Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2019

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Järvilahti, Taija

”Käänteismentorointi on siis mentorille äärimmäisen antoisa” Käänteismentoroinnissa sekä perinteisessä mentoroinnissa mukana olleiden kokemuksia

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Susanna Kultalahti
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
82
Käänteismentorointi on uusi mentoroinnin muoto, jossa perinteiset mentoroinnin roolit on käännetty niin, että kokemattomampi toimii mentorina kokeneemman sijaan. Kiinnostus tällaista mentorointia kohtaan on noussut erityisesti siksi, että teknologia on kehittynyt ja nuoremmat sukupolvet ovat omaksuneet sen taitavan käyttämisen, kun taas vanhemmat sukupolvet ponnistelevat pysyäkseen työelämän vaatimuksissa mukana. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, mitä käänteismentorointi on. Sen tuloksista hyötyvät yritysten henkilöstöhallinnon asiantuntijat, jotka pohtivat, miten käänteismentorointiohjelma toteutetaan.

Tutkimuksen teoriaosiossa käsitellään perinteistä mentorointia, y-sukupolvea ja käänteismentorointia. Perinteinen mentorointiprosessi esitellään, jotta voitaisiin ymmärtää käänteismentorointia. Y-sukupolvi liitetään muihin sukupolviin ja yleiseen sukupolvikeskusteluun lyhyesti. Y-sukupolven käsittelyssä nousee esiin heidän taitonsa käyttää teknologiaa ja sosiaalista mediaa. Käänteismentoroinnissa käsitellään erityisesti y-sukupolven mentorin roolia. Uutena ilmiönä käänteismentorointi on pyritty myös määrittelemään tarkasti.

Tutkimuksen empiirinen osio toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka aineisto koostuu kahdestatoista teemahaastattelusta. Tärkeimmiksi tuloksiksi muodostuivat käänteismentoroinnin olevan antoisa molemmille osapuolille. Molemmat osapuolet saivat uusia näkökulmia työhönsä. Lisäksi käänteismentoroinnin nuoret mentorit olivat aktiivisia, kun taas perinteisessä mentoroinnissa nuoren aktorin odotettiin olevan aktiivinen. Käänteismentoroinnissa oli tavoitteena keskustella tulevaisuuden johtajuudesta ja y-sukupolven johtajuuden näkemyksistä. Nuoret mentorit saivat nähdä ylimmän johdon tasolle, sillä mentoroitavat työskentelivät siellä. Tutkimus tukee siis aiempaa kirjallisuutta. Tulevaisuudessa voitaisiin tutkia, voitaisiinko käänteismentorointia toteuttaa muilla teemoilla.
Avainsanat:
mentorointi, käänteismentorointi, y-sukupolvi, mentorin rooli
© Tritonia 2014-2019