Vaasan yliopiston opinnäytteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, 2018

Ylimäki, Emma-Paulina

Tvåspråkig undervisning för tvåspråkiga barn i Karleby. En intervjuundersökning bland föräldrar och tjänstemän

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Karita Mård-Miettinen ja Siv Björklund
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Ruotsin kieli
Koulutusohjelma:
Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma
Suuntautumisvaihtoehto:
Monikielisyys
Sivumäärä:
93
SAMMANFATTNING:

Denna avhandling är en fallstudie om tvåspråkig undervisning för tvåspråkiga barn i Karleby (språken finska och svenska). Syftet är att ta reda på vilka attityder föräldrar och tjänstemän i Karleby har om tvåspråkig undervisning för tvåspråkiga barn och hur man enligt föräldrarna skulle kunna ordna sådan undervisning i Karleby. Materialet består av fyra intervjuer. Två tjänstemän vid Karleby stad, utvecklingschefen och den svenska skoldirektören, intervjuades individuellt, och åtta föräldrar till tvåspråkiga barn intervjuades i två grupper så att den ena gruppen utgjordes av fyra enspråkiga föräldrar och den andra gruppen av fyra tvåspråkiga föräldrar. Metoden bygger på SWOT-analys med vilken jag undersöker svagheter, styrkor, möjligheter och hot med tvåspråkig undervisning för tvåspråkiga barn i Karleby. Jag förväntar mig att föräldrarna till tvåspråkiga barn är positivt inställda till tvåspråkig undervisning för tvåspråkiga barn i Karleby medan stadens tjänstemän inte är det.

Mina resultat visar att både tjänstemännen och de flesta föräldrarna ställer sig positiva till tvåspråkig undervisning för tvåspråkiga barn i Karleby. Alla tvåspråkiga föräldrar skulle sätta sina tvåspråkiga barn i sådan undervisning och även de flesta enspråkiga föräldrar skulle göra det. Också tjänstemännen ser tvåspråkig undervisning för tvåspråkiga barn som något positivt för den stöder de båda språken och kulturerna. Alla informanter delar oron för svenskans ställning ifall sådan undervisning startas i Karleby. Föräldragrupperna bygger nästintill identiska modeller för den tvåspråkiga undervisningen som endast skiljer sig på punkten om elevernas språkanvändning. De enspråkiga föräldrarna vill att eleverna ska använda ett visst språk med olika läraren medan de tvåspråkiga föräldrarna anser att eleverna kan byta mellan språken enligt eget tycke fastän läraren talar endast det ena språket med eleverna. Alla föräldrar vill att undervisningen ska ordnas i en separat skola med endast tvåspråkiga elever. Informanterna ser mer möjligheter och styrkor än svagheter och hot med tvåspråkig undervisning för tvåspråkiga barn. Enligt informanterna kan båda språken och båda kulturerna stödjas i den tvåspråkiga undervisningen för tvåspråkiga barn.
Avainsanat:
tvåspråkig undervisning, tvåspråkighet, tvåspråkig identitet och kultur, SWOT-analys, Karleby som språkmiljö
© Tritonia 2014-2019