Vaasan yliopiston opinnäytteet

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, 2018

Hyökki, Juho

Kuluttaja-asiakashankinnan tehostaminen hakukonemarkkinoinnin avulla – Case yritys X

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tero Vartiainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
138
Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia hakukonemarkkinoinnin hyödyntämisen vaikutuksia kohdeyrityksen asiakashankintaan. Tutkielman teoreettinen osuus käsittelee vain tutkimuksen kannalta oleellisia asioita, joita ovat asiakashankinta ja hakukonemarkkinointi. Hakukonemarkkinoinnin tekninen toteutus on rajattu tutkielman ulkopuolelle. Tutkimus on pitkittäistutkimuus ja tarkastelualueena toimii vuodet 2015-2017, jolloin tutkija on työskennellyt kohdeyrityksessä. Tutkimuksen havainnointiin, tarkasteltuun teoriaan ja aineiston analyysiin perustuen tavoitteena on luoda kehitysehdotuksia kohdeyrityksen asiakashankinnan toiminnan kehittämiseen.

Tutkielman tarkoituksena on evaluaatiotutkimus eli tutkimuksessa pyritään arvioimaan jonkin toiminnan vaikutuksia. Tutkimusfilosofiana tutkimuksessa sovelletaan pragmatismia eli tutkimuksessa lähdetään liikkeelle ongelmasta ja yritetään luoda käytännöllisiä ratkaisuja tulevaisuuden käytäntöä ajatellen. Teorian kehittämisen kannalta sovelletaan induktiivista lähestymistapaa eli aineistosta pyritään tutkimaan ilmiöitä ja tämän perusteella rakennetaan teoriaa. Tutkimuksen metodologisena valintana toimii kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus ja tutkimustavoitteiden saavuttamiseksi käytetään apuna tilastollisia menetelmiä. Tutkimusstrategiana toimii tapaustutkimus ja kohdeyrityksenä toimii LVI-alalla toimiva pk-yritys. Tutkimuksen aineisto on kohdeyrityksen tuottamaa valmista sekundaarista aineistoa ja aineistoa käsitellään tilastollisin menetelmin IBM SPSS Statistics 24 ja Microsoft Excel -ohjelmien avulla.

Tutkimuksen teoreettisen osan perusteella hakukonemarkkinoinnilla ja hakukonenäkyvyydellä voi olla suuri merkitys yritysten toimintaan ja sen käytöllä nähdään olevan posivitiivisia vaikutuksia yritysten toimintoihin. Kohdeyrityksen asiakashankinnan tavoitteena on hankkia asiakastapaamisia yrityksen myyntiedustajille ja aineiston analysoinnin perusteella huomattiin, että asiakastapaamisten määrää voidaan lisätä kasvattamalla tehtyjä asiakaskontakteja tai vaihtoehtoisesti hakukonemarkkinoinnin avulla. Hakukonemarkkinoinnin käytöllä oli selkeä vaikutus toteutuneiden asiakastapaamisten määrissä ja sen avulla ollaan pystytty tehostamaan asiakashankinnan toimintaa. Kohdeyrityksen muuhun asiakashankinnan toimintaan verrattuna hakukonemarkkinoinnin avulla toteutuneet asiakastapaamiset kuitenkin olivat kuluiltaan suurempia. Kehitysehdotuksien puolesta tutkija ehdottaa, että hakukonemarkkinointia kannattaa käyttää jatkossa erityisesti asiakashankinnan toiminnan tehokkuuden laskiessa. Hakukonemarkkinoinnin käytön tulisi olla jatkuvaa, käyttöä pitäisi mitata tarkemmin ja sen avulla saatuja tietoja tulisi hyödyntää kasvavissa määrin.
Avainsanat:
Hakukonemarkkinointi, hakusanamainonta, asiakashankinta, puhelinmarkkinointi, henkilökohtainen myynti
© Tritonia 2014-2019