Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2018

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Paloviita, Tuomas

Kilpailukykyä ja kannattavuutta: asiantuntijayrityksen palveluiden kehittäminen teollisessa kontekstissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jukka Vesalainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
106
Laite- ja komponenttivalmistajat ovat siirtyneet voimakkaasti tuotekeskeisestä liiketoimintamallista kohti palvelukeskeistä. Teollisuusyritykset ovat joutuneet muuttamaan liiketoimintamallejaan, sillä tuotteiden hyödykkeellistyminen, markkinoiden saturoituminen ja intensiivinen kilpailu ovat uhanneet yritysten olemassa olevan liiketoiminnan kannattavuutta. Palvelullistumisen nähdään tarjoavan lukuisia hyötyjä, jotka liittyvät kilpailijoista erottautumiseen, tasaisempaan tulovirtaan, korkeampiin katemarginaaleihin ja tuotemyynnin kasvattamiseen. Pyrkimyksistä huolimatta merkittävä osa yrityksistä epäonnistuu palvelullistumisprosessissaan ja päätyy epämieluiseen palveluparadoksiin, jossa uhratut panokset eivät ole generoineet odotettuja hyötyjä. Palvelullistumisen onnistuminen edellyttää kokonaisvaltaista liiketoiminnan kehittämistä, sillä se vaikuttaa lähes jokaiseen yrityksen toimintoon.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti kohdeyrityksen (Yritys) palvelullistumista osana Yrityksen strategiaa. Tavoitteena on ymmärtää kohdeyrityksen mahdollisuudet lisätä uudella teknologialla palvelullistumisen astettaan omien kyvykkyyksiensä pohjalta. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, kuinka Yrityksen nykyinen strategia ja olemassa olevat strategiset kyvykkyydet tukevat liiketoiminnan muutosta. Palveluliiketoiminnan kehittämiseen liittyvä kirjallisuus, strategian määrittely ja resurssiperusteista näkemystä tukevat dynaamiset ja strategiset kyvykkyydet ovat keskeisessä osassa tutkimuksen tulosten muodostumisen kannalta.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu kolmesta osasta, joista ensimmäisessä selvitetään Yrityksen sisäiset kyvykkyydet ja ulkoisen toimintaympäristön tarjoamat mahdollisuudet. Toisessa vaiheessa muodostetaan vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja, joille määritetään strategiat ja kilpailun prioriteetit. Teoreettisen viitekehyksen viimeisessä vaiheessa arvioidaan muodostettujen vaihtoehtojen käytännön toteutettavuus, jonka jälkeen valitaan paras. Tutkimuksen empiirisessä osiossa tarkasteltiin ja kehitettiin ratkaisu Yrityksen palveluliiketoimintaan tutkijan ja Yrityksen henkilökunnan tiiviin yhteistyön avulla. Tutkimuksessa tavoiteltiin mahdollisimman toteutettavissa olevaa ratkaisua, minkä vuoksi Yrityksen työntekijöiden aktiivinen osallistuminen koettiin välttämättömäksi. Tutkimuksen aineisto kerättiin kaksipäiväisessä työpajassa ryhmähaastatteluin kesäkuussa 2018.

Tutkimuksen tulosten perusteella Yritys kykenee hyödyntämään uusia teknologiaratkaisuja palveluliiketoimintansa kehittämisessä. Yritys on jo aikaisemmin luonut uutta liiketoimintaa sekä omien kyvykkyyksien pohjalta että hankkimalla uusia kyvykkyyksiä. IT- ja ohjelmistoratkaisuissa nähtiin liiketoiminnan kannalta merkittävin potentiaali kasvattaa liikevaihtoa, kannattavuutta ja erottautua kilpailijoista. Positiivisena myös nähtiin, että nämä ratkaisut osaltaan kasvattavat muun tarjonnan kysyntää. Tulokset puoltavat sitä, että Yrityksen olemassa olevat kyvykkyydet tukevat palveluliiketoiminnan muutosta, mutta nykyinen strategia ei ole muodostettu tarkasteltuja palvelustrategioita varten. Tämän vuoksi Yrityksen strategia määriteltiin uudelleen vastaamaan paremmin uudistettua palveluliiketoimintaa.
Avainsanat:
palveluliiketoiminnan kehitys, strategiset kyvykkyydet, pk-yritys
© Tritonia 2014-2019