Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2019

Tynjälä, Tomi

Käyttöpääoman hallinnan vaikutus yrityksen kannattavuuteen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tuukka Järvinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
80
Käyttöpääoman hallinta perustuu lyhyen aikavälin taloudelliseen päätöksen tekoon. Viime vuosikymmenen finanssikriisi ja sitä seurannut taloudellinen taantuma on asettanut yrityksien fokusta entistä enemmän käyttöpääoman hallintaan. Käyttöpääoman hallinnan tehostamisella pyritään parantamaan kilpailukykyä ja kannattavuutta. Käyttöpääoman hallinta perustuu varaston, myyntisaatavien ja ostovelkojen hallintaan. Optimoimalla näiden erien kustannukset ja hyödyt, voidaan parantaa yritysten kannattavuutta.

Tässä tutkielmassa tutkitaan lineaarisen regressiomallin avulla käyttöpääoman hallinnan vaikutusta yrityksen kannattavuuteen suomalaisissa keskisuurissa ja suurissa yrityksissä finanssikriisin jälkeiseltä ajalta. Lineaarinen regressiomalli toteutetaan myös toimialoittain, sillä toimialalla on suuri vaikutus käyttöpääoman tarpeeseen. Toimialoiksi on valittu rakentaminen, teollisuus, kuljetus ja varastointi sekä tukku- ja vähittäiskauppa. Kannattavuuden tunnuslukuina käytetään kokonaispääoman tuottoa sekä nettotuloksen suhdetta liikevaihtoon. Käyttöpääomasykliä ja sen eri osatekijöitä käytetään käyttöpääoman hallinnan mittareina. Aineisto on kerätätty vuosilta 2010–2017.

Tutkielman tuloksien mukaan käyttöpääomasyklillä ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä kannattavuuteen. Vaihto-omaisuuden ja ostovelkojen kiertoajalla havaittiin merkittävä negatiivinen yhteys kannattavuuteen kaikilla tutkimuksen toimialoilla. Tutkielma vahvistaa oletusta, jonka mukaan tehostamalla käyttöpääoman hallintaa ja optimoimalla etenkin varastoinnin kustannukset, yritykset voivat parantaa kannattavuuttaan. Tuloksien mukaan voidaan todeta käyttöpääomanhallinnan merkitys etenkin aloilla, joilla varastojen arvo on suuri. Myyntisaamisten kiertoajalla ei havaittu olevan yksiselitteistä vaikutusta yritysten kannattavuuteen.
Avainsanat:
Käyttöpääoma, käyttöpääomasykli, kannattavuus
© Tritonia 2014-2019