Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2018

Pajunen, Tanja

ORGANISAATIOKULTTUURIN VAIKUTUS ESIMIEHEN AMMATTI-IDENTITEETTIIN Kompleksisuusteoreettinen tulkinta ammatti-identiteetin kehittymisestä asiantuntijaorganisaatiossa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Harri Raisio
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
92
Tämän tutkimuksen taustalla on johtamisen muutos yhä kompleksisemmiksi muuttuneissa terveyden-huollon organisaatioissa. Esimiehet kohtaavat yhä suurempia haasteita, jatkuvia muutoksia sekä ristirii-taisia odotuksia organisaation ja toisaalta myös työntekijöiden puolelta. Perinteiset johtamismallit eivät aikaisempien tutkimusten mukaan näissä tilanteissa toimi. Kompleksisuuteorian toivotaan tarjoavan uusia keinoja kohdata näitä johtamisen ongelmia. Ammatti-identiteetin merkitys näissä vaikeissa tilan-teissa korostuu esimiehen itsetuntemuksen kautta.

Tämän työn tarkoituksena on laajentaa ymmärrystä esimiehen ammatti-identiteetin muodostumisesta kompleksisuusteoreettisesta näkökulmasta. Tavoitteena on löytää niitä ammatti-identiteetin muodostu-miseen vaikuttaneita asioita, jotka ovat osa organisaatiokulttuuria asiantuntijavaltaisessa organisaatios-sa. Tutkimusteoreettinen viitekehys muodostuu kompleksisten responsiivisten prosessien tarkastelusta esimiesten ammatti-identiteetin muodostumisen ja siihen vaikuttaneiden tekijöiden kautta. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti organisaatiokulttuurin vaikutukset ammatti-identiteettiin.

Tutkimusongelmana on organisaatiokulttuurin vaikutukset hoitotyön esimiesten ammatti-identiteetin muodostumiseen. Tutkimuskysymyksissä etsitään vastauksia kompleksisuusteoreettisen viitekehyksen soveltuvuudesta esimiehen ammatti-identiteetin kehittymisen tarkasteluun, miten ilmiöiden kompleksi-uus vaikuttaa ammatti-identiteetin kehittymiseen, miten organisaatiokulttuuriin ja ammatti-identiteettiin liittyvä kompleksisuus tulee esille esimiesten tarinoissa sekä tunnistavatko esimiehet toi-mintaympäristönsä kompleksisuuden?

Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka aineisto on kerätty narratiivisten haastattelujen avulla. Haastateltavina olivat 11 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Tampereen yliopistollisen sairaalan osaston-hoitajaa. Haastattelut analysoitiin Riessmanin temaattisen, kategorisen analyysin avulla. Kategorioiden pohjana käytettiin tutkimuksen teoreettista viitekehystä ja sieltä nousevia teemoja.

Tutkimustulosten perusteella esimiehet eivät tunnista organisaatiokulttuurin merkitystä oman ammatti-identiteettinsä kehittymisessä. Kompleksisuutta esiintyi johtamistyön monella eri osa-alueella, mutta sen vaikutuksia ei osattu arvioida eikä niin ollen myöskään johtaa. Vuorovaikutuksellisuus miellettiin enemmänkin keskusteluina, mutta responsiivisia prosesseja niiden taustalla vaikuttavana ilmiönä ei tunnistettu.

Uudenlaisten organisaatioiden syntymisen myötä myös uudenlaiselle johtamiselle on tarvetta. Organi-saatiokulttuurin merkitystä organisaation kompleksisten ongelmien taustalla ei tulisi unohtaa, vaan pyr-kiä aktiivisella vuorovaikutuskulttuurilla yhä parempaan ilmiön ymmärtämiseen. Näiden kompleksisten vuorovaikutusprosessien lopputuloksia ei voida johtaa, mutta niitä ymmärtämällä voidaan niihin rea-goida oikealla tavalla organisaation toiminnan varmistamiseksi.
_________________________________________________________________
Avainsanat:
organisaatiokulttuuri, ammatti-identiteetti, hoitotyön johtaja, kompleksisuus, kompleksiset responsiiviset prosessit
© Tritonia 2014-2019