Tritonian vuosikertomus 2022

Tiedekirjasto Tritonia - Vuosikertomus 2022 

Tritonia kirjasto

Uusi Tritonia tukena tielläsi tulevaisuuden tietoon: johtajan katsaus  

Vuoden 2022 suurin tapahtuma oli tiedekirjasto Tritonian muutto Wolffintie 34:ään, joka uudistettiin valoisaksi ja moderniksi kirjastorakennukseksi.  Uudet tilat avattiin syyskuun alussa avajaisseremonioin. Kirjaston merkitys opiskelijoiden oppimisympäristönä näkyi jo avajaispäivän aamuna, kun kirjastoon jonotettiin jo ennen kello kahdeksaa. Kirjaston uusi sijainti keskellä Palosaaren kampusta toi kirjaston entistä lähemmäksi myös VAMKia ja Noviaa.  Kirjastorakennuksen suunnittelussa johtavia periaatteita olivat esteettömyys, omien laitteiden käytön mahdollistaminen ja kestävä kehitys.  Uusi kirjastorakennus mahdollisti tilojen avaamisen opiskelijoiden 24/7 käyttöön kulkuavaimella. Kirjasto houkutteli useita vierailijoita ja oli suuri kunnia ja ilo vastaanottaa muun muassa Intian suurlähettiläs seurueineen.  

Kirjaston roolin kehittämistä avoimen tieteen palvelukeskuksena korkeakouluille jatkettiin. Avoimen tieteen ja julkaisemisen eri osa-alueiden palveluja tuotettiin korkeakouluille palvelusopimusten mukaisesti yhteistyössä korkeakoulujen tutkimuksen ja TKI:n palvelujen kanssa.  Avoimen tieteen kehittymistä seurataan kansallisesti korkeakoulutasolla. Kirjaston asiantuntijat olivat aktiivisesti mukana vuoden 2022 laajan seurannan toteuttamisessa.  

Kirjaston toiminnassa painottuivat entistä vahvemmin verkkopalvelut ja digitaalisten tietoaineistojen saatavuus sekä korkeakoulujen tieteellisten tuotosten julkaiseminen ja näkyvyyden edistäminen. Vuoden aikana erityisesti julkaisupalvelujen ja tutkimuksen datanhallinnan palveluiden kysyntä kasvoi. Opiskelijoiden opinnäytetyöpajojen toimintamallia laajennettiin yliopiston hyvien kokemusten jälkeen myös VAMKille. Opiskelijamäärät kirjaston kursseilla nousivat yli 20 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kirjaston paikallispalvelujen ja kokoelmien toimintamallien kehittäminen uuteen kirjastoon edellyttivät paljon työtä.    

Onnistuneen muuton taustalla oli toimiva allianssiyhteistyö rakennuksen suunnittelussa sekä koko kirjastohenkilökunnan osallistuminen yhteisiin muuttotyöpajoihin. Haluan kiittää kaikkia osapuolia moniammatillisesta suunnitteluyhteistyöstä ja aikataulussa pysymisestä sekä erityisesti Tritonian henkilökuntaa innovatiivisuudesta uusien palveluratkaisujen kehittämisessä.     

Vuosi 2022 lukuina

Vuosi 2022 lukuina

Paikallis- ja verkkopalvelut 

Valoisaa viihtyisyyttä keskellä kampusta 

Uuteen kirjastoon siirryttäessä keskityttiin palveluaikojen ja -käytäntöjen “koeajoon”, mm. etävarastonoutojen, aukioloaikojen ja 24/7-pääsyn toimivuuteen. Verkkoasiointiin totuttiin korona-aikana siinä määrin, että myös asiakaspalveluaikaa supistettiin uuteen kirjastoon siirryttäessä. Etenkin kirjastokorttien siirryttyä omatoimisesti verkossa tai Tuudossa valmiiksi virtuaalikorteiksi saataviksi jo aiemmin, ei syksyn ruuhka toteutunut entisessä määrin. Uuden kirjaston käytännöt ja tilat toki kirvoittivat kyselyitä ja kiinnostusta ja tiloihin hakeuduttiin alusta lähtien ruuhkaksi asti.  

