Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2004

Kinnunen, Mia

Yrityksen koon, strategian ja kilpailun voimakkuuden vaikutus Balanced Scorecardin käyttöön suomalaisissa teknologiayrityksissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Erkki K. Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Yritysjohdon laskentatoimen linja
Sivumäärä:
72
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko Balanced Scorecardin käytön ja yrityksen koon, strategian ja kilpailun voimakkuuden välillä yhteyttä. Tutkielman teoriaosuudessa käydään läpi 1990- ja 2000-luvuilla julkaistuja tieteellisiä suorituskyvyn mittaamiseen, kontingenssitekijöihin ja teknologiayrityksiin liittyviä tutkimuksia, esitellään Kaplanin ja Nortonin kehittämä Balanced Scorecard sekä lyhyesti eräiden muiden keskeisten mittaristojen yleispiirteet sekä tarkastellaan kontingenssitekijöiden vaikutusta Balanced Scorecardin käyttöön. Empiriaosa perustuu suomalaisten teknologiayritysten taloudellisia ohjausjärjestelmiä koskevan kyselyn aineiston analysointiin. Tutkimusmenetelmänä käytetään kyselytutkimusta.

Hypoteeseja tutkittiin logistisen regressioanalyysin avulla. Logistinen regressioanalyysi on tavanomaisen regressioanalyysin erityistyyppi, jota käytetään silloin, kun selitettävä muuttuja on diktominen eli voi saada vain kaksi arvoa.

Tuloksista ilmeni, että yrityksen strategia ja kilpailun voimakkuus eivät vaikuta Balanced Scorecardin käyttöön. Tuloksista ilmeni myös, että työntekijöiden määrällä mitattuna yrityksen koko vaikuttaa Balanced Scorecardin käyttöön.
Avainsanat:
Balanced Scorecard, kontingenssiteoria
© Tritonia 2014-2019