Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2019

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Ukkola, Satu

Valmentava johtaminen terveydenhuollon lähiesimiestyössä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Seija Ollila/Harri Raisio
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
119
TIIVISTELMÄ:
Organisaatioiden menestyminen tänä päivänä ja tulevaisuudessa edellyttää jatkuvaa uudistumista, kehit-tymistä ja kehittämistä ja siinä on tärkeää varmistaa ja uudistaa jo olemassa olevan henkilöstön osaamisen kehittäminen. Esimiehen tehtävänä on ohjata, tukea, kannustaa ja mahdollistaa organisaation menestyk-selle olennainen osaamisen kehittyminen toiminnan eri tasoilla. Esimiehen tehtävä on selkeä, mutta on-nistuakseen työssään vaikeusastetta lisää esimiestyön perustan muuttuminen entistä haastavammaksi vuo-sien saatossa. Enää ei riitä esimiehen menestymisen lähtökohdiksi tietäminen ja tietyn alan substanssi-osaaminen. Vanhakantainen kontrollikeskeinen johtamistyyli ei välttämättä enää toimi jatkuvassa muu-toksessa ja epävarmuudessa, vaan tarve inhimilliselle kohtaamiselle, kuulluksi tulemiselle ja välittämisel-le ovat nousseet esille myös johtamisessa. Kontrolloijan sijasta tarvitaan joukkueen valmentajaa, joka tukee alaisiaan rohkaisemalla heitä omaan ajatteluun kysymyksien kautta ja siten luomaan erilaisia oppi-mistilanteita. Valmentavan esimiestyön sanotaankin toimivan johtamisvälineenä uudenlaiselle muutos-keskeiselle organisaatioympäristölle, jossa tällä hetkellä toimimme. On todettu, että suomalainen johta-miskulttuuri tarvitsee uudistumista, eikä mene kauan, kun osaajista on huutava pula. Organisaatiot, jotka saavat houkuteltua ja sitoutettua todelliset osaajat, menestyvät.
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan terveydenhuollon lähiesimiehien käsityksiä esimiestyöstä ja päivittäi-sestä johtamisesta, valmentavasta johtamisesta sekä valmentavan johtamisen toteutumisen edellytyksistä organisaation, esimiehen ja alaisen näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluin kesällä 2017 ja aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Haastatteluihin osallistui yhteensä kymmenen lähiesimiestä, palvelutoiminnan esimiestä organisaation erikoissairaanhoidosta. Valitsin laadullisen tut-kimusotteen tutkimukseni lähestymistavaksi, koska halusin saada tutkittavilta syvempää tietoa ja merki-tyksellisiä kokemuksia tutkittavasta aiheesta.
Tutkimuksen mukaan lähiesimiehet kokivat olevansa varsinaisen potilastyön, hoitajien tekemän perusteh-tävän mahdollistajia ja samalla he johtivat myös muita moniammatillisia ryhmiä. Lähiesimiehet kokivat johtavansa jokaisen yksilön henkilökohtaista osaamista ja omalla johtamistoiminnallaan pyrkivät myös tätä osaamista lisäämään. Päivittäisjohtaminen ja esimiestyö nähtiin olevan hyvin lähellä toisiaan, mutta esimiestyössä korostui selkeästi esimiehen rooli, johon on sidottuna myös valta ja vastuu. Henkilöstöhal-linto nähtiin erittäin tärkeänä osana organisaation strategian toimeenpanossa, koska on oleellisen tärkeää, että yksikössä on oikea määrä ihmisiä työssä oikeaan aikaan ja tarvittavalla osaamisella varustettuna. Valmentavan johtamisen osalta lähiesimiehet kokivat epävarmuutta siitä, olivatko sisäistäneet valmenta-van johtamisen ”teorian” oikein. Kuitenkin lähiesimiehet kokivat ainakin osittain toimivansa valmentavan johtamisen mallin mukaisesti motivoimalla, kysymällä ja kuuntelemalla, keskustelemalla sekä ohjeita ja palautetta antamalla. Työntekijöiden vastuuttaminen, osallistaminen ja tukeminen nähtiin erittäin tärkeinä toimenpiteinä. Valmentavan johtamisen toteutumisen edellytysten osalta nähtiin tärkeinä oppimista tuke-va ja oppimismyönteinen organisaatioympäristö, esimiehen oma toiminta mahdollistavana tai voimaan-nuttavana esimiehenä, joka johtaa erilaisia joukkojaan omalla roolimallillaan ja vuorovaikutuksellisesti. Alaisen osalta tärkeinä koettiin tämän oma vastuu, aktiivisuus ja oma-aloitteisuus työssään ja siinä kehittymisessä.
Avainsanat:
valmentava johtaminen, esimiestyö, päivittäisjohtaminen, lähiesimies
© Tritonia 2014-2019