Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2018

Ala-Reinikka, Tapio

Maaseudun energiaratkaisut. Tapaustutkimus Tampereen Aitolahdelta ja Teiskosta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Seija Virkkala
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Aluetiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
69
VAASAN YLIOPISTO
Filosofinen tiedekunta
Tekijä: Tapio Ala-Reinikka
Pro gradu -tutkielma: Maaseudun energiaratkaisut
Tutkinto: Hallintotieteiden maisteri
Oppiaine: Aluetiede
Työn ohjaaja: Seija Virkkala
Valmistumisvuosi: 2018 Sivumäärä: 69
______________________________________________________________________

TIIVISTELMÄ:

Tutkimuksessa selvitettiin mitkä ovat maaseudun energiaratkaisut ja minkälaista energiaa maaseudulla elävät ihmiset käyttävät ja miten sitä tuotetaan. Tutkimus liittyy Vaasan yliopiston aluetieteen opintoihini ja suuntautumisvaihtoehtoni Rural Studies- opintojen alaan. Valitsin tutkimuskohteeksi oman asuinalueeni kymmenen pientä kylää. Tutkimus tehtiin taloihin toimitetuilla kyselykaavakkeilla. Alueen kylissä on 150 pientaloa ja niistä 127 asukasta vastasi kyselyyn, vastausprosentiksi tuli noin 85. Vastanneiden asukkaiden taloista 109 on omataloja, paritaloja on 8 ja maatilan päärakennuksia on 10.

Tutkimuskysymys oli, mitkä ovat maaseudun energiaratkaisut. Tutkimuksessa selvitettiin millä energialla maaseudun asukkaat lämmittävät asuntojaan. Mitä muutoksia he ovat tehneet taloissa energiankulutuksen pienentämiseksi ja mitä suunnitelmia heillä on mahdollisten tulevien muutosten ja laitehankintojen suhteen. Asukkailta tiedusteltiin myös millaista energiaa he haluaisivat Suomessa tuotettavan ja millaista sähköä he käyttävät. Säästävätkö he sähköä ja ovatko he halukkaita tuottamaan energiaa itse.

Tutkimuksen tuloksia verrattiin muihin vastaaviin tutkimuksiin ja niistä saatuihin tuloksiin. Tärkein niistä oli Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tutkimus vuonna 2011 Saisiko olla lähienergiapalveluja? Laajassa kyselyssä selvitettiin millaisia toimintamalleja energia-asioissa asukkaat haluavat ja millaisia lähienergiapalveluja he tarvitsevat. Vastaajista neljännes suunnitteli muutoksia lämmitykseen ja energian säästämiseen tähtääviä uudistuksia. Asukkaita kiinnosti eniten aurinkoenergia, lämpöpumput ja energiatehokas tekniikka. Toisessa tutkimuksessa, Suomen maatilojen energiantuotantopotentiaalit (Lampinen Ari ja Jokinen Erja 2006) selvitettiin maaseudun energiantuotannon ekologista potentiaalia. Käytettävissä olevat biomassat todettiin erittäin suuriksi. ja niitä voidaan hyödyntää bioenergian ja biokaasun tuotannossa. Puuenergian käyttö on laajaa ja sen käyttö on edelleen kasvussa.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tutkitun alueen asukkaat ovat kiinnostuneita käyttämästään energiamuodosta lämmityksessä. He pitävät tärkeänä millä ja miten energiaa tuotetaan. Asukkaita kiinnostaa itse tuotetun puhtaan energian käyttö. Energian säästäminen on osa energiaratkaisua. Talojen omistajista 81 % halusi, että Suomessa tuotetaan uusiutuvaa energiaa. Kaikista kyselyyn vastanneista 73 % haluaa säästää sähköä ja samoin muuta energiaa. Asuntojen lämmityksessä uusiutuvaa energiaa käytti 51 % omistajista, lisälämmityksessä sen osuus oli 76 %. Kaikista kyselyyn vastanneista 48 % suunnittelee erilaisia energiaa säästäviä toimia talossa ja 35 % aikoo ottaa käyttöön lähivuosina uusiutuva energiaa lisälämmityksessä sekä 13 % aikoo hankkia aurinko- ja tuulisähköä tuottavia laitteita. Suurimmiksi ongelmiksi energian säästössä ja uusiutuvan itse tuotetun energian laitteistojen hankinnassa todettiin hankintahinta ja kustannukset sekä luotettavan tiedon löytäminen ja tekniikan toimivuus.

Johtopäätös tutkimuksen tuloksista on se, että maaseudun energiaratkaisuissa tärkeimpiä asioita ovat hajautettu uusiutuvan energian tuotanto, uuden teknologian käyttäminen lämmityksessä ja itse tuotettu aurinkoenergia. Tärkeää on myös energian säästäminen talojen rakenteita parantamalla sekä sähkön säästäminen. Muiden tutkimusten tulokset tukevat tässä tutkimuksessa saatuja tulok-sia.


Avainsanat:
energian tuotanto, uusiutuva energia, aurinkoenergia, bioenergia, hajautettu energian tuotanto, itse tuotettu energia, puhdas energia, sähkön pientuotanto, tuulisähkö, maalämpö, aurinkopaneeli, aurinkokeräin, lämpöpumppu, ilmalämpöpumppu, lämmön talteenotto, energiatehokkuus, energian säästäminen
© Tritonia 2014-2019