Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2018

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Ilkka, Aino

Esimiesten perehdyttäminen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Maria Järlström
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
97
Perehdyttäminen on henkilöstöjohtamisen prosessi, jonka tarkoituksena on saada uusi työntekijä mahdollisimman pian tuottavaksi osaksi työyhteisöä ja toisaalta varmistaa myös sitoutuminen uusiin työtehtäviin. Perehdyttäminen linkittyy vahvasti muun muassa henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja oppimiseen ja sillä on positiivisia vaikutuksia henkilöstön tuottavuuteen sekä työssä suoriutumiseen. Perehdyttämiseen liittyvä tutkimus keskittyy useimmiten organisaatioon ulkopuolelta tuleviin uusiin työntekijöihin ja heidän perehdytykseensä, jolloin etenkin esimiesten sekä organisaation sisällä uusiin tehtäviin siirtyvien perehdytys jää helposti huomiotta.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää esimiesten perehdytyksen nykytilaa johtavassa energia- ja teknologia-alan organisaatiossa. Tutkimuksessa paneudutaan tarkemmin siihen, millaisia ovat esimiestyön suurimmat haasteet esimiesten oman kokemuksen perusteella, millaiset tekijät vaikuttavat esimiesten perehdytykseen ja miten esimiesten kokemiin haasteisiin voitaisiin tarjota tukea jo perehdytysvaiheessa eli miten perehdytystä voitaisiin kehittää. Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena ja aineistonkeruumenetelmänä on käytetty kohdeorganisaation Suomessa toimivien esimiesten haastatteluja.

Tutkimuksen tuloksien perusteella voidaan todeta, että esimiehille on olemassa perehdytysprosessi, mutta perehdytyksen toteutuminen käytännössä vaihtelee paljon olosuhteista riippuen, eikä yhteisiä linjoja ole. Esimiesten perehdytykseen vaikuttavat muun muassa yksikön käytännöt, esimiesten omat verkostot ja aktiivisuus sekä esimiesten omien esimiesten ja kollegoiden saatavuus. Esimiestyön suurimpina haasteina korostuvat ajanhallinta sekä esimiestyön yhteisten linjojen puute. Perehdyttämisen kehitysmahdollisuuksina pinnalle nousevat erityisesti verkostoitumisen ja avoimen keskustelun lisääminen esimiesten välillä yli yksikkörajojen.
Avainsanat:
Perehdyttäminen, Esimiestyö, Esimiesten perehdyttäminen
© Tritonia 2014-2019