Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2019

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Saari, Ilkka

Tilintarkastuksen laadun vaikutus vieraan pääoman kustannuksiin listautumisen jälkeen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Teija Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
71
Tutkielmassa tutkitaan tilintarkastuksen laadun vaikutusta yrityksen vieraan pääoman kustannuksiin listautumisen jälkeisinä vuosina. Tutkimuksessa selvitetään, mikä suhde yrityksen listautumisiällä ja toimialalla on laadukkaan tilintarkastuksen vaikutukseen vieraan pääoman kustannusten alentajana. Laadukasta tilintarkastusta indikoidaan aikaisempien tutkimusten mm. Pittman & Fortin (2004) ja Causholli & Knechel (2012) tavoin suurimpien tilintarkastusyhteisöjen suorittamalla tilintarkastuksella. Tässä tutkimuksessa suurimpiin tilintarkastusyhteisöihin viitataan Big 4 -tilintarkastajilla. Toimialan vaikutusta tutkitaan ottamalla erityistarkasteluun korkean teknologian yritykset, joiden rahoituksen odotetaan nojautuvan todennäköisimmin riskipääomarahoitukseen ennen listautumista. Tutkimuksen esikuvana on Caushollin & Knechelin (2012) pääasiassa 1980- ja 1990-lukujen aineistolla tehty tutkimus. Tilintarkastusympäristössä ja listautumiskäyttäytymisessä tapahtuneet suuret muutokset tuovat mielenkiintoa tutkimusaiheen käsittelyyn.

Tutkimusaiheen teoreettinen tausta liittyy siihen, miten yrityksen ja velkojan välinen suhde kehittyy yli ajan, ja miten velkoja painottaa tilintarkastajan suorittamaa monitorointia yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Tutkimus toteutettiin yhdysvaltalaisella aineistolla, joka sisältää vuosina 2009–2014 listautuneiden yritysten tietoja. Hypoteesit testattiin yksisuuntaisella satunnaisten vaikutusten mallilla. Tulosten mukaan Big 4 -tilintarkastajalla ja vieraan pääoman kustannuksilla ei ole yhteyttä listautumisen jälkeisinä vuosina. Korkean teknologian yritykset eivät hyödy enempää Big 4 -tilintarkastajan palkkaamisesta kuin muut yritykset vieraan pääoman kustannuksia tarkasteltaessa. Hypoteeseja testattaessa ei saatu vahvistusta myöskään Caushollin & Knechelin (2012) havainnolle siitä, että eniten laadukkaasta tilintarkastuksesta hyötyvät nuoremmat korkean teknologian yritykset sekä vanhemmat ei-teknologiayritykset.
Avainsanat:
tilintarkastuksen laatu, vieras pääoma, luottosuhde
© Tritonia 2014-2019