Yläkerta on pelkkää työskentelytilaa ja se täyttyikin päivittäin viimeistä sijaa myöten. Myös kirjaston kuusi ryhmätyöhuonetta olivat varattuina koko aukioloajan. Tilojen riittävyydestä onkin saatu jossain määrin palautetta. 24/7-kulkuavaimet ovat osoittautuneet luonnollisesti suosituiksi eikä tilojen yökäytössä ole ollut ongelmia. 

Uudessa kirjastossa langaton tulostaminen on mahdollista omalta koneelta. Se on toiminut moitteetta ja opiskelijat ovat omaksuneet sen mutkattomasti. Omien laitteiden käyttö on otettu huomioon mm. kalustesuunnittelussa. Ryhmätyötilojen it-varustelu on viimeisintä teknologiaa. 

Jos kohta kävijöiden määrä olikin suuri, painopiste oli digitaalisten aineistojen käytössä ja verkkopalveluissa. Sekä chattiin että asiakaspalvelun sähköpostiin otettiin yhteyttä lähes koronavuoden tapaan. Sen sijaan palvelupuhelimen osuus oli marginaalinen.   

Kokoelmapalvelut  

Monipuoliset digitaaliset aineistot palvelivat 24/7 koko muuttovuoden 

Vaikka kirjasto oli muuton vuoksi suljettu pari kuukautta kesällä, laajat digitaaliset aineistot olivat täysipainoisesti käytössä koko ajan. Kokoelmaprojektit jatkuivat ja painetun aineiston evaluointi ja karsintatyö täytyi saada päätökseen toukokuussa 2022, joten vauhtia riitti.  Alkuvuodesta kokoelmasiirrot tutkimuskirjallisuuskokoelmaan, General-kokoelmaan, saatiin päätökseen ja jatkettiin kurssikirjaprojektilla helmikuusta alkaen. Kurssikirjojen evaluointi vaati järjestelmällisen kurssikirjatarkistuksen, ja lähes kaikista poistettavista kurssikirjoista siirrettiin yksi kappale General-kokoelmaan. Kurssikirjaprojekti saatiin valmiiksi toukokuussa. Välillä hoidettiin Tritonian erikoiskokoelmien siirto (helmikuu) Etävarasto 2:een, Palosaaren yrityskeskukseen. 

Touko-kesäkuussa kaikki osallistuivat Current-kokoelmasiirtoihin (uuteen kirjastoon siirtyvä uusin ja käytetyin tutkimuskirjallisuus). Current-kokoelmaan siirtyvät kirjat poimittiin kokoelmittain General-kokoelmasta ja poiminta saatiin valmiiksi 31.5.2022. Tämän jälkeen General-kokoelma (vähemmän käytetty ja vanhempi tutkimuskirjallisuus) siirretiin talkootöinä Etävarasto 1:een (K114) ja siirto saatiin valmiiksi 16.6.2022. Kirjasto suljettiin juhannuksena muuton vuoksi. 

Muuttopalveluyritys hoiti Tritonian painetun kokoelman muuton heinäkuussa uuteen kirjastorakennukseen ja uusiin hyllyihin. Ennakkoon lasketut hyllysuunnitelmat pitivät täysin paikkansa ja kokoelmat olivat oikeilla paikoillaan henkilökunnan saapuessa töihin elokuussa.  

Joulukuussa poimittiin Tritonian hyllyistä Helsingin yliopiston oikeustieteellisen koulutuksen Vaasan yksikön kirjat ja ne siirrettiin Vaasan kaupunginkirjastoon, koska yhteinen sopimus päättyi 31.12.2022. 

Ensisijaisesti kirjastoon ostetaan e-aineistoja, vaikka vuonna 2022 projektit pakostakin keskittyivät painettuun aineistoon. Kuitenkin asiakkaat ovat löytäneet e-aineistot ja jatkamme e-aineistojen saralla v. 2023.   

 

Tritonia kirjahyllyjä

Tritonian kokoelmat  

 
Kokoelmat | Samlingar 2022
Infogram

 

Huom! Novian sähköisten aineistojen hallinta siirtyi 2017 Åbo Akademille ja siitä saakka sekä Åbo Akademin että Novian sähköiset kirjat on tilastoitu korkeakoulukirjaston yhteistilastossa KITTissä Åbo Akademin yhteislukuna 

Obs! Yrkeshögskolan Novias e-resurser administreras sedan 2017 av Åbo Akademi och därefter har såväl Åbo Akademis som Yrkeshögskolan Novias e-böcker statistikförts i högskolebibliotekets samstatistik i KITT som en totalsiffra för Åbo Akademi.] 

