Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2019

Forsström, Hanne-Marie

Päätöksenteon tukena käytettävän HR-analytiikan laatuvaatimukset

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Liisa Mäkelä
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
66
Tutkielman tutkimuskysymys on, mitä laatuvaatimuksia HR-analytiikalle asetetaan, jotta HR-analytiikkaa voidaan käyttää resursointiprosessissa päätöksenteon tukena. Tavoitteena on löytää laatuvaatimuksia, joiden tulee täyttyä, jotta HR-analytiikka on tarpeeksi laadukasta organisaatioiden tarpeisiin.
Kirjallisuudessa HR-analytiikan laatuvaatimuksiksi on tunnistettu neljä osa-aluetta. Laadukas HR-analytiikka on loogista ja analyyttista sekä siinä käytettävät mittarit ja prosessit ovat tarkkaan suunniteltuja. Tässä tutkielmassa lähdetään tarkastelemaan näitä laatuvaatimuksia resursointiprosessissa tarvittavan HR-analytiikan kannalta.
Henkilöstövoimavarojen resursointi käsitetään perinteisesti työvoiman tarjonnan ja kysynnän välisten kuilujen työstämisenä. Onnistuneen resursoinnin tavoitteena on, että organisaatiossa on oikea määrä henkilöstöä oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Työvoiman tarjontaa ja kysyntää pyritään selvittämään monista lähteistä, niin organisaation sisältä kuin ulkopuoleltakin. Suunnittelussa tärkeässä roolissa on myös organisaation strategia, joka ohjaa sitä, millaista henkilöstöä organisaatiossa tarvitaan. Toisaalta suunnittelua haastaa tarve ennustaa tulevaa monien muuttujien, kuten tilausten ja henkilöstön vaihtuvuuden, näkökulmasta.
Tutkielmassa raportoidaan kvalitatiivinen tutkimus, jossa haastatellaan henkilöstöresursoinnin sekä HR-analytiikan parissa työskenteleviä ammattilaisia useista eri organisaatioista niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta. Aineistosta pyritään tunnistamaan tekijöitä, joita pidetään oleellisena luotettavan HR-analytiikan edellytyksinä.
Aineiston perusteella voidaan sanoa, että laadukkaan HR-analytiikan tuottaminen vaatii strategian ja käyttötarkoituksen huomioimista, ajantasaista ja yhdenmukaista HR-dataa sekä koko organisaation osallistumista.
Avainsanat:
HR-analytiikka, Henkilöstövoimavarojen resursointi, LAMP-malli
© Tritonia 2014-2019