Vaasan yliopiston opinnäytteet

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, 2019

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Lahdensuo, Mikko

ERF-standardin vaikutukset konesalirakentamiseen Suomessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Marko Rouvinen, Eerik Jokinen, Jukka Kiijärvi / Seppo Niemi
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Pääaine:
Energiatekniikka
Koulutusohjelma:
Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma (DI)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
80
Konesalien määrä on kasvanut kansainvälisesti viimevuosina huomattavasti. Syynä tähän kasvuun on datan kasvanut määrä, internetin käyttö ja suosiota kasvattaneet pilvipalvelut. IT-palveluiden jatkuva kasvu lisää energian kulutusta. Konesaliyrityksille Suomi on kiinnostava kohdemaa, koska poliittinen tilanne on vakaa, sähkö- ja tietoliikenneverkot ovat luotettavia ja ilmasto on viileä. Viileän ilmaston vuoksi koneellista jäähdytystä tarvitaan vain kesäisin.

Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää konesaliyriysten energian uudelleen käyttöä. Diplomityössä kysyttiin, ovatko konesaliyrittäjät tietoisia tulevasta standarista, joka sisältää energian uudelleenkäyttöä määrittävän ERF-suorituskykymittarin. Työssä kartoitettiin standardin mukaisen suorituskykymittarin vaikutusta konesalirakentamiseen Suomessa.

Tutkimuksessa perehdyttiin konesalien teknisiin ratkaisuihin, energiatehokkuusmittareihin ja tulevaan standardiin kirjallisuuden avulla. Haastattelututkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Kokemusperäinen tutkimus toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Haastatteluihin osallistui seitsemän henkilöä eri konesaliyrityksistä.

Tutkimuksessa selvisi, että kaikki seitsemän konesalitoimijaa olivat kiinnostuneita ylijäämälämmön uudelleen käytöstä. Osa toimijoista hyödyntää ylijäämälämpöä omaan käyttöön. Konesaliyritykset olivat tietoisia tulevasta standardista, mutta ERF-suorituskykymittarin käyttö oli vielä vähäistä. Standardin mukaisten suorituskykymittareiden yleistyminen edesauttaa konesalien energiatehokkuuksien vertailua. Suomessa on ylijäämälämmölle runsaasti käyttökohteita, mikä parantaa konesalien energiatehokkuutta. Todennäköisesti tämä lisää kiinnostusta investoida konesaleja Suomeen.
Avainsanat:
Konesali, ERF, PUE, energiatehokkuus, ylijäämälämpö
© Tritonia 2014-2019