Koulutuspalvelut  

Koulutus opiskelijoille 

Perinteinen lähiopetus korkeakoulujen kampuksilla teki 2022 vuoden aikana tervetulleen paluun pandemian jälkeen. Suuri osa Tritonian koulutuksista, tieteellisen tiedonhankinnan kursseista ja ohjauksista saatiin vihdoinkin toteutettua kasvokkain. Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan palanneet Vaasan kampuksille, joten etäopetusta ja -ohjausta jatkettiin.  
 
Tavoite tieteellisen tiedonhankinnan opetuksessa ja ohjauksessa on edistää opiskelijoiden digitaalista osaamista, informaatiolukutaitoa ja lähdekritiikkiä, jotka vahvasti tukevat opiskeluja ja myöhemmin työelämässä toimimista. 
 
Tritonia tukee korkeakouluopiskelua kaikissa opiskeluvaiheissa (perus-, aine- ja jatko-opinnot) joko itsenäisinä tiedonhaun kursseina, integroituna muuhun opetukseen tai omina luentoina. Tiedonhaun opetuksen rinnalla kirjasto antaa tiedonhaun ohjausta ja tutkimustaitojen tukea esimerkiksi chat- ja tikettipalvelun kautta. Kirjaston kursseille osallistui vuoden 2022 aikana 5411 opiskelijaa, mikä on 20,5 prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna. Kasvu johtuu osittain kehysorganisaatioidemme opiskelijamäärien kasvusta ja osittain opiskelijoiden aktivoitumisesta pandemiavuosien jälkeen. 

 

2022 Opetustunnit Osallistujat Opintopisteet
Vaasan yliopisto 110 2955 1575
Vaasan ammattikorkeakoulu 84 885 0*
Novia 64 1571 216
YHTEENSÄ 258 5411 1885

 

Tritoniassa tiedonhankintakurssien osallistujamäärät pylväsdiagrammina, luvut kerrottu tekstissä.

 

Opinnäytetyöprosessia tuettiin Vaasan yliopistolla viikoittaisilla opinnäytetyöpajoilla ja keväästä 2022 lähtien myös VAMK aloitti suosittujen opinnäytetyöpajojen järjestämisen heille räätälöidyllä mallilla.  
 
Kirjasto vastasi keväällä 2022 Vaasan yliopiston Tutkijakoulun Open Science- ja Tutkijan taidot- kursseista ja syksyllä kirjaston kurssi Open Science oli osaa laajempaa TOFO4064 Tutkijan työ ja taidot -kokonaisuutta (4 op). 

* 94 kpl VAMKin ensimmäisen vuoden tietotekniikan ja sähkötekniikan opiskelijaa suorittivat syksyllä 2022 1 op:n kurssin Vaasan yliopistolla OPIS0093 Tieteellinen tiedonhankinta –kurssin. Tämä on osa VAMKin ja yliopiston kurssiyhteistyötä.  

 

Koulutus korkeakoulujen henkilökunnalle ja tutkijoille  

Henkilöstön lyhytkurssit toteutettiin edelleen etänä, mikä tavoitti entistä paremmin henkilökuntaa ja tutkijoita. Korkeakoulujen henkilökunnalle ja tutkijoille järjestettiin vuoden 2022 aikana lukuisia lyhytkursseja eri teemoista. Kirjasto järjesti koulutuksia muun muassa tieteellisestä tiedonhankinnasta, yksittäisistä tietokannoista, viitteidenhallintaohjelmista, datanhallinnasta, DMPTuuli-työkalun käytöstä, tieteellisten julkaisujen arvioinnista, saavutettavuudesta ja e-kirjojen käytöstä opetuksessa. Kirjasto osallistui myös kansainväliseen Open Science week -tapahtumaan ja järjesti sen aikana viisi lyhytkurssia tai workshopia, jotka olivat avoinna kehysorganisaatioiden tutkijoille ja henkilökunnalle. 

Korkeakoulujen henkilökunnalle ja tutkijoille tarkoitettujen räätälöityjen tiedonhaunohjauksien määrä nousi edellisistä vuosista.  

