Vaasan yliopiston opinnäytteet

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, 2018

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Höglund, Carolina

Esineiden internetin sosiotekniset kuilut

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tero Vartiainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietojärjestelmätiede
Koulutusohjelma:
Teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
84
Yhteiskuntamme voi nykyään määritellä järjestelmäksi, jossa sosiaalinen ja tekninen järjestelmä toimivat jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa. Sosiaalinen järjestelmä kattaa yhteisöt ja yksilöt ja heidän tapansa toimia muun muassa arvojen ja lakien pohjalta, kun taas tekninen järjestelmä kattaa teknologian ja tekniset kokonaisuudet. Nämä kaksi järjestelmää yhdessä muodostavat sosioteknisen järjestelmän, ja niiden välille muodostuvat ongelmat ovat sosioteknisiä kuiluja. Esineiden internet tai Internet of Things (IoT) tarkoittaa esineitä, jotka pystyvät verkon välityksellä viestimään itsenäisesti toisille esineille ja ihmisille, sekä tuottamaan ja jakamaan dataa sensoreilla keräämistään tuloksista.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää esineiden internetin mahdolliset sosiotekniset kuilut. Sosioteknisiä kuiluja tutkintaan, jotta niitä voidaan kaventaa tai niihin voidaan varautua jo ennen kuilujen syntymistä. Sosioteknisessä tutkimuksessa on yleisesti lähtökohtana, että sosiaalisen ja teknisen järjestelmän välillä on kuiluja. Tästä syystä tähänkin tutkimukseen lähdettiin olettaen, että myös esineiden internetin ja sosiaalisen yhteiskunnan välillä on sosioteknisiä kuiluja. Osana tutkimusta luotiin sosioteknisen järjestelmäteorian pohjalta sosiotekninen malli, jonka avulla havainnollistetaan esineiden internetin teoreettiset sosiotekniset kuilut. Sosioteknisen mallin pohjalta tehtiin kyselytutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää, miten sosiotekniset kuilut näkyvät suomalaisissa IoT-tek-nologiaa kehittävissä yrityksissä. Kyselytutkimus tukee ja vahvistaa sosioteknisessä mallissa esitettyjä havaintoja, ja se analysoitiin teorialähtöisesti.

Tutkimuksen tuloksena havaittiin esineiden internetillä olevan useita sosioteknisiä kuiluja, jotka voivat estää tai hidastaa sen kehittymisen saumattomaksi osaksi yhteiskuntaa. Tutkimuksessa luodun sosioteknisen mallin pohjalta on jatkossa mahdollista ottaa paremmin huomioon esineiden internetin sosiotekniset kuilut niiden kaventamiseksi tai poistamiseksi kokonaan. Tutkimus päätetään diskussioon, jossa pohditaan kyselytutkimuksen tuloksia ja esitetään mahdollisia jatkotutkimuskohteita.
Avainsanat:
esineiden internet, Internet of Things, IoT, sosiotekniset kuilut, sosiotekninen malli
© Tritonia 2014-2019