Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2019

Lappi, Linnea

Yrityksen tietotekninen kehitys tilintarkastajan näkökulmasta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Marko Järvenpää
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
75
Tällä hetkellä kasvavia tietoteknisiä trendejä yrityksissä ovat data-analytiikka, robotiikka sekä pilvipalvelut, mutta myös taulukkolaskentaohjelmisto Exceliä ja erilaisia toiminnanohjausjärjestelmiä käytetään edelleen. Yritysten käyttämät järjestelmät vaikuttavat myös tilintarkastustyöhön, erityisesti sen suunnitteluun ja toteutukseen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten yrityksen käyttämä järjestelmä vaikuttaa tilintarkastuksessa vaadittavan tilintarkastusevidenssin laatuun ja luotettavuuteen sekä tilintarkastustyön tehokkuuteen. Tätä lähdettiin selvittämään kyselytutkimuksena, joka lähetettiin sähköpostitse auktorisoiduille tilintarkastajille. Tutkimuksen aineisto käsiteltiin laadullisin menetelmin. Kysely sisälsi paljon avokysymyksiä, joiden kautta pyrittiin selvittämään tilintarkastajien kokemuksia.

Excelin ei koettu vaikuttavan evidenssin laatuun, mutta sitä pidettiin virheherkkänä ohjelmistona. Asiakkaan tavalla käyttää Exceliä oli merkittävä vaikutus tilintarkastukseen. Toiminnanohjausjärjestelmiä pidettiin usein kankeina käyttää, koska suunnittelussa ei yleensä ole huomioitu tilintarkastuksen näkökulmaa. Pilvipalvelut nähtiin enemmän datan säilönnässä hyödynnettävänä työkaluna, jonka ei koettu vaikuttavan laatuun tai luotettavuuteen. Niiden koettiin kuitenkin lisäävän joustavuutta. Data-analytiikan työkaluja toiminnoissaan hyödyntäviä yrityksiä oli tarkastanut 29 % vastaajista. Tietojärjestelmät vaihtuivat pääsääntöisesti silloin, kun yritys vaihtoi tilitoimistoa tai kirjanpitäjää. Tietojärjestelmävaihdosten ei koettu vaikuttavan tilintarkastusaineiston laatuun tai luotettavuuteen, mutta sen koettiin vaikuttavan todella merkittävästi tilintarkastustyön tehokkuuteen.

Vastauksissa korostui erityisesti se, että tarkastettavan aineiston taustat vaativat aina kunnollisen testauksen luottamuksen takaamiseksi. Järjestelmä vaikutti enemmän siihen, paljonko tilintarkastustyötä tarvitaan. Erityisesti lisätyötä tarvittiin, kun yritys oli juuri vaihtanut tietojärjestelmää. Kyselyssä Excel korostui tilintarkastajien työkaluna: monet vastaajat korostivat muista järjestelmien yhteydessä, että tietojen saatavuus Exceliin käsiteltäväksi parantaa tilintarkastustyötä.
Avainsanat:
Yritysten digitalisaatio, tilintarkastus
© Tritonia 2014-2019