Julkaisu- ja tutkijapalvelut  

Julkaisu- ja julkaisuarkistopalvelut sekä tutkimuksen tuen palvelut  

Tritonian toimenkuvaan kuuluu aktiivinen rooli korkeakoulujemme julkaisu- ja julkaisuarkistopalveluissa sekä tutkimuksen tuen palveluissa. Tämä rooli on korostunut vuoden 2022 aikana sekä Vaasan yliopiston että VAMKin kanssa. Julkaisupalvelumme ovat räätälöityjä korkeakoulujemme tarpeiden mukaiseksi ja niiden laajuus ja sisältö riippuu korkeakoulujen tarpeista. VAMKin ja Novian palvelut on määritelty palvelusopimuksissa. 

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kentän nopea kehitys on jatkunut. Kirjasto on aktiivisesti ollut mukana kansallisissa työryhmissä muun muassa julkaisujen avoimuuteen, FAIR-periaatteiden soveltamiseen, datanhallintaan ja oppimisen avoimuuteen liittyen. Loppuvuodesta 2022 perustettiin Avoin TKIO-ryhmä,  jonka tavoite on kehittää hyvää synergiaa Tritonian, VAMKin ja Novian välillä avoimen tieteen osa-alueilla. Työryhmässä ovat mukana tutkimusjohtaja ja tutkimuskoordinaattori Novialta, TKI-päällikkö VAMKilta sekä Tritoniasta johtaja ja koulutuksesta ja tutkimuksesta vastaava palvelupäälikkö. 
 
Datanhallinnan tuen koulutuksia on lisätty määrällisesti ja palveluiden kehittäminen on tapahtunut yhteistyössä Vaasan yliopiston tietohallinnon ja tutkimuksen palveluiden kanssa. Lisäksi tukea on tarjottu VAMKin ja Novian ATT-palvelujen kehittämiseen datanhallinnan osalta. Kaikkien korkeakoulujen tutkijoita tuetaan heidän datanhallinta-asioissaan esimerkiksi DMP-ohjauksen muodossa ja järjestämällä datanhallinnan opetusta. 

Kirjaston johtaja toimi Vaasan yliopiston avoimen tieteen ohjausryhmän puheenjohtajana. Kirjaston asiantuntijat osallistuivat VAMKin julkaisutoimikunnan sekä VAMKin avoimen tieteen ja tutkimuksen työryhmän työskentelyyn. Kirjastolla oli edustajat myös mm. DMPTuuli-konsortion kokouksissa ja tapahtumissa sekä Julkaisuarkistopalveluiden ja Finn-ARMAn datakoulutusten asiantuntijaryhmän toiminnassa. 

Vuonna 2022 Vaasan yliopiston Osuva-julkaisuarkistoon tallennettiin 442 kandidaatintutkielmaa, 571 pro gradu -tutkielmaa ja diplomityötä, joista 502 kappaletta avoimesti saatavilla olevaan kokoelmaan. Lisensiaatintutkimuksia tallennettiin kaksi ja väitöskirjoja 23 kappaletta. 

Vuosien 2010–2022 julkaisujen ajantasaista ja takautuvaa rinnakkaistallennusta Osuvaan jatkettiin. Rinnakkaistallennuksia tehtiin 539 kappaletta, joista artikkeleita oli 532 ja kirjoja 7.

 

Tritoniassa taitettujen julkaisujen määrät pylväsdiagrammina, luvut kerrottu tekstissä.

 

Julkaisupalveluissa taitettujen julkaisujen määrä pysyi edellisvuosien tasolla lukuunottamatta Energiaa-lehteä, jossa julkaistiin 145 artikkelia ja blogitekstiä. Theseuksessa puolestaan ilmestyi viisi Vaasan ammattikorkeakoulun C- ja A-sarjojen julkaisua. Vaasan yliopistolle taitettiin väitöskirjojen lisäksi Vaasan yliopiston raportteja -sarjassa 7 julkaisua, joista yksi ilmestyi myös painettuna. 

Vaasan yliopiston Tutkimuksen palvelujen ja kirjaston yhteistyö jatkui SoleCRIS-julkaisutietojärjestelmän ylläpidossa ja uuden SoleCRIS+ -järjestelmän kehittämisprojektissa. Vaasan yliopiston avoimen tieteen palvelujen kehittäminen jatkui Tutkimuksen palvelujen, tietohallinnon ja kirjaston yhteistyönä. Kirjasto osallistui syksyllä Vaasan yliopistossa vuonna 2022 toteutettavan tutkimuksen kokonaisarvioinnin julkaisuanalyysien valmisteluun asiantuntijana.  

