Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2019

Vierula, Maiju

Kokonaisvaltainen työhyvinvointi esimiesten ja työntekijöiden kokemana. Kysely työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä kaupunkiorganisaatiossa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Kirsi Lehto
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisjohtaminen
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
91
VAASAN YLIOPISTO Johtamisen yksikkö Tekijä: Maiju Vierula Pro gradu -tutkielma: Kokonaisvaltainen työhyvinvointi esimiesten ja työntekijöiden kokemana. Kysely työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä kaupunkiorganisaatiossa. Tutkinto: Hallintotieteiden maisteri Oppiaine: Julkisjohtaminen Työn ohjaaja: Kirsi Lehto Valmistumisvuosi: 2019 Sivumäärä: 91

TIIVISTELMÄ:

Tässä tutkielmassa selvitetään kokonaisvaltaista työhyvinvointia kaupunkiorganisaatiossa. Teoriaosuudessa keskitytään työhyvinvoinnin käsitteeseen ja siihen liittyviin ulottuvuuksiin. Kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin liittyy itse työ ja siihen liittyvät ulottuvuudet, työyhteisö ja sen vaikutukset työntekijään sekä työntekijän henkilökohtainen elämä ja fyysinen, psyykkinen sekä sosiaalinen terveydentila. Työhyvinvoinnista on vastuussa työyhteisön jokainen jäsen. Työhyvinvointiin pyritään vaikuttamaan valtakunnallisesti lainsäädännöllä. Työyhteisöissä henkilöstöratkaisuilla, johtamisella ja työyhteisön toimintatavoilla on merkittävät vaikutukset työhyvinvointiin.

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisen kyselytutkimuksena. Merkittävimmät erot esimiesten ja työntekijöiden välillä liittyivät tietoisuuteen organisaation tavoitteista, strategisista linjauksista, pidemmän tähtäimen suunniteluun, omiin vaikutusmahdollisuuksiin työtä koskien sekä ristiriitojen ratkaisemiseen työyhteisössä. Kaikissa näissä asioissa esimiehet kokivat tilanteet huomattavasti paremmiksi kuin työntekijät. Johtopäätöksinä voi todeta sen, että isossa ja hierarkisessa organisaatiossa työntekijöiden erilaiset asemat vaikuttavat vahvasti siihen, miten asiat koetaan.
Avainsanat:
Työhyvinvointi, työhyvinvoinnin rakentuminen, työhyvinvoinnin kokonaisvaltaisuus, esimies, työntekijä, työyhteisö, johtaminen, esimiestyö
© Tritonia 2014-2019