Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2019

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Osanen, Otto

SOLEPRO-PROJEKTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSESSA

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Marko Järvenpää
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
89
Tämä tutkielma kuvaa Suomen ympäristökeskuksen tietokeskuksessa käyttöönotetun SolePRO-projektinhallintajärjestelmän käyttöönoton vaikutuksia ja itse käyttöönottoa. Tutkimus suoritettiin internet-pohjaisena laadullisena kyselytutkimuksena tietokeskuksen asianomaisille henkilöille. Kyselyn vastaukset koottiin ja analysoitiin, minkä perusteella tehtiin johtopäätöksiä. Näitä johtopäätöksiä verrattiin aiheeseen liittyviin aiempiin tutkimuksiin. Tutkielman teoriaosassa käydään lävitse myös aikaisempia tieteellisiä tutkimuksia erinäisten tietojärjestelmien käyttöönotoista.

Tutkimuksen tuloksena oli, että SolePRO on vastannut sen tavoitteisiin tukemalla erityisesti tietokeskuksen projektipäälliköitä tarjoamalla työkalun projektien talouden seurantaan. Tätä kykyä on rajoittanut osittain alhainen käyttöaste, johon on voinut vaikuttaa työntekijöiden työtehtävien tila. Tätä koettua hyötyä on edesauttanut onnistuneeksi koettu käyttöönotto. Käyttöönoton osa-alueista laadullisesti tehokkaimmaksi koettiin henkilökohtainen opastus, mutta lukumääräisesti tehokkaimmaksi koettiin koulutus. Käyttöohjeet tukivat myös hyvin käyttöönottoa, mutta eivät henkilökohtaisen tuen tai koulutuksen veroisesti.

Tutkielma tuottaa aiempien tutkimusten pohjalta tietoa erinäisten tietojärjestelmien käyttöönotoista ja vaikutuksista sekä niihin vaikuttavista seikoista. Empiirinen tutkimus tuottaa uutta tietoa siitä miten Suomen valtionhallinnossa tapahtunut tietojärjestelmäuudistus on tapahtunut, mitä hyötyä siitä on seurannut, sekä miten käyttöönotto ja sen eri osa-alueet ovat onnistuneet.
Avainsanat:
SolePRO, SYKE, Suomen ympäristökeskus, projektinhallinta, toiminnanohjausjärjestelmä, tietojärjestelmä, ERP
© Tritonia 2014-2019