahoituksella palkattua henkilöä. Ulkopuolinen rahoitus saatiin Hella-hankkeesta, Higher Education Learning Lab ja FUN, Suomen yliopistokirjastojen verkoston rahoituksesta.

 

Tritonian henkilökuntaa piti kiireisenä Vaasan yliopiston kampuksen kehittämishanke ja Hankenin (28.8.2019) ja Åbo Akademin (16.10.2019) päätökset perustaa omat kirjastot. Painetun aineiston evaluointi ja Hankenin aineiston erittely ja siirto lisäsivät työmäärää.

 

Henkilökunnan kehittämis- ja virkistyspäivä pidettiin 7.6.2019 kesäisessä Uumajassa. Laivamatka hyödynnettiin yhteiseen Tritonian kehittämisohjelmaan. Tritonian Hankenin henkilöstön (2 hlöä) työsuhteet Tritoniassa päättyivät joulukuun viimeinen päivä.

 

Tritonian budjettirahoituksen tuotot olivat yhteensä 4.065.309 €. Budjettirahoituksen henkilöstökulut ja muut kulut olivat yhteensä 3.874.469 €.

 

 
Henkilöstö ja talous
Infogram

 

Tritonia kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä

Tritonia toimi aktiivisesti alan kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Yhteiskirjastona Tritonia oli mukana sekä yliopistokirjastojen verkostossa FUNissa (Vaasan yliopiston edustajana) että AMKIT-konsortion kirjastoyhteistyössä (Novian ja VAMKin edustajana). Kirjaston johtaja toimi FUNin puheenjohtajana vuonna 2019. Tritonian henkilökunta osallistui erilaisiin kansallisiin työryhmiin sekä Suomen tieteellisen kirjastoseuran  (STKS) ja Finlands Svenska Biblioteksföreningin toimintaan.

 

Euroopan komission alainen European Documentation Centre (EDC) –tietopalveluverkosto aloitti uudistetussa muodossaan toimintansa kaikkien Euroopan unionin EDC-tietopalveluiden koulutusseminaarilla Firenzessä 2.-3.12.2019. Suomessa uuteen EDC-tietopalveluverkostoon kuuluu Eduskunnan kirjasto ja 7 yliopiston kirjastopalvelut, joista yhtenä Vaasan yliopisto kirjasto Tritonia. Tritonian edustaja osallistui EDC-verkostoyhteistyöhön.

 

Tritonian henkilökunnan kansainväliset julkaisut, esitelmät ja posterit

Lehto, Anne (2019). “Finnish libraries on the road towards open access”. FinELib Seminar: Libraries Promoting Open Access, 7.5.2019 Helsinki.

 

Rabb, Viveca (2019). “Variation mellan textvittnen av medeltida brev: En jämförande undersökning av språkbruk från Nådendals kloster”. Selskab for østnordisk filologis 4. internationale konference. 12-14 juni 2019 i Köln, Tyskland.

 

Rintamäki, Katri (2019). "From Teachers to Students : Digital Literacy Course for University Teachers", Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, Vol. 8 no. 4, pp. 457-477, published 2019-12-23, http://www.qqml-journal.net/index.php/qqml/article/view/525

 

Rintamäki, Katri (2019). ”Open Science Services at the University of Vaasa”. Erasmus Staff Exchange: Masaryk University Training (MUST) Week for Libraries on Service Design, 2.–6.9.2019 in Masaryk University, Brno, Czech Republic.

 

Rintamäki, Katri (2019). “From teachers to students : Digital literacy course for university teachers”. QQML 2019 - 11th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 28-31 May 2019 in Florence, Italy. Presentation: http://qqml.org/wp-content/uploads/2017/09/Rintamaki_from-teachers.pdf

 

Ms Heidi Troberg from the University of Vaasa attended the UDE lnternational Staff Week at the University of Duisburg-Essen in the framework of the ERASMUS+ Staff Mobility for Training Program from 25th November 20L9 until 28th November 2019. She gave a presentation about the thesis workshops at the University of Vaasa and also gave a short presentation of the university and Tritonia.

 

Tritonian johtokunta 2019

 • Professori Pirjo Laaksonen, Vaasan yliopisto (pj/ordf.)  (Varajäsen: professori Merja Koskela)
 • Professor Peter Björk, Hanken (varapj/vice ordf.) (Varajäsen: byråchef Kristina Wallin)
 • Chef för studerandeservice Thomas Böckelman, Yrkeshögskolan Novia (Varajäsen: Yrkeshögskolan Novia Admissions Officer Ida Borgar)
 • Forskardoktor Peter Ehrström, Åbo Akademi (Varajäsen: överbibliotekarie Pia Södergård)
 • Koulutuspäällikkö Lotta Saarikoski, Vaasan ammattikorkeakoulu (varajäsen/ersättare yliopettaja Ulla Isosaari)

 • Hallituksen varapj Teemu Oksanen, VAMOK ) (Varajäsen: studerande Maria Tokou (-8/2019), Eliina Sarinko (9-/2019), Novium)
 • Johtaja Auli Kinnunen, Vaasan yliopisto (Varajäsen: johtaja Samu Leskinen)
 • Sivistystoimenjohtaja/bildningsdirektör Christina Knookala, Vaasan kaupunki/Vasa stad (Varajäsen: Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja/ kultur- och biblioteksdirektör Marita Ahola)
 • Pääsihteeri Kaisa Paavola, VYY (Varajäsen: edunvalvonta-asiantuntija Johanna Luomala)
 • Tietoasiantuntija/informationsspecialist Heidi Troberg, Tritonian henkilökunta

 

Tritonian johtoryhmä 2019

 • Tritonian johtaja/Tritonias direktör Anne Lehto (pj/ordf.)
 • Varajohtaja/vice direktör Christina Flemming (-1/2019), Viveca Rabb (3/2019-)
 • Esimies, hallinnon ja viestinnän palvelut/förman, förvaltning och kommunikation Anne Koiranen
 • Palvelupäällikkö, koulutus ja tutkimuksen tuki/servicechef, utbildning och forskarstöd Katri Rintamäki
 • Palvelupäällikkö, paikallis- ja verkkopalvelut/servicechef, när- och webbtjänster Jonna Toukonen
 • Henkilökunnan edustajat/Personalrepresentanter:
  • Informaatikko/informatiker Linda-Marie Evertson ja
  • Informaatikko/informatiker Gun Vestman
  • Tietoasiantuntija/informationsspecialist Heidi Troberg (varajäs./ersättare)
 • Kääntäjä-tiedottaja/översättare-informatör Ann-Sofie Källund (siht./sekr.)
 • Tietoasiantuntija/informationsspecialist Christian Nelson (asiantuntija/sakkunnig)

 

© Tritonia 2014-2023