Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2004

Löf, Jari

Finskspråkiga elevers attityder till svenska språket, finlandssvenskarna och undervisningen i svenska - en enkätundersökning

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Christer Laurén
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Pohjoismaisten kielten laitos
Pääaine:
Ruotsin kieli
Sivumäärä:
81
Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää lukiolaisten asenteita ruotsin kieltä, ruotsinkielisiä ja ruotsin kielen opetusta kohtaan. Halusin myös selvittää löytyykö asenteissa eroja sukupuolten välillä ja kuinka erilaiset asenteet vaikuttavat motivaatioon ja kiinnostukseen ruotsin kieltä ja sen opetusta kohtaan. Halusin myös selvittää kuinka hyvin opetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat todelli-suudessa.

Tutkimuskohteenani oli kaksikielisen kaupungin tulevat abiturientit. Toteutin tutkimukseni lähettämällä kyselylomakkeen kaupungin molempiin suomenkielisiin lukioihin ja sain vastauksen 128 oppilaalta. Tuloksia olen analysoinut erilaisten kuvioiden, taulukoiden ja korrelaatiomatriisien avulla.

Oppilaat suhtautuivat yllättävän positiivisesti ruotsin kieltä, ruotsinkielisiä ja ruotsin kielen opetusta kohtaan. Suurin osa oppilaista haluaa oppia ruotsia ja ymmärtää hyötyvänsä kielestä tulevaisuudessa. Enemmistö oppilaista on ruotsin kielen pakollisuuden kannalla ja suurin osa heistä myös valitsisi aineen, mikäli se olisi vapaavalintainen. Oppilaat antoivat avoimissa kysymyksissä myös mielenkiintoisia näkökulmia opetuksen kehittämiseen.


Avainsanat:
Motivation, attityd, språkinlärning, intresse
© Tritonia 2014-2019