Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2019

Laitinen, Anna-Lotta

Poliitikon arvostelu joukkotiedotuksessa – Kunnian ja yksityiselämän suoja vaakalaudalla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Niina Mäntylä
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisoikeus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
91
Viihteen tuottaminen yleisölle on tuonut poliittisten päättäjien henkilökohtaisen elämän lähemmäksi kansalaisia. Suomessa erityinen vuosikymmen on ollut 1970-luku, jolloin poliittisten päättäjien henkilökohtaista elämää alettiin erityisen paljon avata julkisuudessa. Kyseisenä vuosikymmenenä kunnianloukkaustuomiot kasvoivat. Hallitus epäili syyksi yksittäisten henkilöiden julkisuuteen nousua sekä joukkotiedotuksen kehittyneitä ja uusia käyttöönotettuja muotoja, jotka mahdollistivat nopean tiedon leviämisen paikasta toiseen saavuttaen kerralla suuren yleisön.

Tässä tutkielmassa tutkitaan journalistin oikeutta sananvapauden käyttöön joukkotiedotuksessa. Lisäksi tutkitaan poliittisten henkilöiden kuten eduskunnan kansanedustajien ja kunnan valtuustossa työskentelevien poliitikoiden kunnian ja yksityiselämän suojaa. Tarkoituksena on selvittää, voiko journalistin sananvapautta rajoittaa, mikäli journalisti on astunut poliitikon kunnian ja yksityiselämän suojan alueelle. Tarkoituksena on myös selvittää, voiko poliitikko nauttia missään tapauksessa yksityishenkilön kaltaista kunnian ja yksityiselämän suojaa joukkotiedotuksessa.

Metodina tutkielmassa on käytetty oikeusdogmatiikkaa eli lainoppia, jonka tarkoituksena on ollut tulkita ja jäsennellä voimassa olevaa oikeutta löytäen vastaukset esittämiini tutkimuskysymyksiin. Tutkielman aineistona olen käyttänyt kansallista lainsäädäntöä, kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, kansallista ja kansainvälistä oikeuskäytäntöä, julkisen sanan neuvoston ratkaisuja, virallislähteitä kuten hallituksen esityksiä, oikeustieteellistä ja viestintätieteellistä kirjallisuutta. Tutkielma sijoittuu mediaoikeuden alalle, josta keskityn journalistin sananvapauteen joukkotiedotuksessa ja joukkotiedotuksen oikeudelliseen sääntelyyn.

Tutkielmastani käy ilmi, että journalisteilla on korostunut sananvapaus. Journalistin korostunut sananvapaus johtuu journalistin asemasta kansalaisten tiedottajana ja poliittisen vallan vahtikoirana. Journalistin velvollisuus on joukkotiedotuksessa nostaa esille yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita, joilla voidaan olettaa olevan vaikutusta kansalaisten elämään. Tällöin yhteiskunnallisesti merkittäviksi asioiksi voidaan katsoa myös sellaiset asiat, jotka liittyvät osittain poliitikon yksityiselämään kuten poliitikon talousvaikeudet tai parisuhde toiseen poliittisesti aktiiviseen henkilöön. Poliitikon on puolestaan julkisessa roolissaan hyväksyttävä häneen kohdistuva kritiikki, joka saattaa olla jopa osittain loukkaavaa. Lisäksi poliitikon on huomioitava, että hänen julkinen roolinsa vaikuttaa merkittävästi hänen kunnian ja yksityiselämän suojaansa, joka on alentunut.

Avainsanat:
kunnianloukkaus, yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen, sananvapaus, journalisti, joukkotiedotus, media
© Tritonia 2014-2019