Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2018

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Päällysaho, Elias

Projektin läpimenoajan vaikutus kannattavuuteen yrityksessä X

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Marko Järvenpää
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
92
TIIVISTELMÄ
Tämä pro gradu – tutkielma on suoritettu toimeksiantona kohdeyritykselle X. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko projektin läpimenoajalla vaikutusta kannattavuuteen. Tutkimuksessa selvitetään projektien läpimenoajat sekä niiden katteet. Tämän lisäksi tarkastellaan, ovatko läpimenoajat riippuvuussuhteessa saatujen kateprosenttien ja yksikkömääräisten katetuottojen kanssa.
Tutkimusaineisto koostuu kohdeyrityksen vuosien 2012–2017 projektien toteutuneista kustannuksista ja liikevaihdoista. Aineisto on kerätty kahdesta eri ohjelmasta, joita yritys käyttää taloushallinnossaan. Nämä tiedot on siirretty Microsoft Excel -ohjelmaan, jossa on luotu yhtenäinen tiedosto saaduista luvuista. Aineisto on jaettu lyhyisiin ja pitkiin projekteihin. Näiden ryhmien tuloksien vertailulla pyritään luomaan johtopäätöksiä läpimenoajan vaikutuksesta kannattavuuteen. Aineisto sisältää yhteensä 60 projektia. Tutkimus on toteutettu kvantitatiivisena tapaustutkimuksena, joka perustuu saatuun tilastolliseen tietoon. Analysointi on suoritettu Pearsonin korrelaatiokertoimella sekä tilastollisella päättelyllä, saatujen tunnuslukujen avulla. Tutkimukseen laaditun teoriaosan tarkoituksena on luoda lukijalle edellytykset saatujen tutkimustulosten ymmärtämiseen, tulkitsemiseen ja sisäistämiseen.
Tutkimustulosten mukaan lyhyet projektit ovat olleet pitkiä projekteja kannattavampia, kun kannattavuus on suhteutettu läpimenoaikaan. Tulosten mukaan pitkien projektien kannattavuuksissa on huomattavasti enemmän vaihtelua kuin lyhyissä projekteissa. Havainnot osoittavat, että pitkien projektien kateprosentit ovat olleet lyhyitä projekteja korkeampia, mutta yksikkömääräiset katetuotot ovat jääneet suhteessa melko alhaisiksi. Lyhyissä projekteissa kannattavuus on ollut huomattavasti tasaisempaa. Tutkimustuloksista on nähtävissä, että projektien läpimenoajat korreloivat osittain yksikkömääräisten katetuottojen kanssa, mutta kateprosenttien kanssa korrelaatiota ei todettu syntyvän lainkaan.
Avainsanat:
projekti, läpimenoaika, kannattavuus
© Tritonia 2014-2019