Vaasan yliopiston opinnäytteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, 2018

Pennie, Anniki-Mari

Muutosviestintä - uhka vai mahdollisuus? Uusia tuulia Vaasan yliopistossa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Heidi Hirsto
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Koulutusohjelma:
Viestinnän monialainen maisteriohjelma
Suuntautumisvaihtoehto:
Organisaatioiden viestintä
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
58
Sisäinen viestintä on olennainen osa organisaatioviestintää. Organisaation toimivuuden kannalta tärkeää on se, miten tieto kulkee organisaation sisällä. Kun organisaatiossa tapahtuu muutoksia, on oleellista viestiä muutoksesta niin, että työntekijöistä johtoon viestintä tulee ymmärretyksi ja sisäistetyksi. Tässä tutkimuksessa tutkin viestintäkanavia, johdon viestintää sekä tiedonkulkua muutosviestinnän aikana Vaasan yliopiston työntekijöiden näkökulmasta. Päätavoitteenani on tutkia Vaasan yliopiston työntekijöiden tyytyväisyyttä yliopistossa tapahtuneisiin muutoksin ja muutosviestintään.

Suoritin tutkimuksen kyselytutkimuksena. Kyselylomake lähetettiin sähköpostilla kaikille yliopiston ja muiden eri koulutusyksiköiden työntekijöille. Vastausprosentti oli 7 %, vastaajia oli 30 ihmistä. Vastauksien laajuus huomioiden se nähtiin riittävänä tämäntyyppiselle tutkimukselle. Kyselyssä kartoitettiin tyytyväisyyttä sekä muutosviestintään, että yliopiston sisäiseen viestintään yleisesti.

Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että Vaasan yliopiston työntekijät kokevat, että muutoksesta ei ollut tiedotettu perustavanlaatuisesti vaan melko päällisin puolin. Yliopistossa on paljon muutoksia ja ne ovat tulleet niin nopeasti, ettei siihen ole ehtinyt varautua. Sisäisen viestinnän kehityskohteena nousi esiin erityisesti johdon viestintä, sillä sen koetaan olevan suljettua ja jäykkää. Johdon viestinnän parantamiseksi ehdotettiin, että johto voisi järjestää enemmän osastokokouksia, joissa työntekijät voisivat kertoa omia mielipiteitään yleisesti viestinnästä ja siitä, miten sitä voitaisiin parantaa.

Vastaajat painottivat sisäisen viestinnän tärkeyttä organisaatiomuutoksessa. Tiedotustilaisuudet, osastokokoukset ja epäviralliset kanavat mainittiin keskeisimpinä sisäisen viestinnän kanavina. Valtaosa vastaajista koki kuitenkin voivansa vaikuttaa muutosprosessiin viestinnän kautta vain vähän.
Avainsanat:
sisäinen viestintä, viestintätyytyväisyys, viestintäkulttuuri, muutosviestintä, organisaatiomuutos
© Tritonia 2014-2019