Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2004

Könönen, Panu

Myöhäiskapitalistinen kulttuuriteollisuus. Mytologinen analyysi postmodernistisista kulttuuriteollisuustuotteista

Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Sivumäärä:
73
Samalla kun talouden ote mediasta on tiukentunut, niin mediatutkimuksessa on tehty pesäeroa taloudellisiin rakenneselityksiin ja niistä nouseviin teoriavaihtoehtoihin. Tässä tutkielmassa pyrin osoittamaan, että ’vanhalla’, Frankfurtin koulukunnan ideologiakriittisellä tutkimusotteella on vielä sanansa sanottavanaan nykypäivän mediakulttuuria analysoidessa.

Pyrin esittelemään tutkielmassani ’päivitetyn version’ Frankfurtin koulukunnan kulttuuriteollisuus-käsitteestä yhdistämällä sen Fredric Jamesonin ajatukseen postmodernismista kulttuurin dominanttina sekä Roland Barthesin semioottiseen myyttiin. Tämä synteesi – Frankfurtin koulukunnan kulttuuriteollisuusteoria, postmodernistinen viestintäteoria sekä semioottinen myytti – johtaa tutkielman lopussa postmodernistisen kulttuuriteollisuustuotteen myytti-analyysiin.

Työ pyrkii etenemään yleisestä yksityiseen: alkaen Frankfurtin koulukunnan yleisesittelyllä ja päättyen Värttinän Vihma-äänitteen analyysiin. Tutkielmani pyrkii myös osoittamaan aatehistoriallisen jatkumon mediatutkimuksessa 1900-luvun alusta tähän päivään.

Keskeisin havainto tutkielmassani on, että taloutta ja mediaa kriittisesti käsittelevistä teoriavaihtoehdoista on hankkiuduttu eroon liian heppoisin perustein. Nk. kielellinen käänne ja sen johdannaiset ovat kiinnittäneet huomionsa lähinnä vain toimijoihin ja maailman rakentumiseen kielellisten konstruktioiden pohjalta. Nykyinen mediakulttuuri on kuitenkin niin kaupallistunut, että ilman kriittisempiä teoriavaihtoehtoja ei mediakulttuuriamme voida analysoida ja käsitteellistää riittävän monipuolisesti. Tutkielmani pyrkii avaamaan yhden näkökulman, jolla analysoida mediatekstejä: 2000-luvun kulttuuriteollisuuskäsitteen.
Avainsanat:
Frankfurtin koulukunta, kulttuuriteollisuus, kulttuurin dominantti, moderni, mytologi, myytti, myöhäiskapitalismi, postmoderni, postmodernismi
© Tritonia 2014-2019