Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2019

Koponen, Iiris

Liikematkustamisen vaikutus ekspatriaattien hyvinvointiin

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Liisa Mäkelä
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
90
Ekspatriaattien sekä liikematkustamisen merkitys yrityksille on kasvanut huomattavasti globalisaation myötä. Viimeisen vuosikymmenen aikana tutkimukset koskien ekspatriaattiutta ovat yleistyneet. Tätä tutkimuksien määrän kasvua voidaan pitää merkkinä aiheen ajankohtaisuudesta ja tärkeydestä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia ekspatriaattien ulkomaankomennuksen aikana tapahtuvan liikematkustamisen vaikutusta ekspatriaattien hyvinvointiin sekä sen luomia ristiriitoja ekspatriaateille. Tämän tutkimuksen tavoitteena on teoriaan ja empiiriseen aineistoon nojaten aikaansaada selkeä ja kattava käsitys liikematkustamisen vaikutuksesta ja siihen oleellisesti liittyvistä eri tekijöistä.

Tämä tutkimus rakentuu kahden teorialuvun ja niiden pohjalta tehdyn empiirisen tutkimuksen ympärille. Teorialuvuissa käsitellään aiemmin tehtyjen tieteellisten tutkimusten pohjalta ekspatriaattiutta, liikematkustamista ja hyvinvointia. Empiirisen tutkimuksen avulla selvitettiin liikematkustamisen vaikutusta kyselyyn osallistuneiden ekspatriaattien kolmeen hyvinvoinnin osa-alueeseen: työn imuun, työuupumukseen ja yksityiselämän ja työn yhdistämiseen.

Tutkimuksen empiirinen osa suoritettiin Vaasan Yliopiston Johtamisen laitoksen keräämän tutkimusaineiston pohjalta kvantitatiivisena tutkimuksena. Tutkimuksessa analysoitiin eri puolella maailmaa olevia ja eri organisaatioissa työskenteleviä ekspatriaatteja.

Tutkimuksen tulosten analysoinnin perusteella voidaan todeta, että usein ekspatriaattien ulkomaankomennuksiin kuuluu myös liikematkustaminen. Liikematkustamisen ja hyvinvoinnin eri osa-alueiden löydettiin vaihtelevasti riippuvuuksia. Matkapäivien määrän ja työn imun välillä ei löydetty merkittävää riippuvuutta, mutta matkapäivien todettiin vaikuttavan ainakin osittain tilastollisesti merkittävästi työuupumuksen sekä työn ja yksityiselämän yhdistämisen ristiriitojen kanssa.
Avainsanat:
Ekspatriaattius, liikematkustaminen, hyvinvointi, työuupumus, työn imu, työn ja yksityiselämän yhdistäminen
© Tritonia 2014-2019