Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2018

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Jokiniemi, Tiina

Esimiehen ja etätyöntekijän välinen vuorovaikutus asiantuntijaorganisaatiossa etätyöntekijän näkökulmasta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jukka Vesalainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
73
Tutkimus tarkastelee esimiehen ja etätyöntekijän välistä viestintäteknologiaa hyödyntävää vuorovaikutussuhdetta asiantuntijaorganisaatiossa etätyöntekijän näkökulmasta. Kohdeorganisaationa on aikuiskoulutuksia järjestävä koulutusorganisaatiossa, jossa etätyö ja sen johtaminen ovat arkipäivää. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa esimiehen ja etätyöntekijän vuorovaikutussuhteesta organisaatiolle etäjohtamisen käytänteiden tarkistamiseksi ja parantamiseksi.

Kirjallisuuskatsaus koostuu etätyöhön liittyvien käsitteiden ja viestintäteknologisten välineiden ja -menetelmien sekä Vilkmanin (2016) etätyöjohtamisen kulmakivien, jatkuva vuorovaikutus, luottamus, arvostus, avoimuus, pelisäännöt ja yhteisöllisyys, teorioista. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluna, jossa haastateltiin kuutta asiantuntijaorganisaatiossa kouluttajana ja ohjaajana toimivaa täysin etänä työskentelevää työntekijää. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin teorialähtöistä sisällönanalyysiä, jossa tutkimuksen tuloksia peilataan etätyönjohtamisen kulmakiviin.

Tutkimus osoitti, että kohdeorganisaatiossa esimiehen ja etätyöntekijän välistä kahdenkeskistä viestintäteknologiaa hyödyntävää vuorovaikutusta oli melko vähän. Sen sijaan koko tiimiä koskevaa virtuaalista viestintää tapahtui päivittäin. Kahdenkeskisen vuorovaikutuksen vähäissyyteen eivät vaikuttaneet esimiehen tai etätyöntekijän vuorovaikutustaidot vaan tulos näytti selittyvän asiantutijaorganisaation toimintatavoilla ja selkeillä pelisäännöillä. Tutkimuksen tuloksissa esimiehen osoittama luottamus, arvostus ja avoimuus nousivat vahvasti esille. Yhteisöllisyyttä koettiin lähinnä oman tiimin jäsenten kanssa mutta koko organisaatiotasolla yhteisöllisyys koettiin vaikeana kysymyksenä. Etätyöntekijöiden tuntema etätyön yksinäisyys ja sosiaalisten kontaktien puuttuminen korostuivat vastauksissa.
Avainsanat:
Etäjohtaminen, etäjohtamisen kulmakivet, etätyö, vuorovaikutus
© Tritonia 2014-2019