Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2019

Kanerva-Poranen, Kirsi

Nuorten osallisuus: Nuorisovaltuustossa vaikuttaminen Keravalla ja Järvenpäässä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
83
Tutkimuksen tarkoituksena on löytää nuorten osallisuutta tukevia rakenteita ja toisaalta tunnistaa nuorten vaikuttamistyön esteitä, jotta tulevaisuudessa nuorten vaikuttaminen kunnissa ja nuorisovaltuustossa helpottuisi. Kun nuorisovaltuutettujen kokemus nuorisovaltuuston toiminnasta ja omista vaikuttamismahdollisuuksista tuodaan näkyväksi, myös kohdekaupunkien päättäjien ja viranhaltijoiden on helpompi tulevaisuudessa tukea nuorten toimintaa ja samalla ennaltaehkäistä nuorten lisääntyvää syrjäytymiskehitystä.

Tutkimuskysymykseni ovat: 1) Mitä nuorten osallisuus ja vaikuttaminen tarkoittavat kuntatasolla? 2) Miten nuorisovaltuuston osallisuus toteutuu kahdessa kohdekunnassa? 3) Miten nuoret kokevat omat vaikuttamismahdollisuutensa nuorisovaltuustossa? Tutkimukseni keskeisimmät käsitteet ovat osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen.

Valitsin tutkimusotteeksi laadullisen tutkimuksen, jossa aineiston analyysimenetelmänä on teoriaohjaava sisällönanalyysi.

Tarkastelen nuorisovaltuustojen toimintaan kahdessa Keski-Uudenmaan kaupungissa. Kartoitan teemahaastattelujen avulla nuorten omia kokemuksia osallisuudesta ja nuorten kokemuksia vaikuttamisesta. Nuorten lisäksi haastattelen nuorisotyöntekijöitä ja luottamushenkilöitä.

Tutkimustulosten perusteella osallisuus nähdään vuorovaikutuksellisena toimintana. Nuorten osallisuus tarkoittaa kuntatasolla sitä, että nuori kokee itsensä hyväksytyksi jossakin yhteisössä. Nuoren osallisuus toteutuu aina vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin.

Tutkimustulosten mukaan nuorisovaltuuston osallisuus toteutuu kohdekunnissa vaikuttamisen kautta. Nuorisovaltuusto on heille vaikuttamisen väylä, jonka kautta he voivat vaikuttaa nuoria kiinnostaviin asioihin. Tutkimustuloksista nousi esille myös vaikuttamistyön haasteita. Nuoret kokivat, että heidät otettiin ajoittain liian myöhään päätöksentekoprosessiin.

Avainsanat:
osallisuus, osallistuminen, vaikuttaminen, nuoret
© Tritonia 2014-2019