Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2018

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Salmela, Saara

Omistusrakenteen vaikutus yrityksen arvoon

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Teija Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
62
Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia Euroopan kiinteistösijoitusrahastojen (REITs) omistusrakenteen vaikutusta yrityksen arvoon. Kiinteistösijoitusrahastot (REITs) tarjoavat ainutlaatuisen tavan tutkia omistusrakenteen ja yrityksen arvon välistä yhteyttä. Omistusrakenteen ja yrityksen arvon välinen yhteys on kiinnostava tutkielman aihe, koska REITien tulee täyttää erityiset määräykset ja vaatimukset. Tämä puolestaan heikentää vaihtoehtoisia keinoja, joilla voidaan kontrolloida agenttiongelmia ja -kustannuksia.
Tämän tutkielman teoreettinen viitekehys pohjautuu suurimmaksi osin eri kiinteistösijoituksiin, agenttiteoriaan sekä yrityksen arvon ja suoriutumisen määrittämiseen erilaisin mittarein. Tutkielmassa myös verrattiin perinteisen asuntosijoittamisen ja REITien eroja, sekä tutkittiin REITien ominaisuuksia. Tutkimusaineistoon valikoitui FTSE EPRA/NAREIT Europe-indeksin REIT-yhtiön ominaisuudet täyttävät yhtiöt. Kokonaisuudessaan 42 yhtiön listalta tutkielmaan sisältyi 40 eri julkisesti noteerattua tutkimuskelpoista REIT-yhtiötä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kahden otoksen sijainnin testejä eli parittaisia t-testejä. Jokaisessa testissä tutkittava REIT-yritysten joukko jaettiin kolmeen eri kategoriaan jakokriteerien perusteella. Tämän jälkeen kategorioiden eroavaisuudet esitettiin, analysoitiin ja raportoitiin. Lopulta kategorioiden keskiarvoerojen tilastollinen merkitsevyys testattiin.
Tutkimustulokset osoittivat, että hajautetulla omistuksella ei ole vaikusta yrityksen arvoon.
Tutkimustuloksista oli kuitenkin nähtävissä, että hajautettu omistus tuotti parempia yrityksen arvoa kuvaavia tuloksia tarkasteltaessa Tobinin Q-arvoja. Tulokset eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä, jonka vuoksi asetettu nollahypoteesi jäi voimaan.
Puolestaan strategisella omistuksella oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus yrityksen arvoon. Tutkimustulokset osoittivat, että yritykset, joilla ei ole strategisia omistajia tuottivat paremman arvon niin Tobinin Q:n kuin osinkotuottojen -arvoja tutkittaessa. Kokonaispääoman ja oman pääoman tuottoasteista ei voitu tehdä johtopäätelmiä tulosten ollessa ristiriitaisia.
Avainsanat:
REIT, Agenttiteoria, Omistusrakenne, Yrityksen arvo, Tobinin Q
© Tritonia 2014-2019