Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2004

Linden, Jouni

TUOTTEIDEN JÄLJITETTÄVYYDEN KEHITTÄMINEN RELETUOTANNOSSA

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Matti Linna
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Sivumäärä:
78
Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on releiden komponenttien jäljitettävyyden tutkiminen sähkönjakeluautomaation piirissä. Jäljitettävyydellä tarkoitetaan tuotteen komponenttien seurantaa valmistushetkestä asiakkaalle sekä tuotteen komponenttien seurantaa asiakkaalta valmistushetkeen.

Työn suorittaminen aloitettiin selvittämällä jäljitettävyyden nykyinen tilanne ja paikantamalla siinä esiintyvät ongelmakentät. Esille tulleita ongelmakenttiä analysoimalla päästiin jäljitettävyyden kehitystarpeisiin. Seuraavaksi on suunniteltu jäljitettävyydelle uusia toimintamalleja. Toimintamalleja on kahdenlaisia: yksinään toimimaan tarkoitettuja ja malleja, jotka on tarkoitettu täydentämään jotakin toista tai toisia malleja. Haastatteluilla haettiin ideoita sekä verrattiin haastatteluyritysten tilannetta jäljitettävyyden osalta tutkimusyrityksen tilanteeseen.

Lisäksi työssä on suunniteltu jäljitettävyyskäyttöliittymää jäljitettävyystietojen keräämiseen. Jäljitettävyyskäyttöliittymän tai sovelluksen on tarkoitus helpottaa jäljitettävyystietojen lukua tietokannoista. Tutkielmassa havaitaan, että käyttöönotettava jäljitettävyystapa on hyvin pitkälti kiinni hinta-hyötysuhteesta. Tässä tapauksessa saatekortin käyttö todetaan käytännöllisimmäksi tavaksi.

Avainsanat:
jäljitettävyys, sarjanumero, erätuotanto, tietokanta
© Tritonia 2014-2019