Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2018

Heikkilä, Aleksi

Toimitusjohtajan ja kunnanjohtajan oikeusasema. Työoikeudellinen ja orgaaniteoreettinen vertailu

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vesa Annola
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
80
Tutkielmassa tarkastellaan suomalaisen osakeyhtiön tai osuuskunnan toimitusjohtajan ja suomalaisessa kunnassa toimivan kunnanjohtajan oikeusasemaa sekä vertaillaan niitä työoikeuden ja niin sanotun orgaaniteorian näkökulmasta.

Orgaaniteorialla viitataan näkemykseen, jonka mukaan osakeyhtiön toimitusjohtajaa tai muun organisaation vastaavaa johtavaa toimihenkilöä tulisi käsitellä toimielimenä. Tällöin työoikeudellinen sääntely esimerkiksi irtisanomissuojasta ei vaikuta hänen oikeusasemaansa.

Tutkielman teoreettinen perusta muodostuu Suomen ja Euroopan unionin lainsäädännöstä, Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksista ja suomalaisesta lainvalmisteluaineistosta. Empiirisenä aineistona on suomalaisten tuomioistuinten käsittelemiä oikeustapauksia, erityisesti korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöksiä.

Tutkielman keskeisenä johtopäätöksenä on, että osakeyhtiön tai osuuskunnan toimitusjohtajan asema orgaanina on oikeusjärjestyksessä johdonmukaisesti vahvistettu, mutta kunnanjohtajan asemaa voidaan pitää moniselitteisenä ja jopa hieman ristiriitaisena. Toisen keskeisen havainnon mukaan toimitusjohtajan ja myös kunnanjohtajan erotilanteeseen liittyvistä taloudellisista etuuksista on ennakolta sovittava.
Avainsanat:
Orgaaniteoria, toimitusjohtaja, kunnanjohtaja, toimielin, johtajasopimus
© Tritonia 2014-2019