Vaasan ammattikorkeakoulussa julkaisutietojen ilmoittaminen ja julkaisutiedonkeruuprosessi tapahtuu Justus -julkaisutietojen tallennuspalvelun kautta. Justuksen pääkäyttäjävastuu on kirjastossa. Pääkäyttäjä osallistuu kansallisiin Virta-julkaisutietopalvelun, Julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmän sekä Justus-yhteyshenkilöverkoston toimintaan ja koulutuksiin.   

Palvelusta järjestettiin VAMKin henkilökunnalle koulutuksia ja infotilaisuuksia sekä laadittiin oppaita ja ohjeistuksia. Vuonna 2022 Justukseen tallennettiin yhteensä 271 julkaisua. Näistä suurelle yleisölle suunnattuja E-luokan julkaisuja oli 199 kpl ja ammattiyhteisölle suunnattuja D-julkaisuja 43 kpl. Kirjasto huolehtii julkaisutietojen tarkistuksesta ja hyväksymisestä OKM:n julkaisutiedonkeruun käsikirjan mukaisesti.   

Kirjasto huolehti sekä VAMKin että Novian opinnäytetöiden metatietojen tarkistuksesta ja töiden julkaisemisesta Theseukseen. Vuonna 2022 Theseuksessa otettiin käyttöön opinnäytetöiden käyttörajattu kokoelma. Theseus-julkaisuarkistoon tallennettiin VAMKin opinnäytteitä 458 kpl. Näistä 442 tallennettiin avoimeen kokoelmaan, 16 käyttörajattuun. Vuonna 2020 aloitettua rinnakkaistallennusta Theseus-julkaisuarkistoon jatkettiin. A–D-julkaisut rinnakkaistallennettiin Justukseen.  
 
Theseus-julkaisuarkistoon tallennettiin 534 Novian opinnäytetyötä, joista avoimeen kokoelmaan tallennettiin 457 AMK-opinnäytetyötä ja 77 YAMK-opinnäytetyötä ja käyttörajattuun kokoelmaan tallennettiin 18 opinnäytetyötä.  

 

Tritonia lehtialue

Henkilöstö ja talous  

Muutto uuteen Tritonia-rakennukseen  

Henkilökunnalla oli kiireinen vuosi, sillä ennen kesälomia 2022 oli tehty muuttosuunnitelmat kirjaston tietoaineistoille, huonekaluille ja tavaroille. Upouuteen kirjastorakennukseen pääsimme muuttamaan suunnitelmien mukaisesti elokuun alussa ja avajaiset pidettiin 1.9.2022. 

Henkilökunta otti haltuun sujuvasti uuden rakennuksen ja uudet toimintamallit. Uudet työtilat koettiin viihtyisiksi ja ne tukivat joustavaa hybridityömallia, jossa työntekijät olivat työtilanteensa ja yliopiston suositusten mukaisesti joko lähi- tai etätöissä. Henkilökunnan lähikohtaamiset koettiin arvokkaiksi ja siksi henkilökunta- ja tiimikokoukset pidettiin pääosin kampuksella.  

Vuoden 2022 lopussa Tritonian henkilömäärä oli 29 henkilöä. 

Henkilötyövuodet-Årsverken 2020-2022
Korkeakolu/högskola 2020 2021 2022
Vaasan yliopisto 24,2 27,8 29
Åbo Akademi 6,9 0 0
Novia 4,0 0,6 0,6
VAMK 4,7 0 0
Yhteensä 39,8 28,3 29,5

 

Talous  

Tritonian budjetti- ja ulkopuolisen rahoituksen tuotot olivat yhteensä 3.347.059 € ja menot yhteensä 3.280.488 €. 

 

Tritonian budjetti numeroina

 

Tritonia kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä 

Tritonia toimi aktiivisesti alan kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.  Kansallisessa yhteistyössä tärkeimmät sidosryhmät olivat FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto ja AMKIT-konsortio sekä avoimen tieteen koordinaatio, Koha-yhteenliittymä, julkaisuarkistojen kansallinen yhteistyöryhmä sekä STKS ja FSBF. Kirjaston edustajat toimivat puheenjohtajana STKS:n hallituksessa ja julkaisuarkistojen kansallisessa yhteistyöryhmässä. Alueellisesti kirjasto osallistui AKEpampaksen koulutustoimintaan. Kirjasto on jäsenenä kansainvälisissä alan verkostoissa, kuten NUAS, LIBER, IFLA ja IATUL. Kirjaston henkilökunnan jäseniä osallistui kansainvälisiin etä- ja lähikonferensseihin vuoden aikana.  

