Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2004

Rinne, Pekka

Henkilöstöjohtamisen osa-alueiden integrointi kansainvälisen yrityskaupan jälkeen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vesa Suutari
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Johtamisen laitos
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Kansainvälisen yritystoiminnan koulutusohjelma
Sivumäärä:
111
Kansainväliset yrityskaupat ovat lisääntyneet viime vuosikymmeninä. Syitä tähän ovat olleet kilpailukyvyn säilyttäminen ja ulkomailta saatavien resurssien hankkiminen. Myös kansainvälistä liiketoimintaa puoltavat hallituspolitiikat ja sitä rajoittavien säännösten poistaminen ovat tukeneet kansainväliset yritysostojen tekemistä. Yrityskaupat ovat kuitenkin usein epäonnistuneet niille asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Ongelmana ovat usein olleet henkilöstöön liittyvät asiat.

Tässä tutkielmassa perehdytään henkilöstöjohtamisen osa-alueiden integrointiin kansainvälisen yrityskaupan jälkeen. Tutkimuksessa pyritään myös selvittämään niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat henkilöstöjohtamisen osa-alueiden integroimiseen. Lisäksi tutkitaan miksi yritykset ovat integroineet tai jättäneet integroimatta eri henkilöstökäytäntöjään. Tutkimuksessa perehdytään lyhyesti myös yrityskaupan motiiveihin ja henkilöstöjohtamisen merkitykseen tulevaisuudessa.

Tutkimus tehdään case-tutkimuksena. Tutkimuksessa haastatellaan kahta henkilöstö-puolen johtohenkilöä eri yrityksistä, jotka ovat osallistuneet henkilöstöjohtamisen osa-alueiden integrointiin kansainvälisen yrityskaupan jälkeen. Haastattelun aiheet perustuvat tutkimuksen teoriaosaan.

Tutkimuksen tuloksena selvisi, että yritykset pyrkivät integroimaan henkilöstö-johtamisen osa-alueita mahdollisimman pitkälle kansainvälisen yrityskaupan jälkeen. Tärkeimpiä integroimiseen vaikuttavia tekijöitä olivat kulttuureihin ja lainsäädäntöön liittyvät asiat. Syitä miksi yritykset pyrkivät osa-alueiden integroimiseen olivat lähinnä yrityksen strategiaan ja tavoitteisiin liittyvät asiat, joilla pyrittiin yhtenäisen kansainvälisen organisaation luomiseen.

Avainsanat:
Kansainvälinen henkilöstöjohtaminen, HRJ, Integrointi, Yritysostot
© Tritonia 2014-2019