Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2004

Ylitalo, Tommi

Yrityskokoilmiön riippuvuus suhdannevaihteluista Helsingin arvopaperipörssissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Sahlström Petri
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Yrityksen rahoituksen linja
Sivumäärä:
98
Tutkielman tarkoituksena on selvittää, esiintyykö Helsingin Arvopaperipörssissä yrityskokoilmiötä ja riippuuko yrityskokoilmiön esiintyminen talouden suhdannevaihteluista tutkimusperiodilla 1993–2003.

Tutkimusaineistona tutkielmassa on käytetty Helsingin arvopaperipörssissä listattuina olleita päälistan osakkeita, joiden logaritmiset kuukausituotot on laskettu. Logaritmisten osaketuottojen laskemiseen on käytetty osinko-, splittaus- ja osakeantikorjattuja tuottoja. Markkina-arvon perusteella osakkeista on muodostettu kolme portfoliota, joiden koos-tumusta on tarkastettu jokaisen tutkimusvuoden alussa. Ns. henkiinjäämisharhan välttämiseksi tutkielmassa käytettyjen osakkeiden ei ole tarvinnut olla yhtämittaisesti listattuina tutkimusperiodilla. Portfolioiden koostumus on voinut muuttua myös kesken tutkimusvuoden, mikäli portfolioon kuuluneita osakkeita on listautunut pois Arvopaperipörssistä. Osakkeiden määrä tutkimusperiodilla vaihteli 57–113 osakkeen välillä.

Tutkielmassa suhdannevaihteluita kuvaamaan on käytetty HEX-yleisindeksin ja HEX-portfolioindeksin tuottoja. Indeksin tuottaessa tutkimuskuukauden aikana huonommin kuin indeksin mediaanituotto tutkimusperiodilla, määritetään tämä kuukausi laskukuukaudeksi. Vastaavasti kuukausituoton ollessa parempi kuin mediaanituotto, kuukausi luokitellaan nousukuukaudeksi. Tutkimusmenetelminä tutkielmassa on käytetty F-testiä ja t-testiä. Portfolioiden riskitason määrittämiseksi tutkielmassa on laskettu beetakertoimet.

Tutkimustulosten mukaan tutkimusperiodilla ei voitu havaita tilastollisesti merkitsevää yrityskokoilmiötä. Yrityskokoilmiön esiintyminen ei myöskään riippunut talouden suh-dannevaihteluista. Tutkielmassa havaittiin kuitenkin tammikuuilmiö, joka suurelta osin johtui pienten yritysten ylisuurista tuotoista.
Avainsanat:
yrityskokoilmiö, suhdannevaihtelu, anomalia, markkinatehokkuus
© Tritonia 2014-2019