Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2018

Liimatainen, Lassi

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTON VAIKUTUS

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mika Ylinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
71
Tässä tutkielmassa tutkitaan kuinka toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on vaikuttanut yrityksen tulokseen ja suorituskykyyn suomalaisissa yrityksissä 1999-2015. Tavoitteena on testata empiirisesti aiheuttaako toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto merkittäviä säästöjä, yrityk-sen toiminnan tehokkuuden parannuksia ja muutoksia yrityksen kannattavuudessa.

Toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmät integroivat yrityksen eri toimintoja esimerkiksi logistiikkaa, tuotantoa, kirjanpitoa, varastointia ja laskutusta yhteen järjestelmään ja näin ollen tehostavat yrityksen toimintaa useiden eri järjestelmien käytön sijaan. Onkin tärkeää selvittää kuinka toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotto on vaikuttanut yritysten kannattavuuteen ja voidaanko investointi nähdä tuottavana.

Aikaisempien tutkimusten perusteella tulokset ovat ristiriitaisia; tutkimukset osoittavat, että vaikka ERP- järjestelmien käyttöönotto tutkitusti vaikuttaa ei-rahamääräisiin mittareihin, vaikutusta rahamääräisiin mittareihin ei aina pystytä todistamaan. Yritysten kannalta mielenkiintoista onkin ovatko kalliit ERP-järjestelmät, sekä niiden implementointiprosessit todella kannattavia investointeja.

Tutkimuksen empiirisessä osiossa selvitettiin toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönoton vaiku-tuksia suorituskykyyn suomalaisissa yhtiöissä, jotka ovat implementoineet toiminnanohjausjärjestelmän vuosina 1999-2015. Aineistona on käytetty julkisuudessa ilmoitettuja järjestelmähank-keita sekä tilinpäätöstietoja implementointiprosessin jälkeisiltä sekä edeltäviltä vuosilta. Suorituskyvyn muutosta on seurattu vertailemalla suorituskyvyn ja kannattavuuden muutosta implementoinnin jälkeen. Tutkimus on suoritettu määrällisenä tutkimuksena ja tilastollisina menetelminä on käytetty toistomittausten varianssianalyysiä sekä t-testiä parivertailulle. Tutkimuksessa havaittiin, että näyttäisi siltä, ettei toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta kohdeyhtiöiden rahamääräiseen suorituskykyyn.
Avainsanat:
Toiminnanohjausjärjestelmä, ERP, kannattavuus, implementointi, suorituskyky
© Tritonia 2014-2019