Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2019

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Salonen, Milja

Sitoutumiseen vaikuttavat tekijät asiantuntijaorganisaatiossa: Tarkastelussa milleniaalit ja X-sukupolvi

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jukka Vesalainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
108
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti kahden eri sukupolven edustajien henkilökohtaisia käsityksiä vetovoimaisuuteen ja erityisesti sitoutumiseen vaikuttavista tekijöistä. Tarkasteluun otettiin milleniaalit sekä X-sukupolvi mahdollisten samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien havaitsemiseksi näiden kahden sukupolven välillä, jotta kohdeorganisaatio voi ymmärtää näiden sukupolvien erityispiirteitä. Tavoitteena on tarkastella kohdeorganisaation ulkoisen työnantajakuvan nykytilaa ymmärtämällä millaisiin asioihin kyseiset sukupolvet kiinnittävät huomioita ja millaisia odotuksia heille oli rakentunut ennen työsuhteen alkamista. Lisäksi pyritään tarkastelemaan kohdeorganisaation sisäisen työnantajakuvan nykytilaa ja työntekijäkokemusta rakentavia tekijöitä sekä näiden kokemuksien yhdistymistä sitoutumista vahvistaviin tekijöihin ja sitä kautta lisäämään ymmärrystä sukupolvien sitoutumiseen vaikuttavista tekijöistä.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu sekä työnantajakuvaa että sitoutumista käsittelevästä kirjallisuudesta. Empiirinen tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kohdeorganisaation eri yksiköiden eri rooleissa työskenteleviä työntekijöitä, jotka kuuluivat tutkimuksen kohderyhmiin eli milleniaaleihin tai X-sukupolveen ja aineisto koostuu kymmenestä teemahaastattelusta. Aineisto analysoi-tiin teema-analyysin keinoin.

Tulokset osoittivat, että molemmat sukupolvet kokevat molemmin puolisen sitoutumisen työntekijän ja työnantajan välillä tärkeäksi osaksi työsuhdetta. Tulosten perusteella molempien sukupolvien sitoutumiseen vaikuttavat erityisesti lähes samalla tavalla ura- ja kehitysmahdollisuudet, johtaminen ja organisaatiomuutokset, työyhteisö, kompensaatio, työn merkitys sekä lisäksi erityisesti milleniaaleille työaikojen kautta mahdollistettu joustavuus ja työ-ja vapaa-ajan yhdistäminen sekä X-sukupolvelle erityisesti organisaation menestys ja sitä kautta tuleva turvallisuus ja vakaus. Erityisesti hyvät ura-ja kehitysmahdollisuudet olivat merkittävä odotus molempien sukupolvien mielestä myös ennen organisaatioon työllistymistä. Tutkimuksessa ei kuitenkaan noussut esille huomattavia eroja milleniaalien ja X-sukupolven edustajien välillä. Sukupolvitarkastelun perusteella työnantajien on kuitenkin hyvä ymmärtää sukupolvien odotuksiin ja arvoihin liitettäviä eroja, mutta sitoutumisen kannalta merkittäviksi tekijöiksi nousivat yksilöihin ja tiimeihin panostaminen, joka onnistuu erityisesti esimiestyötä kehittämällä.
Avainsanat:
työnantajakuva, työntekijäkokemus, organisaatioon sitoutuminen, milleniaalit, X-sukupolvi
© Tritonia 2014-2019