Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2018

Jaskari, Anne

Lean-implementaation toteuttaminen sairaalaorganisaatiossa muutosjohtamisen keinoin

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
143
TIIVISTELMÄ:

Yhä kasvava määrä sairaalaorganisaatioita ympäri maailmaa ovat päätyneet implementoimaan lean-toimintamalleja. Terveydenhuollon lean-implementaatio vaatii kuitenkin uniikin erityisluonteensa vuoksi täysin erilaisen toimeenpanon kuin teollisuustuotannossa. Vaikka lean-implementaatioita on toteutettu sairaalaorganisaatioissa jo laajalti, ovat monet niistä toteutettu vain pinnallisina. Jotta lean-toimintamallit saadaan otettua käyttöön syvällisemmin, vaatii se sairaalaorganisaatiolta pysyvää organisaatiokulttuurin muutosta sekä nykyistä vahvempaa johdon ja esimiesten lean-osaamista sekä -muutosjohtajuustaitojen hallintaa.

Tutkimuksen pääkysymyksenä on ”Miten sairaalaorganisaation lean-implementaatio toteutetaan ja muutosjohdetaan?”. Alakysymyksiä ovat: ”Millaiset tekijät vaikuttavat lean-implementaation onnistumiseen ja millaista lean-muutosjohtajuutta implementaation eri vaiheissa tarvitaan? ” Tutkimuksen tavoitteena on lisätä johtajien ja esimiesten tietämystä ja ymmärrystä terveydenhuollon lean-implementaation toteuttamisesta, ja sen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä sekä lean-implementaation muutosjohtamisesta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys käsittelee terveydenhuollon lean-implementaatiota ja muutosjohtamista. Tutkimuksessa tarkastellaan muutosjohtamista ja muutosta Kurt Lewinin kolmivaiheisen muutosprosessimallin, John Kotterin kahdeksan askeleen muutosjohtamismallin sekä Pearcen ja Ponssin jatkuvan muutoksen, Culture-Exellent Emergent Change -mallin pohjalta.

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin teemahaastatteluna (16) Vaasan keskussairaalassa. Haastatteluun osallistui ylihoitajia, palvelualueiden lähiesimiehiä, lääkäreitä sekä edustajat sairaalan johdosta ja hallinnosta. Teemahaastattelun teema-alueet muodostettiin teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Aineisto analysoitiin laadullisella sisällönanayysillä.

Lean-implementaation toteuttaminen voidaan jakaa käynnistys- ja aloitusvaiheeseen, toteutusvaiheeseen sekä arviointi- ja ylläpitovaiheeseen. Tutkimus toi esiin erityisesti lean-implementaation arviointi- ja ylläpitovaiheen vaativuuden ja haasteellisuuden. Tutkimustulokset osoittivat selkeän kehittämistarpeen luotettavien, reaaliaikaisten ja käytännön esimiestyön tueksi soveltuvien seurantamittareiden kehittämiseksi. Tutkimuksessa tunnistettiin kymmenen lean-implementaation onnistumiseen vaikuttavaa tekijää, jotka voivat vastakkaisina elementteinä tai puutteellisesti huomioituina joko edistää tai estää implementaationprosessin eri vaiheiden onnistumista. Onnistumiseen vaikuttavat tekijät liittyvät sitoutumiseen, johtamiseen, tavoitteiden asettamiseen, strategiaan ja visioon, suunnitelmallisuuteen, henkilöstöön ja yhteistyöhön, resursseihin, kommunikaatioon ja lean-osaamiseen, palkkioihin ja kannustimiin, organisaatiokulttuuriin sekä arviointiin. Lean-muutosjohtamisessa tarvitaan monipuolisia johtajuuden hallintataitoja, syvällistä ymmärrystä lean-filosofiasta sekä tietämystä muutosjohtamisteorioista ja lean-implementaatioprosessin eri vaiheiden toteuttamisesta. Lean-muutosjohtajalta vaaditaan kykyä hahmottaa prosessitasoisia kokonaisuuksia ja taitoa hyödyntää johtamisessaan erilaisia johtamistapoja. Tutkimus osoitti, että taidokkaalla lean-muutosjohtamisella voidaan merkittävästi vaikuttaa implementaatioiden onnistumiseen. Sen myötä myös lean-implementaation perimmäinen tavoite eli aito jatkuvan parantamisen kulttuuri sekä oppiva organisaatio on varmimmin saavutettavissa.

Avainsanat:
lean-terveydenhuollossa, lean-implementaatio, muutosjohtaminen
© Tritonia 2014-2019