Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2018

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Rintala, Pauliina

Ekonomit työuralla: Korkeaa ja alhaista uramenestystä kokevien erot

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Maria Järlström
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
99
Tutkimus on osa Ekonomit työuralla –tutkimusta, jonka tarkoituksena on tutkia Vaasan yliopistoon vuosina 1996-1997 kauppatieteiden opintoihin hyväksyttyjä opiskelijoita. Tässä tutkielmassa käytetty aineisto on kerätty vuonna 2017, jolloin tutkittava joukko on ollut työelämässä noin 14-18 vuotta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaiset tekijät eroavat merkittävästi korkeaa ja alhaista uramenestystä kokevien henkilöiden välillä.

Työurat ovat muuttuneet rajattomiksi, jonka myötä myös uramenestyksen käsitys on muuttunut laajemmaksi. Menestystä ei mitata ainoastaan palkalla tai statuksella, vaan yksilön oma käsitys menestyksestä on myös tärkeää. Uramenestys jakautuu karkeasti objektiiviseen ja subjektiiviseen näkökulmaan ja tutkimusta on hyvä tehdä molempien määritelmien kautta. Uramenestykseen liittyviä tekijöitä on monenlaisia ja ne voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri ryhmään: taustoihin liittyviin tekijöihin, inhimilliseen pääomaan ja motivaatioon liittyviin tekijöihin sekä organisaatioon ja työhön liittyviin tekijöihin.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuoda uramenestyksestä realistinen kuva, jonka vuoksi huomiota keskitettiin myös alhaiseen uramenestykseen liittyviin tekijöihin. Tutkimuksessa tarkasteltiin niitä tekijöitä, jotka eroavat tilastollisesti merkittävästi uralla korkeasti menestyneiden ja alhaisesti menestyneiden välillä. Tulosten mukaan alhaista menestystä kokevat tekevät vähemmän työtunteja viikossa, ovat vähemmän tyytyväisiä työhönsä, saavat vähemmän tukea esimieheltä ja he ajattelevat työllisyysnäkymistään vaatimattomammin kuin korkeaa uramenestystä kokevat.
Avainsanat:
uramenestys, alhainen uramenestys, urapettymykset
© Tritonia 2014-2019