Vaasan yliopiston opinnäytteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, 2018

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Mikkola, Nea

Ajatusjohtajuuden markkinointi työnantajamielikuvan kehittämisessä IT-konsultointiyrityksissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Arto Rajala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Koulutusohjelma:
Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelma
Suuntautumisvaihtoehto:
Organisaatioiden viestintä
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
94
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus oli paneutua ajatusjohtajuuden markkinointiin työnantajamielikuvan kehittämisessä IT-konsultointiyrityksissä. Tutkielman ensimmäinen tavoite oli kuvata ajatusjohtajuuden erityispiirteitä ja ajatusjohtajuus aseman saavuttamista ajatusjohtajuuden markkinointia toteuttamalla. Tutkielman toisena tavoitteena oli tunnistaa työnantajamielikuvaan liittyviä tekijöitä ja työnantajamielikuvan kehittämisen elementtejä, sekä pohtia työnantajamielikuvan yhteyttä liiketoiminnan menestykseen. Kolmantena tavoitteena oli analysoida liikkeenjohdollisia toimenpiteitä työnantajamielikuvan kehittämiseksi ajatusjohtajuuden avulla IT-konsultointiyrityksissä.

Tutkimuksessa käytettiin deskriptiivisanalyyttistä tutkimusotetta, deduktiivista päättelymuotoa sekä hermeneuttista tarkastelutapaa. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelua hyödyntämällä. Tutkimusotos koostui suomalaisista IT-konsultointiyrityksistä, jotka ovat tunnustettuja ajatusjohtajia toimialallaan. Tutkimushaastatteluun osallistuivat Futuricen, Nixun, Vincitin ja Wakarun toimitusjohtajat, sekä Tiedon sovelluskehitysliiketoiminnan johtaja. Teoriaosuuden avulla luotiin ymmärrystä kahdesta ilmiöstä, ajatusjohtajuuden markkinoinnista sekä työnantajamielikuvan kehittämisestä. Empiriaosuudessa tutkittiin miten nämä ilmiöt kohtaavat ja tukevat toisiaan.

Ajatusjohtaja on kohdeyleisönsä keskuudessa tunnustettu henkilö tai organisaatio, jolla erityisosaamista toimialallaan. Ajatusjohtaja herättää keskustelua, nostaa esille uusia teemoja ja haasteita, sekä vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Asiantuntijuus, mielipidejohtajuus, edelläkävijyys ja suunnannäyttäjä termit luetaan ajatusjohtaja yläkäsitteen alle. Ajatusjohtaja hyödyntää aktiivisesti markkinointiviestinnän keinoja kommunikoidessaan yleisönsä kanssa. Ajatusjohtaja puhuttelee kohdeyleisöään sosiaalisen median kanavien, uutiskirjeiden, asiakaslehtien, artikkeleiden, kirjojen, sponsoroinnin, hyväntekeväisyyden sekä tapahtumien kautta.

Ajatusjohtajuuden ydinelementit ovat avoimuus, innovatiivisuus sekä asiantuntijuus. Ajatusjohtajuus on strateginen työkalu, jonka käyttöönotto edellyttää suunnitelmallista sisäistä ja ulkoista markkinointiviestintää. Päätöksenteko ajatusjohtajuuden toteuttamisesta tulee johtotasolta, ajatusjohtajuuden tärkeimmän lähteen ollessa yrityksen henkilöstö. Ajatusjohtajuuden haasteena on viestien pirstaloituminen, johon vastataan strategisella markkinointiviestintäsuunnittelulla. Ajatusjohtajuutta hyödynnetään tavoitellessa potentiaalisia työntekijöitä kommunikoimalla yrityksen työkulttuurista, sekä työn merkityksellisyydestä koko yhteiskuntaa koskettavassa kuvassa. Ajatusjohtajuuteen kuuluu jakamisen kulttuuri ja altruistinen näkemys yhteisen hyvinvoinnin jatkuvasta kehittämisestä.
Avainsanat:
ajatusjohtajuus, ajatusjohtajuuden markkinointi, työnantajamielikuva, informaatioteknologia, sisältömarkkinointi
© Tritonia 2014-2019