Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2019

Kytökangas, Anita

KULTTUURISESTI MONINAISEN TYÖYHTEISÖN JOHTAMINEN Haasteiden ja johtamisosaamisen näkökulmasta sosiaalialalla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen ja Hanna-Kaisa Pernaa
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
96
Monikulttuurisuus on Suomessa kasvanut voimakkaasti ja tämä näkyy työelämässä. Monella on työyhteisössään muualta Suomeen muuttaneita kollegoja, joilla on erilaisia näkemyksiä tai tapoja toteuttaa työtään kuin mihin suomalaisessa, suhteellisen homogeenisessä, työyhteisössä on totuttu. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa ilmiöitä, jotka tulevat esiin monikulttuurisessa työyhteisössä ja aiheuttavat tunnistettavia haasteita johtamisosaamiselle esimiestyön näkökulmasta sosiaalialalla.

Teoreettinen viitekehys perustuu Hofsteden tutkimustuloksiin kulttuurisista ulottuvuuksista. Keskeiset käsitteet olivat monikulttuurisuus, monikulttuurinen työyhteisö ja maahanmuuttajuus. Lisäksi kuvattiin johtamisosaamista monikulttuurisessa työyhteisössä.

Tutkielma toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa teemahaastattelumenetelmää käytettiin ryhmähaastattelussa ja yksilöhaastatteluissa. Ryhmähaastattelu toteutettiin ensin ja tutkimusaihetta tarkennettiin ja rikastettiin sen jälkeen yksilöhaastatteluilla. Tutkimuksessa haastateltiin ensin neljää monikulttuurista työyhteisöä johtavaa esimiestä ryhmähaastattelussa. Tämän jälkeen toteutettiin yksilöhaastatteluita kolmen eri esimiehen kanssa. Tutkimusaineisto analysoitiin käyttäen sisällönanalyysimenetelmää.

Pro gradu-tutkielman tärkeimmät tulokset olivat puhuttuun kieleen ja viestintään liittyvät haasteelliset tilanteet kulttuurisesti moninaisessa työyhteisössä. Jossain tapauksissa vähäinen tietämys työsuhteisiin liittyvistä velvollisuuksista ja oikeuksista hämmensivät työntekijöitä tai työyhteisön moninaiset koulutustaustat haastoivat arkityötä. Kulttuurisesti moninaisessa työyhteisössä työntekijöiden välisillä suhteilla ja yhteisöllisyydellä on tärkeä rooli, minkä johtamiseen tarvitaan erityistä osaamista.

Tutkimuksessa nousi esiin neljä osaamisprofiilia, jotka kuvaavat kulttuurisesti moninaisen työyhteisön johtamisosaamista. Ne ovat hyvä viestijä, taitava tasapainottaja, viisas valmentaja ja kriittinen kannustaja. Toimivan kulttuurisesti moninaisen työyhteisön ominaispiirteiksi muodostuivat viestintä, avoimuus, suunnitelmallisuus ja kolmannen kulttuurin luominen työyhteisöön.
_____________________________________________________________________________________
Avainsanat:
Moninaisuuden johtaminen, monikulttuurinen työyhteisö, monikulttuurisen työyhteisön johtaminen, kulttuurisesti moninaisen työyhteisön johtaminen
© Tritonia 2014-2019