Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2004

Engström, Kia

En jämförelse mellan programpresentatörers talstil och deras framträdande

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Christer Lauren
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Pohjoismaisten kielten laitos
Pääaine:
Ruotsin kieli
Sivumäärä:
121
Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen TV-kanavien ohjelmakuuluttajien puhetyyliä ja esiintymistapaa. Tutkin, miten television ohjelmakuuluttajat herättävät katsojien mielenkiinnon ja huomion kielellisin ja ei-kielellisin keinoin, jotta katsojat valitsevat juuri heidän kanavansa. Tarkastelen myös näiden ohella, mikä on tyypillistä ohjelmakuuluttajalle. Keskeisinä tutkimuskohteina ovat ruotsalainen kaupallinen kanava TV4, ruotsalainen julkisen palvelun kanava SVT2 ja suomenruotsalainen julkisen palvelun kanava FST. Tutkimusmateriaalini perustuu videonauhoitettuihin puhetaukoihin, joissa TV:n ohjelmakuuluttajat esiintyvät ja esittävät tulevia ohjelmia katsojille. Puhetaukoja on nauhoitettu TV4:lta, SVT2:lta ja FST:ltä yhtä kattavasti.

Tutkimukseni teoreettiset lähtökohdat perustuvat retoriikkaan, ei-kielelliseen viestintään ja semiotiikkaan. Tutkimusmenetelmäni on kvalitatiivinen. Tarkastelun lähtökohtina ovat sekä retoriikan vaikutusmenetelmät ethos, pathos ja logos, että Argylen suorat koodit, jotka perustuvat semiotiikkaan ja ei-kielelliseen viestintään.

Tutkimus osoittaa, että ohjelmakuuluttajat käyttävät retorisia keinoja, kun he puhuvat katsojille. Eniten retorisia keinoja käyttää TV4, kun puolestaan FST käyttää niitä selvästi vähiten. SVT2 käyttää retorisia keinoja vaihdellen, mutta enemmän kuin FST. Ei-kielellistä viestintää käytetään samanaikaisesti puheen ohella puhetauoilla. Ohjelmakuuluttajan ulkonäkö, vaatetus, sanapainotus, kasvojen piirteet ja ilmeet tulevat voimakkaasti esille kaikilla kanavilla. TV4 esiintyy viihteellisesti, värikkäästi ja haluaa miellyttää katsojia kaikilla tasoilla sekä verbaalisesti, että ei-verbaalisesti. SVT2 esiintyy myös samalla tavalla kuin TV4, mutta pitää selkeämmän ja suoremman tyylin esiintymisessään. FST esiintyy puolestaan täsmällisesti, selkeästi ja pelkistetysti. Erot ovat osittain selitettävissä kanavien taloudellisella taustalla ja kansallisuudella, mutta jokaisella kanavalla on myös oma tyylinsä esiintyä.
Avainsanat:
retorik, ickeverbal kommunikation, programpresentatör, framställande koder, TV-media
© Tritonia 2014-2019