Vaasan yliopiston opinnäytteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, 2018

Hietanen, Emmi

Yhteisöllisyyden kehittäminen golfklubilla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Katarina Hellen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Koulutusohjelma:
Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
90
Golfissa yhteisöllisyys on yksi tärkeimmistä asioista sen harrastamisessa ja sosiaalisuus ja yhteisöön kuuluminen ovat tärkeitä tekijöitä golfaajalle. Tässä tutkimuksessa tutkitaan yhteisöllisyyden tunnetta golfkentän yhteisössä ja sen implikaatioita markkinointiin. Case-yrityksenä tutkimuksessa on Golf Talma ja tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena.

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on määritellä, mitä yhteisöllisyydellä ja yhteisöllä tarkoitetaan, mitä erilaisia tekijöitä ne pitää sisällään sekä mitkä tekijät niihin vaikuttavat heikentävästi ja vahvistavasti. Toisena tavoitteena on luokitella teorian, haastatteluiden ja havainnoinnin perusteella, millaisia yhteisöllisyyden kehittämisen keinoja golfklubeilla käytetään. Kolmas tavoite on analysoida empiirisen tutkimuksen tuloksia golfklubin yhteisöllisyydestä ja sen kehittämisestä.

Tutkimustuloksista ilmenee, että yhteisöllisyyden tunteen eri vaikutuksilla on merkitystä Golf Talman jäsenten käytökseen. Mitä iäkkäämpi vastaaja oli, sitä merkityksellisempää jäsenyys eli kuulumisen tunne yhteisöön vastaajalle oli. Tulokset myös osoittivat, että mitä useammin vastaaja osallistui golfklubin kilpailuihin ja tapahtumiin sitä vahvemmin hän koki emotionaalista yhteyttä yhteisöön. Myöskin ne vastaajat, jotka pelasivat Talman yhteisön jäsenten kanssa päivittäin, kokivat emotionaalisen yhteyden golfklubiin merkityksellisempänä.

Avainsanat:
yhteisöllisyys, yhteisö, golfklubi
© Tritonia 2014-2019