Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2004

Hietanen, Rauno

Identiteetin rakentuminen pohjalaislehtien yleisurheilujutuissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tarmo Malmberg
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Sivumäärä:
73
Tutkin pro gradussani identiteetin rakentumista pohjalaislehtien urheilugenren jutuissa. Perehdyn niin suomalaiseen kansallisidentiteettiin kuin alueen identiteettiin eli maakuntahenkeen. Tutkimusaineistoni on kesä- ja heinäkuun 2003 yleisurheilujutut Pohjalaisessa ja Ilkassa. Lisäksi tutkin molempien lehtien kolumneja yleisurheilun maailmanmestaruuskisoista Pariisista 22.8.–1.9.2003. Lähestyn aineistoa diskurssianalyysin näkökulmasta, jonka kiinnostuksen alue on tutkia, miten ihmiset rakentavat kielellisessä toiminnassaan itselleen identiteettejä tai asettuvat erilaisiin positioihin.

Tutkielman teoriaosassa käyn läpi journalismin ja urheilujournalismin käsitteitä. Teoriaosuudessa kiinnitän erityistä huomiota monitasoisen identiteetin käsitteeseen. Identiteetin saralta tehdyistä tutkimuksista käy ilmi urheilun merkittävä rooli kansojen ja yhteisöjen omakuvan rakentumisessa. Yksittäisillä sankareilla on ollut tärkeä rooli kansalliselle identiteetille. Tämä ilmenee muun muassa Kalle Virtapohjan urheilujournalismia käsittelevässä väitöskirjassa.

Muun muassa Anssi Paasi ja Jaana Hujanen ovat todenneet maakuntalehden keskeisen roolin alueen asukkaiden yhteenkuuluvuuden tunteen rakentamisessa. Hujanen huomauttaa, että maakuntalehtien sisällön osista erityisesti urheilu loi erityistä alueen me-henkeä. Samuuden tunteen luomisessa tärkeä tekijä on eron tekeminen kyseessä olevan yhteisön ulkopuolisiin jäseniin. Työni aineisto-osuudessa tämä näkyi suomalaisuuden nostamisena jalustalle samalla kun muita maita käsiteltiin negatiivisin määrein. Toisaalta suomalaisuutta ja yleisurheilun tasoa moitittiinkin ankarasti. Mielenkiintoista oli huomata, että lehtien teksteissä suomalaisuutta kehuttiin piilotetusti, kun taas sitä haukuttiin erittäin näkyvästi.


Avainsanat:
urheilujournalismi, identiteetti, yleisurheilu, maakuntahenki
© Tritonia 2014-2019