Osallistuminen kirjastoalan kansallisiin toimielimiin 2022   

AMKIT pedagogiikkaryhmä  
Mari Mäkynen   

Finlands svenska biblioteksförening, styrelsen 
Gun Vestman   

FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto  
Anne Lehto  

Julkaisuarkistopalveluiden asiantuntijaryhmä, puheenjohtaja  
Merja Kallio  

Musiikkioppilaitoskirjastolaiset -työryhmä  
Tina Hagnäs-Dubloo   

Opinnäytetöiden avoimen saatavuuden osalinjausta luonnosteleva työryhmä (FUNin edustaja 5.10.2022 alkaen)  
Merja Kallio  

Suomen tieteellisen kirjastoseuran hallitus, puheenjohtaja  
Anne Lehto   

Suomen tieteellinen kirjastoseura, Informaatiolukutaitotyöryhmä  
Pia-Maria Niemitalo   

Suomen tieteellinen kirjastoseura, Asiakaspalvelutyöryhmä  
Kirsti Mustalahti (11/2022 alkaen)  

Tieteellisten kirjastojen Koha-yhteenliittymän asiantuntijaryhmä  
Christian Nelson   

Tieteellisten kirjastojen Koha-yhteenliittymän ohjausryhmä  
Anne Lehto   

Varastokirjaston johtokunta  
Anne Lehto  

Kv-toiminta 

Ryhmät:   
NUAS Library Group: Anne Lehto  

Konferenssiosallistumiset:   
LIBER 2022 Conference, Odense, Tanska: Anne Lehto 

 

Tritonian henkilökunnan julkaisut  

Haapa-aho, K., Kärki, A., Lehto, A., Manninen, J., Nykyri, S. & Tuominen, K. (2022). Avoin tieto ja tiede mahdollisuutena – missä haluamme olla vuonna 2030. Signum 55(4), 14-21. https://doi.org/10.25033/sig.125656

Kuusniemi, M. E., Lehto, A. & Nykyri, S. (2022). LIBER2022–konferenssin kuulumisia. Signum 55(3), 4-12. https://doi.org/10.25033/sig.122340

Laine, K., Lehto, A., Nelson, C., Wargelin, A. & Vestman, G. (2022). Tiedekirjasto Tritonia muutti uusiin tiloihin Vaasassa. Kreodi 3/2022. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022092860403 

Tritonian toimielimet 

Tritonian johtoryhmä 2022 

Anne Lehto, Tritonian johtaja  

Anne Koiranen, Palvelupäällikkö, tietoaineistot ja sisäiset palvelut 

Heidi Troberg, Palvelupäällikkö, koulutus ja tutkimuksen tuki  

Kirsti Mustalahti, Palvelupäällikkö, paikallis- ja verkkopalvelut  

Mikael Björkqvist, Vahtimestari, henkilökunnan edustaja  

Johtoryhmän pysyvät asiantuntijat:  

Christian Nelson, Tietoasiantuntija  

Mari Mäkynen, Tietoasiantuntija  

Gun Vestman, Tietoasiantuntija  

 

Tritonian ohjausryhmä 2022  

Vaasan ammattikorkeakoulu 

  • Koulutusjohtaja Sanna Eronen 
  • Hallinto- ja talousjohtaja Piia Kujala (kokous 3/2022 alkaen) 

Yrkeshögskolan Novia 

  • Förvaltnings- och personaldirektör Kjell Heir 
  • Chef för studerandeservice Thomas Böckelman 

Vaasan yliopisto 

  • Professori Pirjo Laaksonen 
  • Johtaja Samu Leskinen 

Tiedekirjasto Tritonia 

  • Kirjaston johtaja Anne Lehto (kokoonkutsuja, pj.) 
  • Palvelupäällikkö, tietoaineistot ja sisäiset palvelut, Anne Koiranen (siht.) 
© Tritonia 2014-2024