Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2018

Telkki, Sonja-Kristina

VIRANOMAISEN VALITUSOIKEUS

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Niina Mäntylä
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisoikeus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
90
Tämä työ on jatkoa kandidaatin tutkinnolleni. Työn tarkoitus on antaa lukijalle yleiskuva siitä, mitä hallintolainkäyttölain 6.2 § mukainen viranomaisen valitusoikeus tarkoittaa. Tämän työn kantavat tut-kimuskysymykset ovat: Mitä tarkoittaa viranomaisen valitusoikeus? Milloin viranomaisella on valitus-oikeus? Mitä viranomaisen valitusoikeudella halutaan saavuttaa?

Tutkielman pääasiallinen tutkimusmenetelmä on oikeusdogmatiikka. Tutkimus tarkastelee edellä mai-nittuja tutkimuskysymyksiä lainsäädäntöä, lain esitöitä ja oikeuskäytäntöä hyödyntäen.

Tutkielma on jaettu niin, että ensin työssä käsitellään valitusoikeuden yleistä asemaa ja tehtävää. Tä-män jälkeen viranomaisen valitusoikeutta yleislain pohjalta ja viimeisessä luvussa käsitellään viran-omaisen valitusoikeutta erityislainsäädännön näkökulmasta.

Tutkimus tarkastelee viranomaisen asemaa ja sitä mikä on viranomaisen valitusoikeuden asema yksilön oikeusturvaan peilattuna. Työn tarkoitus on tuoda esiin niin negatiivisia ja positiivisia vaikutuksia vi-ranomaisen valitusoikeudesta. Vertaan tutkimuksessa viranomaisen asemaa ja valitusoikeutta myös Ruotsiin. Tutkielmassa käsittelen myös, kenellä viranomaisella on valitusoikeus ja pitäisikö tätä vali-tusoikeutta käyttää vain viranomaisen päätöksenteosta erillinen viranomainen.

Tutkielmassa käsitellään myös viranomaisen valitusoikeuden muutostarpeita. Viranomaisen valitusoi-keuden määräytymisperusteita pitäisi selventää. Viranomaisen valitusoikeus on toimiva valvonnan väline. Valitusoikeuden käytössä pitäisi pitää huoli siitä, että valitusoikeutta käytetään mahdollisimman objektiivisesti.
Avainsanat:
Viranomainen, Valitusoikeus, Viranomaisen valitusoikeus, Oikeusturva
© Tritonia 2014-2019