Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2019

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Sairanen, Heidi

TYÖMARKKINAT, KÖYHYYS JA EPÄTASA-ARVO SAHARAN ETELÄPUOLISESSA AFRIKASSA - Vertailussa Etiopia, Ghana, Mosambik ja Nigeria

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Petri Kuosmanen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Taloustiede
Koulutusohjelma:
Taloustieteen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
103
Talouskasvu on ollut merkittävää Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 1990-luvulta lähtien. Vaikuttavasta taloudellisesta kehityksestä huolimatta yli puolet maailman köyhistä asuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Työmarkkinat toimivat yhtenä talouskasvun, köyhyyden ja epätasa-arvon välisen suhteen tärkeimmistä yhdistävästä tekijöistä. Tutkimuksen tarkoituksena on perehtyä siihen, miten talouskasvun köyhyyttä vähentävää vaikutusta voidaan parantaa ja millainen rooli työ-markkinoiden kehityksellä ja rakenteellisella muutoksella on kestävän kehityksen saavut-tamisessa. Tutkimuksessa tutkitaan talouskasvun, köyhyyden, epätasa-arvon ja työllisyy-den välisiä yhteyksiä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa estimointimallien avulla. Tarkaste-lua jatketaan vertailemalla neljän nopeasti kasvavan maan, Etiopian, Ghanan, Mosambikin ja Nigerian, kehitystä tilastojen avulla.

Talouskasvu itsessään ei riitä alentamaan epätasa-arvoa ja vähentämään köyhyyttä riittä-vän nopealla tahdilla. Kasvu, joka on pääomaintensiivisten sektoreiden ansiota, ei luo riittä-västi virallisen sektorien työpaikkoja, jotka ovat tarpeen tuloerojen pienentämiseksi. Mo-net Saharan eteläpuolisen Afrikan maat ovat olleet riippuvaisia pääomaintensiivisistä, luon-nonvaroja kuluttavista aktiviteeteista, joilla on ollut rajallinen vaikutus köyhyyden vähe-nemiseen. Tuotantorakenteiden monipuolistaminen ja investoinnit työvoimaintensiivi-sempiin sektoreihin ovat avainasemassa kasvuprosessien osallistavuuden parantamiseksi.
Avainsanat:
Köyhyys, epätasa-arvo, rakenteellinen muutos, työmarkkinat
© Tritonia 2014-2019